Username

Password

ตุลาคม 2020
อา
พฤ
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Free Web Counter
เริ่มนับ 15 กันยายน 2554

 

 

.................................................................................................................................................................................

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร
   

• ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้ผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 <03 ก.ย. 2563>
• ประกาศคัดเลือกข้าราชการ ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ <27 ส.ค. 2563>
• ประกาศ สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 <17 ต.ค. 2560>

   
 
  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ
    • คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2144/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ <22 ต.ค. 2563>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2152/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว <22 ต.ค. 2563>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2151/2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก <22 ต.ค. 2563>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2148/2563 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ <21 ต.ค. 2563>
• สำรวจความประสงค์ขอย้าย (ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563) <21 ต.ค. 2563>
 
 
 

ข่าวการประเมินผลงาน
    • รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการครั้งที่16/2563 <20 ต.ค. 2563>
• รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 6 <15 ต.ค. 2563>
• ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ที่ 15 <08 ต.ค. 2563>
• รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการครั้งที่14/2563 <23 ก.ย. 2563>
• ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำและพิจารณาผลงานสายงานทรัพยากรบุคคล <11 ก.ย. 2563>
 
 
 

ข่าวสารเผยแพร่
    • ประกาศแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน <20 ส.ค. 2563>
• ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน <20 ส.ค. 2563>
• ประชาสัมพันธ์การพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น พ.ศ.2563 <14 ส.ค. 2563>
• ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อส่วนราชการและระบบราชการ <22 ก.ค. 2563>
• ข้อกำหนดในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม สายงานวิศวกรรมโยธา กรมทางหลวงชนบท <16 ก.ค. 2563>
   
สำหรับผู้แลระบบ
 
แบบฟอร์มต่างๆ

  • แบบฟอร์ม แจ้งวันลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <16.10.2020>
• แบบฟอร์มต่อสัญญาจ้างตามความเห็นชอบต้นสังกัด <23.09.2020>
• แบบฟอร์มตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานราชการ ปี 2564-2567และหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งของ พร. <23.09.2020>
• แบบฟอร์ม เพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ <21.08.2020>
• หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด <21.08.2020>
• แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษข้าราชการถึงแก่ความตาย <21.08.2020>
• แบบฟอร์ม รปภ <21.08.2020>
• แบบแสดงความจำนงขอย้าย กรมทางหลวงชนบท <11.03.2020>
• แบบติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <11.02.2020>
• แบบฟอร์มเอกสารประกอบการประเมินผลงาน <07.01.2020>
• แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว <31.10.2019>
• แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ ข้าราชการ <31.10.2019>
• แบบประเมนพนักงานราชการ กรมทางหลวงชนบท <29.08.2019>
• แบบประเมนพนักงานราชการ กรมทางหลวงชนบท (ตัวอย่าง) <29.08.2019>
• แบบแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม <09.11.2018>
• แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองและหนังสือผ่านสิทธิ <26.10.2016>
• แบบตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานปี 2560-2563 และหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่งของพนักงานราชการ <22.07.2016>
• แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ <06.06.2014>
• แบบฟอร์มการนับระยะเวลาเกื้อกูล <04.06.2013>
• แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ และหน้าที่ความรับผิดชอบตามตำแหน่ง <05.10.2012>
• แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม (กบข.อพ-001) <25.09.2012>
• แบบเลื่อนค่าตอบแทน พร. 1-8 <20.09.2012>
• แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมทางหลวงชนบท <29.08.2012>
• แบบฟอร์มการประมินในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน <28.05.2012>
• ใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2555 <01.05.2012>
• แบบติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล <11.08.2011>
• บันทึกรายงานผลตามแผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล <11.08.2011>
• หนังสือรับรองเงินเดือน <26.05.2011>
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ปี พ.ศ. 2553 - 2555 <03.08.2010>
• การตรวจสอบข้อมูลข้าราชการเพื่อการประเมินสมรรถนะ <16.07.2010>
 
 
สาระน่ารู้
 
   
   
   
 
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
แผ่นแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย กรมทางหลวงชนบท พ.ศ.2556 - 2559
            องค์การสหประชาชาติได้จัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรี ครั้งที่ 4 ระหว่าง วันที่ 4-15 กันยายน พ.ศ.2538 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีประเทศเข้าร่วมประชุม 189 ประเทศ และร่วมลงนามรับรองปฏิญญาและแผน ปฏิบัติการปักกิ่ง (Beijing Declaration and Platform for Action 2538 - 2547) สาระสำคัญของปฏิญญาปักกิ่ง คือ การประกาศเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะปฏิบัติ ตามพันธกรณีต่างๆ โดยเน้นการส่งเสริมความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ โดยได้กำหนดประเด็นที่น่าห่วงใยเป็นพิเศษที่ต้องมีการดำเนินการเป็นลำดับต้นใน การพัฒนาสตรี 12 ประเด็น คือ
1. สตรีกับความยากจน
        คำถามที่พบบ่อย Q&A
หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ / เบอร์โทรศัพท์ / เว็บไซต์
 
  2. สตรีกับการศึกษา
  3. สตรีกับสุขภาพ
  4. สตรีกับความรุนแรง
  5. สตรีกับความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ
  6. สตรีกับเศรษฐกิจ
  7. สตรีกับอำนาจและการตัดสินใจ
  8. กลไกเชิงสถาบันเพื่อความก้าวหน้าของสตรี
  9. สิทธิมนุษยชนสตรี
  10. สตรีกับสื่อมวลชน
  11. สตรีกับสิ่งแวดล้อม
  12. เด็กผู้หญิง