ส่งเมลล์ให้เรา ติดต่อเรา หน้าหลัก
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท "ยินดีต้อนรับ"

Username

Password

เกี่ยวกับองค์กร
โครงสร้างบุคลากร
หน่วยงานภายใน สบก.
กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
กลุ่มสรรหาและวินัย
กลุ่มการเงินและบัญชี
กลุ่มพัสดุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
   
สำนักฝึกอบรม
สำนักส่งเสริมและพัฒนา
สำนักกฏหมาย
ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
สำนักอำนวยความปลอดภัย


 

04.06.2009:: นโยบายและมาตรการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมทางหลวงชนบท

 
  รายละเอียด...
 
 

07.03.2007:: สรุปสาระสำคัญของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

 
  รายละเอียด...
 
 

06.03.2007:: สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2550

 
  รายละเอียด...
 
 
 
 

 
อ่านข่าวทั้งหมด / ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร
    • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงคมนาคม <18 พ.ค. 2559>
• ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่ง <13 พ.ค. 2559>
• ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12 <02 มี.ค. 2559>
• ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง <16 ก.พ. 2559>
• ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง <22 ม.ค. 2559>
• ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง <20 ม.ค. 2559>
• การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง <20 ม.ค. 2559>
• ประกาศกรมทางหลวงชนบม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง <20 ม.ค. 2559>
• รับสมัตรคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ <04 ม.ค. 2559>
• ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงคมนาคม <22 ก.ย. 2558>
• รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงคมนาคม <13 ส.ค. 2558>
• ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท <02 มิ.ย. 2558>
• ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ <02 มิ.ย. 2558>
• การประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ <20 ก.พ. 2558>
• ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถ <28 ต.ค. 2557>
• ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการญ <10 ก.ย. 2557>
• ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ <01 ก.ย. 2557>
• ประกาศฯรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ <26 ส.ค. 2557>
• การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง <22 ก.ค. 2557>
• ประกาศฯรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินฯประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ <05 มิ.ย. 2557>
• ประกาศฯเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อคัดเลือกเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส <03 มี.ค. 2557>
• ที่ คค 0701.6/ว.1282 ลว. 25 ก.พ. 57 เรื่อง การประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ <25 ก.พ. 2557>
• การรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง <13 ก.ย. 2556>
• การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง <19 ก.ค. 2556>
• ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลงานในสายงานวิศกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับชำนาญการพิเศษ <27 มี.ค. 2556>
• แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล <27 มี.ค. 2556>
• แบบรายการประกอบคำขอประเมินบุคคลและผลงาน <27 มี.ค. 2556>
• ประกาศฯรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินฯประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ <27 มี.ค. 2556>
• ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9 <27 ก.พ. 2556>
• มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง <07 ม.ค. 2556>
• ที่ นร 10008/ ว 11 ลว. 11 ส.ค. 55 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง <07 ม.ค. 2556>
• ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม <07 ม.ค. 2556>
• ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต.นายช่างโยธาอาวุโส,ต.นายช่างเครื่องกลอาวุโส และต.เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส <21 พ.ย. 2555>
• กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ข้าราชการระดับอาวุโส <31 ส.ค. 2555>
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับอาวุโส <30 ส.ค. 2555>
• ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้าเขียนเพื่อคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาอวุโสฯ <20 ก.ค. 2555>
• ประกาศหลักเกณฑ์และรับสมัครข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)ปี พ.ศ.2556 <03 ก.ค. 2555>
• ใบสมัคสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส <21 มิ.ย. 2555>
• รับสมัคสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโสฯ <21 มิ.ย. 2555>
• การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีราบชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ. <20 มิ.ย. 2555>
• ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงกระทรวงคมนาคม <11 พ.ค. 2555>
• การประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ <01 พ.ค. 2555>
• ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น <25 ม.ค. 2555>
• การรับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมพัฒนาชุมชน <27 ธ.ค. 2554>
• ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ <27 ก.ค. 2554>
• การรับสมัคคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการระดับชำนาญการพิเศษ <27 ก.ค. 2554>
• หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการกรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการฯลฯ <08 มี.ค. 2554>
• หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมทางหลวงชนบท <07 มี.ค. 2554>
• การรับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ <18 ม.ค. 2554>
• ข้อมูลความเคลื่อนไหวบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ของกรมทางหลวงชนบท <27 ธ.ค. 2553>
• การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ <15 ธ.ค. 2553>
• หลักเกณฑ์การประเมินผลงานและแนวทางการประเมินผลงาน ระดับชำนาญงาน สายงานนายช่างโยธา <02 ธ.ค. 2553>
• ใบสมัครตำแหน่งนักบริหารระดับต้น (รองอธิบดี) <05 พ.ย. 2553>
• ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น <05 พ.ย. 2553>
• แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอปฏิบัติงานศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท <28 ต.ค. 2553>
• การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง <02 ก.ย. 2553>
• ข้อมูลความเคลื่อนไหวบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ของกรมทางหลวงชนบท <30 ส.ค. 2553>
• ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการฯ <18 ส.ค. 2553>
• ประกาศคณะกรรมการจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์ รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯลฯ <05 ก.ค. 2553>
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับอาวุโส <16 มิ.ย. 2553>
• แก้ไขประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับอาวุโส <25 พ.ค. 2553>
• แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส, นายช่างเครื่องกลอาวุโส และเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (เฉพาะราย) <11 พ.ค. 2553>
• รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส, นายช่างเครื่องกลอาวุโส และเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (เพิ่มเติม) <11 พ.ค. 2553>
• แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมทางหลวงชนบท <04 พ.ค. 2553>
• รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส,ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส <03 พ.ค. 2553>
• กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส <03 พ.ค. 2553>
• รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส, ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลอาวุโส และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส <11 มี.ค. 2553>
• ใบสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโส <11 มี.ค. 2553>
• บัญชีตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ <22 ก.ย. 2552>
• บัญชีรายชื่อตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ <22 ก.ย. 2552>
• บัญชื่รายชื่อตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ <22 ก.ย. 2552>
• ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ <22 ก.ย. 2552>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 910/2552 เรื่องโครงสร้างภายในของสำนักอำนวยความปลอดภัยและมอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ <13 ก.ค. 2552>
• รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ.เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) <14 พ.ค. 2552>
• ประกาศแก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีพนักงานราชการทั่วไป <18 ก.พ. 2552>
• ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งวิศวกรโยธา 4 และตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล 4 <15 ธ.ค. 2551>
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา 4 และตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล 4 <01 ธ.ค. 2551>
• แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธา 4 และตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล 4 <24 พ.ย. 2551>
• รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธา 5 <15 ส.ค. 2551>
• 223456 <00 543>
       
::: ลิงค์ภายในกรม
 
 
 
 
 
จัดทำโดย