ข่าวสาร กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
 ผู้ดูแลระบบ
วันที่ หัวเรื่อง ประเภทข่าว File (.pdf)
20.03.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 463/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan463.pdf1
19.03.2018  ประกาศ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • scan2513.pdf1
16.03.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 468/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan468.pdf1
15.03.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 450/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan450.pdf1
14.03.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 400/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan400.pdf1
14.03.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 399/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan399.pdf1
14.03.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 372/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan372.pdf1
14.03.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 371/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan371.pdf1
14.03.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 370/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan370.pdf1
14.03.2018  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • scan2328.pdf1
13.03.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 424/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan424.pdf1
13.03.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 423/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan423.pdf1
09.03.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 420/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan420.pdf1
09.03.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 419/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan419.pdf1
09.03.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 418/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan418.pdf1
08.03.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 398/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan398.pdf1
08.03.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 394/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan394.pdf1
06.03.2018  แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ข่าวการประเมินผลงาน  • scan1805new.pdf1
28.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 336/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan336.pdf1
28.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 335/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan335.pdf1
28.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 334/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan334.pdf1
28.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 333/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan333.pdf1
28.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 332/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan332.pdf1
28.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 274/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan274.pdf1
28.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 273/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan273.pdf1
28.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 272/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan272.pdf1
28.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 271/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan271.pdf1
26.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 330/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan330.pdf1
22.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 340/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan340.pdf1
22.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 318/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan318.pdf1
22.02.2018  ประกาศ บัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข่าวสารเผยแพร่  • scan1674.pdf1
21.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 319/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan319.pdf1
21.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 316/2561 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan316.pdf1
21.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 329/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan329.pdf1
19.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 294/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan294.pdf1
19.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 293/2561 เรื่อง ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan293.pdf1
19.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 287/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan287.pdf1
14.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 262/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan262.pdf1
14.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 261/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan261.pdf1
14.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 260/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan260.pdf1
14.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 256/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan256.pdf1
14.02.2018  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายเเละยุทธศาสตร์  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • scan1390.pdf1
13.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 235/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan235.pdf1
12.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 232/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan232.pdf1
08.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 229/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan229.pdf1
08.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 228/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan228.pdf1
08.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 227/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan227.pdf1
08.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 226/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan226.pdf1
08.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 225/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan225.pdf1
08.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 224/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan224.pdf1
08.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 216/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan216.pdf1
08.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 215/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan215.pdf1
08.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 214/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan214.pdf1
06.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 192/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan192.pdf1
06.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 197/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan197.pdf1
06.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 196/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan196.pdf1
06.02.2018  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  ข่าวการประเมินผลงาน  • scan1084.pdf1
06.02.2018  การประเมิรบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ข่าวการประเมินผลงาน  • scan1083.pdf1
05.02.2018  การจ้างงานคนพิการ  ข่าวสารเผยแพร่  • scan1029.pdf1
01.02.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 190/2561 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan190.pdf1
30.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 172/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan172.pdf1
25.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 142/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan142.pdf1
25.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 141/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan141.pdf1
25.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 120/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan120.pdf1
25.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 119/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan119.pdf1
25.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 118/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan118.pdf1
25.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 107/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan107.pdf1
25.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 143/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan143.pdf1
25.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 102/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan102.pdf1
25.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 101/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan101.pdf1
24.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 129/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan129.pdf1
24.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 131/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan131.pdf1
24.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 130/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan130.pdf1
24.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 112/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan112.pdf1
23.01.2018  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และประเภทอำนวยการระดับสูง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan642.pdf1
23.01.2018  ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • scan634.pdf1
23.01.2018  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561  ข่าวสารเผยแพร่  • scan573.pdf1
23.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 75/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan75.pdf1
23.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 67/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan67.pdf1
17.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 77/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan77.pdf1
17.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 76/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan76.pdf1
16.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 59/2561 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan59.pdf1
16.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 58/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan58.pdf1
16.01.2018  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 4/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan4.pdf1
15.01.2018  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan303.pdf1
15.01.2018  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan154.pdf1
15.01.2018  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan147.pdf1
04.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2415/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan2415.pdf1
04.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2414/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan2414.pdf1
04.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 325/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan325.pdf1
03.01.2018  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2404/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan2404.pdf1
22.12.2017  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการครั้งที่6/2560  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • scan12783_6_2560.pdf1
22.12.2017  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 12/2560  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • scan12783_12_2560.pdf1
22.12.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2345/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan2345.pdf1
22.12.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2263/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan2263.pdf1
22.12.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan12835.pdf1
20.12.2017  แนวทางการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษีณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น  ข่าวสารเผยแพร่  • scan12697.pdf1
18.12.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan12603.pdf1
18.12.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2298/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุเเละเเต่งตั้งผู็ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan2289.pdf1
08.12.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 9 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan12366.pdf1
08.12.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 309/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan12375.pdf1
08.12.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2242/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan2242.pdf1
08.12.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2173/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan2173.pdf1
01.12.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 305/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan12147.pdf1
01.12.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan12134.pdf1
01.12.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2201/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan2201.pdf1
01.12.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2196/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan2196.pdf1
24.11.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2135/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 11878.pdf1
24.11.2017  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อคัดเลือกและเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • scan 11829.pdf1
24.11.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 3 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 11768.pdf1
21.11.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2064/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 2064.pdf1
21.11.2017  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 11/2560  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • scan 112560.pdf1
21.11.2017  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการครั้งที่5/2560  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • scan 52560.pdf1
09.11.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 3 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 11282.pdf1
09.11.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2021/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 2021.pdf1
09.11.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1991/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1991.pdf1
09.11.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1990/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1990.pdf1
03.11.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1975/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1975.pdf1
03.11.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1997/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1997.pdf1
03.11.2017  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 10/2560  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • scan 10960.pdf1
03.11.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 8 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 10978.pdf1
03.11.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1967/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1967.pdf1
03.11.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1983/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1983.pdf1
03.11.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1946/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1946.pdf1
03.11.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1962/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1962.pdf1
24.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1907/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1907.pdf1
24.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1904/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1904.pdf1
24.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1903/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1903.pdf1
24.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1914/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1914.pdf1
24.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1913/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1913.pdf1
24.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1912/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1912.pdf1
24.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1908/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1908.pdf1
17.10.2017  ประกาศ สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • scan 3509.pdf1
16.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1858/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1858.pdf1
16.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1871/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1871.pdf1
16.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1864/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1864.pdf1
16.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1863/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1863.pdf1
16.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1862/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1862.pdf1
16.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1861/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1861.pdf1
10.10.2017  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 9/2560  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • scan 10036.pdf1
10.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1840/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1840.pdf1
10.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1839/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1839.pdf1
10.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1780/2560 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1780.pdf1
10.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1834/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1834.pdf1
10.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1828/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1828.pdf1
03.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1775/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1775.pdf1
03.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1749/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1749.pdf1
03.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1737/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (เฉพาะราย)  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1737.pdf1
03.10.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1736/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1736.pdf1
26.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1744/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1744.pdf1
26.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1741/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1741.pdf1
26.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1740/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1740.pdf1
26.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1739/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1739.pdf1
26.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1707/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1707.pdf1
26.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1768/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1768.pdf1
26.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1767/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1767.pdf1
26.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 239/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 9501.pdf1
18.09.2017  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 8/2560  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • scan 8999.pdf1
15.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1725/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 20170915212952.pdf1
13.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1695/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1695.pdf1
13.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1694/2560 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1694.pdf1
13.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1692/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • scan 1692.pdf1
13.09.2017  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • scan 8949.pdf1
13.09.2017  ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ครั้งที  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศ 7801.pdf1
13.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1560/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง1560.pdf1
13.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1549/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง1549.pdf1
13.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1697/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1697.pdf1
13.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1690/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1690.pdf1
13.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1686/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1686.pdf1
13.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1685/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่ง 1685.pdf1
13.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1684/2560 เรื่อง บรรจุและเเต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1684.pdf1
13.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1679/2560 เรื่อง บรรจุและเเต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1679.pdf1
13.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1671/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1671.pdf1
13.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1667/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1667.pdf1
13.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1665/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1665.pdf1
13.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1628/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1628.pdf1
13.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1617/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่ง 1617.pdf1
13.09.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1614/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1614.pdf1
13.09.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 4 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1577.pdf1
13.09.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 4 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • เวียน 8105.pdf1
13.09.2017  ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศ ผู้ได้รับเลือกฯ.pdf1
09.08.2017  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกให้ส่งผลงานการประเมินฯ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศ.pdf1
09.08.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่1385/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง1385.pdf1
07.08.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท คำสั่งที่ 1348/2560 เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง1348.pdf1
07.08.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท คำสั่งที่ 1336/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง1336.pdf1
07.08.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท คำสั่งที่ 1213/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง1213.pdf1
07.08.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท คำสั่งที่ 1326/2560  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว1326.pdf1
07.08.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว7302.pdf1
07.08.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 4 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 6977.pdf1
07.08.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 6775.pdf1
07.08.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท เรื่อง หมอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 6755.pdf1
07.08.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่1166/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 6750.pdf1
07.08.2017  แบบสำรวจขอโอนย้าย  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 6684.pdf1
17.07.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1078/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง1078.pdf1
06.07.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1035/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว6219.pdf1
06.07.2017  การยื่นแบบแสดงความจำนงขอย้าย  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว6369.pdf1
06.07.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1072/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว6339.pdf1
06.07.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1065/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว6318.pdf1
26.06.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท เรื่องเลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว6034.pdf1
26.06.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว6044.pdf1
26.06.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว6008.pdf1
26.06.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว5990.pdf1
21.06.2017  แจ้งเวียนการจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรภาครัฐ  ข่าวสารเผยแพร่  • ว5795.pdf1
20.06.2017  แผนปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมทางหลวงชนบทประจำปีงบประมาณ พศ.2560  ข่าวสารเผยแพร่  • ว5792.pdf1
16.06.2017  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ฯลฯ ครั้งที่6/2560  ข่าวการประเมินผลงาน  • ว5691.pdf1
14.06.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว5492.pdf1
14.06.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว5521.pdf1
14.06.2017  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งตำแหน่งประเภทวิชาการฯลฯ ครั้งที่ 3/2560  ข่าวการประเมินผลงาน  • ว5489.pdf1
14.06.2017  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ข่าวการประเมินผลงาน  • ว5588.pdf1
12.06.2017  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว5589.pdf1
12.06.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 142/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว5471.pdf1
08.06.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว5416.pdf1
08.06.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว5340.pdf1
07.06.2017  แจ้งเวียนหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว5346.pdf1
07.06.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว5308.pdf1
07.06.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว5348.pdf1
07.06.2017  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว5371.pdf1
04.06.2017  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ว5223.pdf1
02.06.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว5086.pdf1
31.05.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว5149.pdf1
24.05.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นงานที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 4914.pdf1
24.05.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 4918.pdf1
24.05.2017  แจ้งเวีนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 4888.pdf1
21.05.2017  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ฯ  ข่าวการประเมินผลงาน  • ว4706.pdf1
19.05.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 4610.pdf1
19.05.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 4609.pdf1
17.05.2017  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ฯ ครั้งที่ 2/2560  ข่าวสารเผยแพร่  • ว4502.pdf1
15.05.2017  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ฯ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ว4428.pdf1
15.05.2017  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • ว4405.pdf1
15.05.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว4403.pdf1
05.05.2017  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ  ข่าวสารเผยแพร่  • ว4264.pdf1
05.05.2017  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจภาวะผู้นำโครงการ Global Leadership Forecast 2017-2018  ข่าวสารเผยแพร่  • ว4177.pdf1
01.05.2017  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้คัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวสารเผยแพร่  • 3916.pdf1
01.05.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 687/2560 เรื่องให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 3914.pdf1
01.05.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 704/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 3939.pdf1
01.05.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 707/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 4006.pdf1
01.05.2017  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 3591.pdf1
24.04.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 657/2560 เรื่อง จัดตั้งกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรมฯ657.pdf1
21.04.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 581/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ681.pdf1
21.04.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 553/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ553.pdf1
21.04.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 612/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ612.pdf1
21.04.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 611/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ611.pdf1
21.04.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 610/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ610.pdf1
21.04.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 630/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ630.pdf1
03.04.2017  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงคมนาคม  ข่าวสารเผยแพร่  • การคัดเลือก.pdf1
03.04.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 556/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ556.pdf1
03.04.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 520/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ520.pdf1
03.04.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 519/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ519.pdf1
03.04.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 517/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ517.pdf1
03.04.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 508/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ508.pdf1
03.04.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 508/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ508.pdf1
03.04.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 508/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ508.pdf1
03.04.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 507/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขั้นได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ507.pdf1
03.04.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 521/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ521.pdf1
03.04.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 545/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 545.pdf1
03.04.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 544/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ544.pdf1
22.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 477/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 477.pdf1
22.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 478/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 438.pdf1
22.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 476/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 476.pdf1
22.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 475/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 475.pdf1
22.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 466/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรมฯ 466.pdf1
22.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 463/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 463.pdf1
22.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 452/2560เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 452.pdf1
22.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 437/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 437.pdf1
22.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 438/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 438.pdf1
22.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 428/2560 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่่งใหม่ในระดับชั้นงานที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 428.pdf1
22.03.2017  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้คัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศกรม...pdf1
22.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 411/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ411.pdf1
22.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 410/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ410.pdf1
22.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 397/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ397.pdf1
22.03.2017  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 13  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศกรมฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ.pdf1
22.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 366/2560 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 362.pdf1
02.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 230/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 3 คำสั่ง.pdf1
02.03.2017  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้คัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศกรม.pdf1
02.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 269/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 269.pdf1
02.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 260/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 260.pdf1
02.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 259/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 259.pdf1
02.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 232/2560 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นงานที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 232.pdf1
02.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 319/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ (เฉพาะราย)  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 319.pdf1
02.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 314/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 314.pdf1
02.03.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 318/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 318.pdf1
17.02.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 239/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 239.pdf1
17.02.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 238/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 238.pdf1
17.02.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 237/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 237.pdf1
17.02.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 236/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 236.pdf1
17.02.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 235/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 235.pdf1
17.02.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 251/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 251.pdf1
17.02.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 253/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 253.pdf1
17.02.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 186/2560 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นงานที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 186.pdf1
17.02.2017  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิแบบช่วง  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศ เรื่อง ปัจจัย.pdf1
17.02.2017  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้คัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศรายชื่อ.pdf1
17.02.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 206/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 260.pdf1
17.02.2017  ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานสายวิชาการคอมพิวเตอร์  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศ.pdf1
17.02.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 173/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 173.pdf1
17.02.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 174/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ174.pdf1
17.02.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที 194/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ194.pdf1
17.02.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 192/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรื่อนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ192.pdf1
31.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 126/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 126.pdf1
31.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 114/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 114.pdf1
31.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 112/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 112.pdf1
31.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 111/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 111.pdf1
31.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 110/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 110.pdf1
31.01.2017  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แต่งตั้งข้าราชการ.pdf1
31.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 129/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 129.pdf1
31.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 130/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 130.pdf1
31.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 55/2560 เรื่อง เลื่อนข  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 55.pdf1
31.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 54/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 54.pdf1
31.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 52/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 52.pdf1
31.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 51/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 51.pdf1
31.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 7/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ7.pdf1
31.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 53/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ53.pdf1
31.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 78/2560 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ78.pdf1
31.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 50/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ50.pdf1
31.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 49/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ49.pdf1
12.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2566/2559 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2566.pdf1
12.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2636/2559เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 2636.pdf1
12.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2635/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 2635.pdf1
12.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2636/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 2636.pdf1
12.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 14/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 14.pdf1
12.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 12/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 13.pdf1
12.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 12/2560 เรื่อง เแก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 12.pdf1
12.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2602/2559 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 2602.pdf1
12.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2561/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 2561.pdf1
12.01.2017  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2601/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 2601.pdf1
22.12.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 366/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรมกระทรวงคมนาคม ที่ 366.pdf1
22.12.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 4 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 4 คำสั่ง...pdf1
22.12.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2525/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียน.pdf1
22.12.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2476/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2576.pdf1
22.12.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้คัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก.pdf1
22.12.2016  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์  ข่าวสารเผยแพร่  • ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความคิดเห็น.pdf1
08.12.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้คัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศรายชื่อ.pdf1
08.12.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2 คำสั่ง...pdf1
08.12.2016  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • การคัดเลือกข้าราชการ.pdf1
08.12.2016  การเข้าร่วมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหมาภูมิพลอดุลยเดชโดยไม่ถือเป็นวันลา  ข่าวสารเผยแพร่  • การเข้าร่วมโครงการอปสมบท.pdf1
02.12.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2191/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ2191.pdf1
02.12.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท 3 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียน 3 คำสั้ง.pdf1
02.12.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 339/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวง 339.pdf1
02.12.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2411/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม2411.pdf1
02.12.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2407/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม2417.pdf1
02.12.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2406/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม2416.pdf1
25.11.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียน 2 คำสั่ง.pdf1
25.11.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 7 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียน 7 คำสั่ง.pdf1
25.11.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 12618.pdf1
25.11.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 12705.pdf1
25.11.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2323/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2323.pdf1
25.11.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 4 คำสั่ง เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 12420.pdf1
25.11.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 12450.pdf1
25.11.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2401/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ2401.pdf1
10.11.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2159/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2159.pdf1
10.11.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2158/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2158.pdf1
10.11.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2133/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2133.pdf1
10.11.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2101/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2101.pdf1
10.11.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้คัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศรายชื่อ.pdf1
10.11.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2177/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2177.pdf1
10.11.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 11766.pdf1
10.11.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 11762.pdf1
10.11.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 7 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 11761.pdf1
07.11.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2192/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2192.pdf1
26.10.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท 3 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท.pdf1
21.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2031/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2031.pdf1
21.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2030/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2030.pdf1
21.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2028/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2028.pdf1
21.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2023/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2023.pdf1
21.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2022/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2022.pdf1
21.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2018/2559 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2018.pdf1
21.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1944/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1944.pdf1
21.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1943/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1943.pdf1
21.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1942/2559 เรื่อง แก้ไขแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1942.pdf1
21.10.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 260/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 260.pdf1
21.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2040/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2040.pdf1
21.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2008/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2008.pdf1
21.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2007/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2007.pdf1
21.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1997/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1997.pdf1
21.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1996/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1996.pdf1
21.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2057/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2057.pdf1
21.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2065/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2065.pdf1
18.10.2016  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัคร  ข่าวสารเผยแพร่  • 14786990_1234602803226778_572478277_o.jpg1
12.10.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 282/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงฯ 282.pdf1
12.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1992/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรมฯ 1992.pdf1
12.10.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้คัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงาน.pdf1
12.10.2016  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น.pdf1
12.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1973/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1973.pdf1
12.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1959/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1959.pdf1
12.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1957/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1957.pdf1
12.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1956/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1956.pdf1
12.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1886 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1886.pdf1
12.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1885/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1885.pdf1
12.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1884/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1884.pdf1
04.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1883/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1883.pdf1
04.10.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ครั้งที่ 7/2559  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรมทางหลวงชนบทฯ.pdf1
04.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1911/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1911.pdf1
04.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1909/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1909.pdf1
04.10.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1890/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1890.pdf1
04.10.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 254/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงฯ 254.pdf1
23.09.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 244/2559 เรื่อง โอเนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 244.pdf1
23.09.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 243/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 243.pdf1
23.09.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้คัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานฯ.pdf1
23.09.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1790/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1790.pdf1
23.09.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1776/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1776.pdf1
23.09.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1775/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1775.pdf1
23.09.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 247/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรมฯ 247.pdf1
22.09.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1886/2559 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 20160922195325.pdf1
22.09.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1885/2559 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 20160922195306.pdf1
22.09.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1884/2559 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 20160922195247.pdf1
13.09.2016  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก.pdf1
13.09.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1669/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรมฯ 1669.pdf1
13.09.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1772/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1772.pdf1
13.09.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1771 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1771.pdf1
13.09.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งฯครั้งที่ 6/2559  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก6.pdf1
08.09.2016  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่มีประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ขอความอนุเคราะห์.pdf1
08.09.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1771 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1771.pdf1
08.09.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1772/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1772.pdf1
07.09.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1551/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1551.pdf1
07.09.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1548/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั้งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1548.pdf1
07.09.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1531/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1531.pdf1
07.09.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1536/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1536.pdf1
07.09.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1669/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1669.pdf1
07.09.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่1668/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1668.pdf1
07.09.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1667/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1667.pdf1
31.08.2016  คำสั่งกรมทางหลวงที่ 1702/2559 เรื่อง ย้ายราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1702.pdf1
22.08.2016  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อส่งผลงาน.pdf1
18.08.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1477/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรมฯ 1477.pdf1
18.08.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่1476/2259 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1476.pdf1
18.08.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1472/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1472.pdf1
18.08.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1471/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1471.pdf1
18.08.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1426/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1426.pdf1
18.08.2016  ประกาศ อ.ก.พ.กรมทางหลวงชนบท เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศ.pdf1
18.08.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1437/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1437.pdf1
18.08.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1438/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 1438.pdf1
03.08.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1402/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1402.pdf1
03.08.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1312/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1312.pdf1
03.08.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1260/2559 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1260.pdf1
03.08.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1306/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1306.pdf1
03.08.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1278/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1278.pdf1
03.08.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 3 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียน.pdf1
03.08.2016  การปฏิรูปการบริหารจัดการของหน่วยรับผิดชอบงานทาง  ข่าวสารเผยแพร่  • เรื่อง การปฏิรูปการบริหารจัดการของหน่วยรับผิดชอบงานทาง.pdf1
03.08.2016  การทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปปฏิบัติงานในภูมิภาค  ข่าวสารเผยแพร่  • เรื่อง การทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปปฏิบัติงานในภูมิภาค.pdf1
22.07.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1271/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง.pdf1
22.07.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่1236/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1236.pdf1
22.07.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1237/2559 เรื่อง รับโอนข้าราชการทหาร  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1237.pdf1
22.07.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1249/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1249.pdf1
22.07.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1191/2559 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1291.pdf1
08.07.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1189/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1189.pdf1
08.07.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1190/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1190.pdf1
08.07.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1165/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1165.pdf1
08.07.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1164/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1164.pdf1
08.07.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1141/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1141.pdf1
08.07.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1132/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1132.pdf1
08.07.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 191/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม.pdf1
08.07.2016  รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค..pdf1
28.06.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1071/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1071.pdf1
28.06.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1070/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1070.pdf1
28.06.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1069/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1069.pdf1
28.06.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1068/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1068.pdf1
28.06.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1053/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1053.pdf1
28.06.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1045/2559 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1045.pdf1
28.06.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1044/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1044.pdf1
28.06.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่1043/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1043.pdf1
28.06.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1054/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1054...pdf1
28.06.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1055/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1055.pdf1
28.06.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1082/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1082.pdf1
28.06.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2559  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศรายชื่อข้าราชการ.pdf1
28.06.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1087/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1087.pdf1
28.06.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1085/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1085.pdf1
28.06.2016  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • การคัดเลือกข้าราชการ.pdf1
22.06.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 154/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 184.pdf1
22.06.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 956/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 956.pdf1
22.06.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 955/2559 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 955.pdf1
22.06.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 975/2559 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 975.pdf1
22.06.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1000/2559 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1000.pdf1
22.06.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศ.pdf1
30.05.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 120/2559 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งคมนาคม 120.pdf1
30.05.2016  คำสั่งกรมหลวงชนบท ที่ 825/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 825.pdf1
30.05.2016  คำสั่งกรมทางชนบท ที่ 824/2559 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 824.pdf1
30.05.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่846/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 846.pdf1
30.05.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 893/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการตรองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 893.pdf1
30.05.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่892/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 892.pdf1
30.05.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 852/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรม 852.pdf1
30.05.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียน.pdf1
30.05.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 4 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 4 คำสั่ง.pdf1
30.05.2016  ขอเชิญข้าราชการทั่วไปเข้าร่วมโครงการพัฒนากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี)  ข่าวสารเผยแพร่  • สำนักงาน ก.พ..pdf1
30.05.2016  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2559  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศกรมทา.pdf1
18.05.2016  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงคมนาคม  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ.pdf1
18.05.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 115/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม.pdf1
18.05.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 116/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่116.pdf1
18.05.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 118/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่118.pdf1
13.05.2016  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่ง  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ.pdf1
12.05.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 720/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 720.pdf1
12.05.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 5 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมฯ 5 คำสั่ง.pdf1
12.05.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 740/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรมฯ 740.pdf1
12.05.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียน 2 คำสั่ง.pdf1
12.05.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียน 2 คำสั่ง 4763.pdf1
12.05.2016  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป  ข่าวสารเผยแพร่  • แบบประเมินฯ พร..pdf1
12.05.2016  หลักเกณฑ์และวิธีประเมิน พร.  ข่าวสารเผยแพร่  • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พร..pdf1
28.04.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 656/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 656.pdf1
28.04.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 686/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 686.pdf1
28.04.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 705/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 705.pdf1
28.04.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรม.pdf1
28.04.2016  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประชาสัมพันธ์.pdf1
20.04.2016  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงาน.pdf1
04.04.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 548/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข้งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 548.pdf1
04.04.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 547/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 547.pdf1
04.04.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 503/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 503.pdf1
04.04.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 501/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 501.pdf1
04.04.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 558/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ558.pdf1
04.04.2016  แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมทางหลวงชนบท ประจำงบประมาณ 2559  ข่าวสารเผยแพร่  • แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต.pdf1
28.03.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 445/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 445.pdf1
28.03.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 444/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 444.pdf1
28.03.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 443/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 443.pdf1
28.03.2016  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศรายชื่อ.pdf1
28.03.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้คัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศรายชื่อ3.pdf1
22.03.2016  ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งรายชื่อ ตำแหน่งหน้าที่และที่อยู่ของบุคคลากรในสังกัด  ข่าวสารเผยแพร่  • ขอความอนุเคราะห์.pdf1
22.03.2016  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ข่าวการประเมินผลงาน  • การประเมินบุคคล.pdf1
22.03.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้คัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศรายชื่อ.pdf1
22.03.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 73/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวง73.pdf1
22.03.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 502/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 502.pdf1
16.03.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 450/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 450.pdf1
16.03.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 488/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 488.pdf1
16.03.2016  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียน.pdf1
02.03.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวปฎิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศแนวปฎิบัติเพื่อป้องกัน.pdf1
02.03.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 400/2559 เรื่อง ให้ข้าราขการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 400.pdf1
02.03.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 399/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 399.pdf1
02.03.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 49/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม 49.pdf1
02.03.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้คัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท 3.pdf1
02.03.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินปนะจำตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท.pdf1
02.03.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่367/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียน คำสั่ง 367.pdf1
02.03.2016  ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท 2.pdf1
23.02.2016  บัญชีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม/ส่วน ในแต่ละหน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม แนบ4  ข่าวสารเผยแพร่  • ความรับผิดชอบ4.pdf1
23.02.2016  บัญชีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม/ส่วน ในแต่ละหน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม แนบ3  ข่าวสารเผยแพร่  • ความรับผิดชอบ3.pdf1
23.02.2016  บัญชีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม/ส่วน ในแต่ละหน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม แนบ2  ข่าวสารเผยแพร่  • ความรับผิดชอบ2.pdf1
23.02.2016  บัญชีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม/ส่วน ในแต่ละหน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม แนบ1  ข่าวสารเผยแพร่  • ความรับผิดชอบ1.pdf1
23.02.2016  บัญชีรายละเอียดอักษรย่อของหน่วยงาน กลุ่ม/ส่วน และชื่อตำแหน่งในแต่ละหน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท  ข่าวสารเผยแพร่  • อักษรย่อ.pdf1
16.02.2016  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินทดแทนของพนักงานราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินค่าตอบแทน.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 276/2559 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสำนัก  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรมฯ276.pdf1
16.02.2016  ประกาสกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 11/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวง.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 163/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯที่ 163.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 153/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯที่ 153.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 217/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 217.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 209/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 209.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 170/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรม 170.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 169/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรม 169.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 168/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 168.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 275/2559 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรม 275.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 274/2559 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรม 274.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 255/2559 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 255.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 256/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 256.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 260/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 260.pdf1
16.02.2016  ประกาศหลังเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ สำหรับการประเมินรอบที่ 1  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท 1591.pdf1
16.02.2016  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 143/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 143.pdf1
02.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 144/2559 เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ อ.ก.พ.กระทรวง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 144.pdf1
22.01.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศกรม ล่าสุด.pdf1
20.01.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2618/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 2618.pdf1
20.01.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2619/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 2619.pdf1
20.01.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • การประชุมเพื่อสร้างความรู้.pdf1
20.01.2016  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • การคัดเลือกข้าราชการ 2.pdf1
20.01.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศรับสมัครคัดเลือก.pdf1
20.01.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 40/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 40.pdf1
04.01.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 2522.pdf1
04.01.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2602/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม2602.pdf1
04.01.2016  รับสมัตรคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • รับสมัครคัดเลือก.pdf1
04.01.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2564/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 2564.pdf1
14.12.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 2504/2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 2504.pdf1
14.12.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2562/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 2462.pdf1
14.12.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2459/2558 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 2459.pdf1
14.12.2015  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์  ข่าวสารเผยแพร่  • ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบ.pdf1
14.12.2015  แจ้งเวียนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี.pdf1
14.12.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2460/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2460.pdf1
27.11.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2429/2558  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2429.pdf1
27.11.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2410/2558 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนระดับกรมและนายทะเบียนส่วนภูมิภาค  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2410.pdf1
27.11.2015  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ.pdf1
27.11.2015  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ.pdf1
27.11.2015  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป.pdf1
27.11.2015  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 347/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมฯ.pdf1
23.11.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2333/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมฯ.pdf1
23.11.2015  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 9/2558  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 9.pdf1
23.11.2015  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 10/255  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก.pdf1
11.11.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2132/2558 เรื่อง กำหนดแขวงทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานในพื้นที่สำนักงานทางหลวงชนบท  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรม 2132.pdf1
10.11.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศกรมทางหลวง.pdf1
06.11.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรม จำนวน 2 คำสั่ง.pdf1
06.11.2015  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงาน.pdf1
04.11.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2278/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม2278.pdf1
04.11.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศรายชื่อ.pdf1
04.11.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1953/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ อ.ก.พ.กระทรวงอนุมัติ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • มอบหมายให้ข้าราชการ.pdf1
04.11.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2267/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม2267.pdf1
30.10.2015  การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ  ข่าวสารเผยแพร่  • การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่.pdf1
30.10.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2216/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2216.pdf1
30.10.2015  ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเลิกข้อตกลงร่วมกันในการมอบอำนาจ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกระทรวงคมนาคม.pdf1
30.10.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรม.pdf1
30.10.2015  รับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2552  ข่าวสารเผยแพร่  • รับใบประกาศนียบัตร.pdf1
26.10.2015  สิทธิการลาพักผ่อนประจำปีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภายใต้  ข่าวสารเผยแพร่  • สิทธิการลาพักผ่อน.pdf1
26.10.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2165/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท.pdf1
26.10.2015  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 317/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม.pdf1
26.10.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2155/2558 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท 9156.pdf1
26.10.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกรม จำนวน 3 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 3 เรื่อง.pdf1
26.10.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก.pdf1
05.10.2015  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 295/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 295.pdf1
05.10.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2067/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 2067.pdf1
05.10.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2065/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 2065.pdf1
29.09.2015  แจ้งเวียนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี.pdf1
29.09.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1992/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 1992.pdf1
29.09.2015  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • การคัดเลือกข้าราชการ.pdf1
29.09.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 4 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรม 4 คำสั่ง.pdf1
22.09.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 6 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท.pdf1
22.09.2015  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงคมนาคม  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ.pdf1
15.09.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1875/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมฯ 2 คำสั่ง.pdf1
15.09.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1776/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมฯ 3 คำสั่ง.pdf1
08.09.2015  แจ้งกำหนดการประเมินสมถรรนะของข้าราชการผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2558  ข่าวสารเผยแพร่  • แจ้งกำหนดการประเมินสมถรรนะของข้าราชการ.pdf1
08.09.2015  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  ข่าวสารเผยแพร่  • การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง.pdf1
31.08.2015  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการฯ สำหรับการประเมินรอบที่ 2  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศหลักเกณฒ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ.pdf1
31.08.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท 3 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท.pdf1
19.08.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1555/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรม.pdf1
13.08.2015  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร  ข่าวสารเผยแพร่  • ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร.pdf1
13.08.2015  แจ้งเวียนตำแหน่งที่ว่าง  ข่าวสารเผยแพร่  • แจ้งเวียน.pdf1
13.08.2015  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงคมนาคม  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ.pdf1
13.08.2015  แจ้งเวียนหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ  ข่าวสารเผยแพร่  • แจ้งเวียนหนังสือ ก.พ..pdf1
05.08.2015  คู่มือการสรรหาวิศวฯ จุฬาฯ ดีเด่นครั้งที่ 14 (พ.ศ.2558)  ข่าวสารเผยแพร่  • GuideBook2015.pdf1
05.08.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1441/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม.pdf1
05.08.2015  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐาน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนหนังสือสำนักงาน ก.พ..pdf1
15.07.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1276/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯที่ 1276.pdf1
13.07.2015  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  ข่าวสารเผยแพร่  • งานพี่แม็ก.pdf1
01.07.2015  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • การคัดเลือกข้าราชการ.pdf1
01.07.2015  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 187/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกระทรวงคมนาคม.pdf1
01.07.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1202/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 1202.pdf1
01.07.2015  คำสั่งกรททางหลวงชนบท ที่ 1201/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 1201.pdf1
01.07.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1159/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ.pdf1
29.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1158/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน.pdf1
25.06.2015  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศรายชื่อ.pdf1
25.06.2015  การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • การปรับเงินเดือนข้าราชการ.pdf1
23.06.2015  แจ้งเวียน เรื่อง การแจ้งพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางหรือขนาดหนัก  ข่าวสารเผยแพร่  • แจ้งเวียนการจ้างพนักงานราชการ.pdf1
23.06.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้คัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก.pdf1
23.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1125/2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม.pdf1
19.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1127/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ.pdf1
19.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1126/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 1126.pdf1
19.06.2015  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท.pdf1
15.06.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศกรม.pdf1
15.06.2015  กำหนดการออกอากาศภาพยนต์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557  ข่าวสารเผยแพร่  • กำหนดการออกอากาศภาพยนต์.pdf1
08.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1019/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯที่ 1019.pdf1
08.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 997/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรมฯที่ 997.pdf1
04.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 976/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 976.pdf1
04.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 975/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 975.pdf1
04.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 974/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 974.pdf1
04.06.2015  การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวสารเผยแพร่  • การปรับเงินเดือน.pdf1
02.06.2015  ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงาน.pdf1
02.06.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์(ครบเกษียณอายุ)เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ข่าวสารเผยแพร่  • การประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ.pdf1
02.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 949/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ949.pdf1
02.06.2015  ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ.pdf1
02.06.2015  ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร.pdf1
02.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 960/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ960.pdf1
22.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 939/2555  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 939.pdf1
22.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 940/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรม 940.pdf1
22.05.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 4 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • เวียน.pdf1
20.05.2015  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงคมนาคม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • การคัดเลือกข้าราชการ.pdf1
20.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 875/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่ง.pdf1
18.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 886/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 886.pdf1
18.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 885/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 885.pdf1
18.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 884/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 884.pdf1
18.05.2015  ขอชะลอการจ้างพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางหรือขนาดหนัก  ข่าวสารเผยแพร่  • การจ้างพนักงานราชการ.pdf1
14.05.2015  แนวทางปฏิบัติในการเรียกชื่อตำแหน่งเพื่อการปฏิบัติราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • แนวทางปฏิบัติ.pdf1
14.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 832/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ832.pdf1
14.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 831/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ831.pdf1
14.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 715/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 715.pdf1
14.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 796/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 796.pdf1
14.05.2015  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศ.pdf1
14.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 796/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 796.pdf1
24.04.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง กำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1-15  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรม.pdf1
22.04.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรม.pdf1
22.04.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 639/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม.pdf1
21.04.2015  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558  ข่าวสารเผยแพร่  • การเสนอขอพระราชทาน.pdf1
20.04.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 714/2558 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16-18 เป็นส่วนราชการภายในฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสัง 714.pdf1
17.04.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 715/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสัง 715.pdf1
17.04.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 713/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสัง 713.pdf1
10.04.2015  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • การประเมืน.pdf1
02.04.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 392/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 392.pdf1
01.04.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 632/2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม.pdf1
31.03.2015  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์  ข่าวสารเผยแพร่  • ขอความอนุเคราะห์.pdf1
30.03.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งฯ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมิน.pdf1
26.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 533/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 533.pdf1
26.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 532/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 532.pdf1
26.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 531/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 531.pdf1
26.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 510/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 510.pdf1
26.03.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนครั้งที่1/2558 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งงาน.pdf1
20.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 509/2558 เรื่อง การกำหนดชื่อและอักษรย่อชื่อ ของสำนัก/กอง และส่วนราชการภายใต้สำนัก/กอง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ.pdf1
18.03.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกระทวงคมนาคม เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ย้ายข้าราชการ.pdf1
18.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 486/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 486.pdf1
18.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 485/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 485.pdf1
18.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 484/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 484.pdf1
18.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 483/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 483.pdf1
13.03.2015  แนวทางปฎิบัติในการเรียกชื่อตำแหน่งเพื่อการปฎิบัติราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • แนวทางปฎิบัติในการเรียกชื่อตำแหน่งเพื่อการปฎิบัติราชการ.pdf1
13.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 414/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ.pdf1
12.03.2015  การประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • การประเมิน.pdf1
12.03.2015  แผนปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ข่าวสารเผยแพร่  • แผนปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร.pdf1
12.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 340/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมที่ 340.pdf1
12.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 339/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมที่ 339.pdf1
10.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 394/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • มอบอำนาจให้ข้าราชการ.pdf1
10.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 393/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 305/2558 และ 306/2558  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แก้ไขคำสั้งกรมฯ.pdf1
10.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 353/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • เรื่อง ย้ายข้าราชการ.pdf1
10.03.2015  การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล  ข่าวสารเผยแพร่  • ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล.pdf1
27.02.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 321/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 321.pdf1
27.02.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 322/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการ.pdf1
27.02.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 304/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว.pdf1
27.02.2015  คำสั่งกรมฯที่ 303 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก.pdf1
24.02.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท.pdf1
24.02.2015  การตรวจสอบข้อมูลข้าราชการเพื่อการประเมินสมรรถนะประจำปีงบประมาณ 2558 รอบการประเมินที่ 1  ข่าวการประเมินผลงาน  • การตรวจสอบข้อมูลข้าราชการเพื่อการประเมินสมรรถนะประจำปีงบประมาณ 2558 รอบการประเมินที่ 1.pdf1
24.02.2015  แจ้งความประสงค์ขอย้ายประกอบการปรับโครงสร้างเพื่อรับรองรับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมมาคม  ข่าวสารเผยแพร่  • แบบแสดงความจำนงขอย้ายฯ.pdf1
20.02.2015  การประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • การประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ.pdf1
19.02.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่278/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯที่278.pdf1
18.02.2015  การลาเข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • การลาเข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ.pdf1
17.02.2015  แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ข่าวสารเผยแพร่  • แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล 2558.pdf1
13.02.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 252/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 252.pdf1
11.02.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 48/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 48.pdf1
04.02.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 181/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 181.pdf1
04.02.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 176/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 176.pdf1
04.02.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 166/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาอกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 166.pdf1
03.02.2015  การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในสังกัดกรมทางหลวงชนบท  ข่าวสารเผยแพร่  • การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรฯ.pdf1
28.01.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 122/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 122.pdf1
28.01.2015  ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุเมื้อสิ้นปีงบประมาณ 2559  ข่าวสารเผยแพร่  • เกษียณ ปี 2559.pdf1
22.01.2015  ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าฝึกงาน2558  ข่าวสารเผยแพร่  • ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาองภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าฝึกงานฯ...pdf1
21.01.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรมฯ เรื่อง ราชื่่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ.pdf1
13.01.2015  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญฯ.pdf1
13.01.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 30/2558 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 30.pdf1
13.01.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 29/2558 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 29.pdf1
13.01.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 28/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 28.pdf1
12.01.2015  เตรียมพร้อมสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11  ข่าวสารเผยแพร่  • เตรียมพร้อมสำหรับการคัดเลือกฯรุ่นที่ 11.pdf1
08.01.2015  แจ้งเวียนหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะฯ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนหนังสือ ก.พ..pdf1
08.01.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2.pdf1
08.01.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2551/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2551.pdf1
06.01.2015  คำสั้งกระทรวงคมนาคม ที่ 239/2557 ้เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงฯ ที่239.pdf1
05.01.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2550/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2550.pdf1
26.12.2014  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งฯ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • การแต่งตั้งข้าราชการฯ.pdf1
26.12.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่2539/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่2539.pdf1
26.12.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่2534/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่2534.pdf1
24.12.2014  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี.pdf1
24.12.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่2530/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2530.pdf1
22.12.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2510/2557 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2510.pdf1
18.12.2014  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมทางหลวงชนบท  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศฯ หลักเกณฑ์ประเมินรอบที่1.pdf1
18.12.2014  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 5/2557  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศ ครั้งที่ 5 2557.pdf1
18.12.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2490/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2490.pdf1
18.12.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2489/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2489.pdf1
18.12.2014  คำสั่งกรมทสงหลวงชนบท ที่ 2488/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2488.pdf1
17.12.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2470/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2470.pdf1
15.12.2014  คำสั่งกรมทางหลสงชนบทที่ 2461/2557 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2461.pdf1
11.12.2014  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่216/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 216.pdf1
11.12.2014  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 215/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 215.pdf1
03.12.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2410/2557 เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2410.pdf1
02.12.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2388/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2388.pdf1
28.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2364/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2364.pdf1
28.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2383/2557 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสมัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2383.pdf1
28.11.2014  ประกาศกรมทงหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งฯ ครั้งที่ 7/2557  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่7.pdf1
26.11.2014  คำสั่งกรมทงหลวงชนบท ที่ 2335/2557 เรื่อง เลื่อข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯที่2335.pdf1
26.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่2327/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯที่2327.pdf1
21.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2300/2557 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ2300.pdf1
21.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2275/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ2275.pdf1
21.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2274/2557 เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ2274.pdf1
21.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 204/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ204.pdf1
21.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่่ 2257/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ2257.pdf1
21.11.2014  คำสั่งกรมทงหลวงชนบท ที่ 2253/2557 เรื่ิิอง มอบหมายให้ข้าราชการฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ2253.pdf1
14.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2199/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ2199.pdf1
11.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2188/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2188.pdf1
11.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2171/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2171.pdf1
11.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2170/2557 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2170.pdf1
07.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2147/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2147.pdf1
07.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2146/2557 เรื่อง แก่ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2146.pdf1