ข่าวสาร กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
 ผู้ดูแลระบบ
วันที่ หัวเรื่อง ประเภทข่าว File (.pdf)
18.05.2016  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงคมนาคม  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ.pdf1
18.05.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 115/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม.pdf1
18.05.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 116/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่116.pdf1
18.05.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 118/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่118.pdf1
13.05.2016  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่ง  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ.pdf1
12.05.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 720/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 720.pdf1
12.05.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 5 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมฯ 5 คำสั่ง.pdf1
12.05.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 740/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรมฯ 740.pdf1
12.05.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียน 2 คำสั่ง.pdf1
12.05.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียน 2 คำสั่ง 4763.pdf1
12.05.2016  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป  ข่าวสารเผยแพร่  • แบบประเมินฯ พร..pdf1
12.05.2016  หลักเกณฑ์และวิธีประเมิน พร.  ข่าวสารเผยแพร่  • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พร..pdf1
28.04.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 656/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 656.pdf1
28.04.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 686/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 686.pdf1
28.04.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 705/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 705.pdf1
28.04.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรม.pdf1
28.04.2016  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประชาสัมพันธ์.pdf1
20.04.2016  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงาน.pdf1
04.04.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 548/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข้งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 548.pdf1
04.04.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 547/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 547.pdf1
04.04.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 503/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 503.pdf1
04.04.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 501/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 501.pdf1
04.04.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 558/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ558.pdf1
04.04.2016  แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมทางหลวงชนบท ประจำงบประมาณ 2559  ข่าวสารเผยแพร่  • แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต.pdf1
28.03.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 445/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 445.pdf1
28.03.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 444/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 444.pdf1
28.03.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 443/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 443.pdf1
28.03.2016  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศรายชื่อ.pdf1
28.03.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้คัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศรายชื่อ3.pdf1
22.03.2016  ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งรายชื่อ ตำแหน่งหน้าที่และที่อยู่ของบุคคลากรในสังกัด  ข่าวสารเผยแพร่  • ขอความอนุเคราะห์.pdf1
22.03.2016  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ข่าวการประเมินผลงาน  • การประเมินบุคคล.pdf1
22.03.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้คัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศรายชื่อ.pdf1
22.03.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 73/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวง73.pdf1
22.03.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 502/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 502.pdf1
16.03.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 450/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 450.pdf1
16.03.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 488/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 488.pdf1
16.03.2016  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียน.pdf1
02.03.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวปฎิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศแนวปฎิบัติเพื่อป้องกัน.pdf1
02.03.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 400/2559 เรื่อง ให้ข้าราขการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 400.pdf1
02.03.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 399/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 399.pdf1
02.03.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 49/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม 49.pdf1
02.03.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้คัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท 3.pdf1
02.03.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินปนะจำตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท.pdf1
02.03.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่367/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียน คำสั่ง 367.pdf1
02.03.2016  ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท 2.pdf1
23.02.2016  บัญชีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม/ส่วน ในแต่ละหน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม แนบ4  ข่าวสารเผยแพร่  • ความรับผิดชอบ4.pdf1
23.02.2016  บัญชีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม/ส่วน ในแต่ละหน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม แนบ3  ข่าวสารเผยแพร่  • ความรับผิดชอบ3.pdf1
23.02.2016  บัญชีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม/ส่วน ในแต่ละหน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม แนบ2  ข่าวสารเผยแพร่  • ความรับผิดชอบ2.pdf1
23.02.2016  บัญชีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม/ส่วน ในแต่ละหน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม แนบ1  ข่าวสารเผยแพร่  • ความรับผิดชอบ1.pdf1
23.02.2016  บัญชีรายละเอียดอักษรย่อของหน่วยงาน กลุ่ม/ส่วน และชื่อตำแหน่งในแต่ละหน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท  ข่าวสารเผยแพร่  • อักษรย่อ.pdf1
16.02.2016  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินทดแทนของพนักงานราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินค่าตอบแทน.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 276/2559 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสำนัก  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรมฯ276.pdf1
16.02.2016  ประกาสกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 11/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวง.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 163/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯที่ 163.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 153/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯที่ 153.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 217/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 217.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 209/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 209.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 170/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรม 170.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 169/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรม 169.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 168/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 168.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 275/2559 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรม 275.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 274/2559 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรม 274.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 255/2559 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 255.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 256/2559 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 256.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 260/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 260.pdf1
16.02.2016  ประกาศหลังเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ สำหรับการประเมินรอบที่ 1  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท 1591.pdf1
16.02.2016  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ.pdf1
16.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 143/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 143.pdf1
02.02.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 144/2559 เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ อ.ก.พ.กระทรวง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 144.pdf1
22.01.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศกรม ล่าสุด.pdf1
20.01.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2618/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 2618.pdf1
20.01.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2619/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 2619.pdf1
20.01.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • การประชุมเพื่อสร้างความรู้.pdf1
20.01.2016  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • การคัดเลือกข้าราชการ 2.pdf1
20.01.2016  ประกาศกรมทางหลวงชนบม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศรับสมัครคัดเลือก.pdf1
20.01.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 40/2559 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 40.pdf1
04.01.2016  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 2522.pdf1
04.01.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2602/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม2602.pdf1
04.01.2016  รับสมัตรคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • รับสมัครคัดเลือก.pdf1
04.01.2016  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2564/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 2564.pdf1
14.12.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 2504/2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 2504.pdf1
14.12.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2562/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 2462.pdf1
14.12.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2459/2558 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 2459.pdf1
14.12.2015  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์  ข่าวสารเผยแพร่  • ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบ.pdf1
14.12.2015  แจ้งเวียนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี.pdf1
14.12.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2460/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2460.pdf1
27.11.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2429/2558  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2429.pdf1
27.11.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2410/2558 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนระดับกรมและนายทะเบียนส่วนภูมิภาค  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2410.pdf1
27.11.2015  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ.pdf1
27.11.2015  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ.pdf1
27.11.2015  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป.pdf1
27.11.2015  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 347/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมฯ.pdf1
23.11.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2333/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมฯ.pdf1
23.11.2015  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 9/2558  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก 9.pdf1
23.11.2015  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 10/255  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก.pdf1
11.11.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2132/2558 เรื่อง กำหนดแขวงทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานในพื้นที่สำนักงานทางหลวงชนบท  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรม 2132.pdf1
10.11.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศกรมทางหลวง.pdf1
06.11.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรม จำนวน 2 คำสั่ง.pdf1
06.11.2015  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงาน.pdf1
04.11.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2278/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม2278.pdf1
04.11.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศรายชื่อ.pdf1
04.11.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1953/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ อ.ก.พ.กระทรวงอนุมัติ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • มอบหมายให้ข้าราชการ.pdf1
04.11.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2267/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม2267.pdf1
30.10.2015  การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ  ข่าวสารเผยแพร่  • การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่.pdf1
30.10.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2216/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 2216.pdf1
30.10.2015  ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเลิกข้อตกลงร่วมกันในการมอบอำนาจ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกระทรวงคมนาคม.pdf1
30.10.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรม.pdf1
30.10.2015  รับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2552  ข่าวสารเผยแพร่  • รับใบประกาศนียบัตร.pdf1
26.10.2015  สิทธิการลาพักผ่อนประจำปีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภายใต้  ข่าวสารเผยแพร่  • สิทธิการลาพักผ่อน.pdf1
26.10.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2165/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท.pdf1
26.10.2015  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 317/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม.pdf1
26.10.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2155/2558 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท 9156.pdf1
26.10.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกรม จำนวน 3 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 3 เรื่อง.pdf1
26.10.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก.pdf1
05.10.2015  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 295/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 295.pdf1
05.10.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2067/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 2067.pdf1
05.10.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2065/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 2065.pdf1
29.09.2015  แจ้งเวียนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี.pdf1
29.09.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1992/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 1992.pdf1
29.09.2015  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • การคัดเลือกข้าราชการ.pdf1
29.09.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 4 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรม 4 คำสั่ง.pdf1
22.09.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 6 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท.pdf1
22.09.2015  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงคมนาคม  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ.pdf1
15.09.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1875/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมฯ 2 คำสั่ง.pdf1
15.09.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1776/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมฯ 3 คำสั่ง.pdf1
08.09.2015  แจ้งกำหนดการประเมินสมถรรนะของข้าราชการผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2558  ข่าวสารเผยแพร่  • แจ้งกำหนดการประเมินสมถรรนะของข้าราชการ.pdf1
08.09.2015  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  ข่าวสารเผยแพร่  • การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง.pdf1
31.08.2015  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการฯ สำหรับการประเมินรอบที่ 2  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศหลักเกณฒ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ.pdf1
31.08.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท 3 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท.pdf1
19.08.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1555/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรม.pdf1
13.08.2015  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร  ข่าวสารเผยแพร่  • ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร.pdf1
13.08.2015  แจ้งเวียนตำแหน่งที่ว่าง  ข่าวสารเผยแพร่  • แจ้งเวียน.pdf1
13.08.2015  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงคมนาคม  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ.pdf1
13.08.2015  แจ้งเวียนหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ  ข่าวสารเผยแพร่  • แจ้งเวียนหนังสือ ก.พ..pdf1
05.08.2015  คู่มือการสรรหาวิศวฯ จุฬาฯ ดีเด่นครั้งที่ 14 (พ.ศ.2558)  ข่าวสารเผยแพร่  • GuideBook2015.pdf1
05.08.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1441/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม.pdf1
05.08.2015  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐาน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนหนังสือสำนักงาน ก.พ..pdf1
15.07.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1276/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯที่ 1276.pdf1
13.07.2015  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย  ข่าวสารเผยแพร่  • งานพี่แม็ก.pdf1
01.07.2015  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • การคัดเลือกข้าราชการ.pdf1
01.07.2015  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 187/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกระทรวงคมนาคม.pdf1
01.07.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1202/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 1202.pdf1
01.07.2015  คำสั่งกรททางหลวงชนบท ที่ 1201/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 1201.pdf1
01.07.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1159/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ.pdf1
29.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1158/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน.pdf1
25.06.2015  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศรายชื่อ.pdf1
25.06.2015  การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • การปรับเงินเดือนข้าราชการ.pdf1
23.06.2015  แจ้งเวียน เรื่อง การแจ้งพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางหรือขนาดหนัก  ข่าวสารเผยแพร่  • แจ้งเวียนการจ้างพนักงานราชการ.pdf1
23.06.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้คัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก.pdf1
23.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1125/2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม.pdf1
19.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1127/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ.pdf1
19.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1126/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 1126.pdf1
19.06.2015  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท.pdf1
15.06.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศกรม.pdf1
15.06.2015  กำหนดการออกอากาศภาพยนต์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557  ข่าวสารเผยแพร่  • กำหนดการออกอากาศภาพยนต์.pdf1
08.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1019/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯที่ 1019.pdf1
08.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 997/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรมฯที่ 997.pdf1
04.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 976/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 976.pdf1
04.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 975/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 975.pdf1
04.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 974/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 974.pdf1
04.06.2015  การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวสารเผยแพร่  • การปรับเงินเดือน.pdf1
02.06.2015  ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงาน.pdf1
02.06.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์(ครบเกษียณอายุ)เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ข่าวสารเผยแพร่  • การประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ.pdf1
02.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 949/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ949.pdf1
02.06.2015  ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ.pdf1
02.06.2015  ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร.pdf1
02.06.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 960/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ960.pdf1
22.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 939/2555  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 939.pdf1
22.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 940/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งกรม 940.pdf1
22.05.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 4 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • เวียน.pdf1
20.05.2015  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงคมนาคม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • การคัดเลือกข้าราชการ.pdf1
20.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 875/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่ง.pdf1
18.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 886/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 886.pdf1
18.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 885/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 885.pdf1
18.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 884/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 884.pdf1
18.05.2015  ขอชะลอการจ้างพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางหรือขนาดหนัก  ข่าวสารเผยแพร่  • การจ้างพนักงานราชการ.pdf1
14.05.2015  แนวทางปฏิบัติในการเรียกชื่อตำแหน่งเพื่อการปฏิบัติราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • แนวทางปฏิบัติ.pdf1
14.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 832/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ832.pdf1
14.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 831/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ831.pdf1
14.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 715/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 715.pdf1
14.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 796/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 796.pdf1
14.05.2015  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศ.pdf1
14.05.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 796/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ 796.pdf1
24.04.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง กำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1-15  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรม.pdf1
22.04.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรม.pdf1
22.04.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 639/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม.pdf1
21.04.2015  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558  ข่าวสารเผยแพร่  • การเสนอขอพระราชทาน.pdf1
20.04.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 714/2558 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16-18 เป็นส่วนราชการภายในฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสัง 714.pdf1
17.04.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 715/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสัง 715.pdf1
17.04.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 713/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสัง 713.pdf1
10.04.2015  การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • การประเมืน.pdf1
02.04.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 392/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 392.pdf1
01.04.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 632/2558 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม.pdf1
31.03.2015  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์  ข่าวสารเผยแพร่  • ขอความอนุเคราะห์.pdf1
30.03.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งฯ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมิน.pdf1
26.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 533/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 533.pdf1
26.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 532/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 532.pdf1
26.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 531/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 531.pdf1
26.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 510/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 510.pdf1
26.03.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนครั้งที่1/2558 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งงาน.pdf1
20.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 509/2558 เรื่อง การกำหนดชื่อและอักษรย่อชื่อ ของสำนัก/กอง และส่วนราชการภายใต้สำนัก/กอง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ.pdf1
18.03.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกระทวงคมนาคม เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ย้ายข้าราชการ.pdf1
18.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 486/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 486.pdf1
18.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 485/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 485.pdf1
18.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 484/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 484.pdf1
18.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 483/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม 483.pdf1
13.03.2015  แนวทางปฎิบัติในการเรียกชื่อตำแหน่งเพื่อการปฎิบัติราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • แนวทางปฎิบัติในการเรียกชื่อตำแหน่งเพื่อการปฎิบัติราชการ.pdf1
13.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 414/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ.pdf1
12.03.2015  การประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • การประเมิน.pdf1
12.03.2015  แผนปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ข่าวสารเผยแพร่  • แผนปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร.pdf1
12.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 340/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมที่ 340.pdf1
12.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 339/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมที่ 339.pdf1
10.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 394/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • มอบอำนาจให้ข้าราชการ.pdf1
10.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 393/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 305/2558 และ 306/2558  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แก้ไขคำสั้งกรมฯ.pdf1
10.03.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 353/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • เรื่อง ย้ายข้าราชการ.pdf1
10.03.2015  การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล  ข่าวสารเผยแพร่  • ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล.pdf1
27.02.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 321/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 321.pdf1
27.02.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 322/2558 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการ.pdf1
27.02.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 304/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว.pdf1
27.02.2015  คำสั่งกรมฯที่ 303 บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก.pdf1
24.02.2015  แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท.pdf1
24.02.2015  การตรวจสอบข้อมูลข้าราชการเพื่อการประเมินสมรรถนะประจำปีงบประมาณ 2558 รอบการประเมินที่ 1  ข่าวการประเมินผลงาน  • การตรวจสอบข้อมูลข้าราชการเพื่อการประเมินสมรรถนะประจำปีงบประมาณ 2558 รอบการประเมินที่ 1.pdf1
24.02.2015  แจ้งความประสงค์ขอย้ายประกอบการปรับโครงสร้างเพื่อรับรองรับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมมาคม  ข่าวสารเผยแพร่  • แบบแสดงความจำนงขอย้ายฯ.pdf1
20.02.2015  การประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • การประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ.pdf1
19.02.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่278/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯที่278.pdf1
18.02.2015  การลาเข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • การลาเข้าร่วมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ.pdf1
17.02.2015  แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ข่าวสารเผยแพร่  • แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล 2558.pdf1
13.02.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 252/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 252.pdf1
11.02.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 48/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 48.pdf1
04.02.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 181/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 181.pdf1
04.02.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 176/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 176.pdf1
04.02.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 166/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาอกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 166.pdf1
03.02.2015  การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในสังกัดกรมทางหลวงชนบท  ข่าวสารเผยแพร่  • การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรฯ.pdf1
28.01.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 122/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 122.pdf1
28.01.2015  ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุเมื้อสิ้นปีงบประมาณ 2559  ข่าวสารเผยแพร่  • เกษียณ ปี 2559.pdf1
22.01.2015  ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าฝึกงาน2558  ข่าวสารเผยแพร่  • ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาองภาควิชาวิศวกรรมโยธาเข้าฝึกงานฯ...pdf1
21.01.2015  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรมฯ เรื่อง ราชื่่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ.pdf1
13.01.2015  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญฯ.pdf1
13.01.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 30/2558 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 30.pdf1
13.01.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 29/2558 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 29.pdf1
13.01.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 28/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 28.pdf1
12.01.2015  เตรียมพร้อมสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11  ข่าวสารเผยแพร่  • เตรียมพร้อมสำหรับการคัดเลือกฯรุ่นที่ 11.pdf1
08.01.2015  แจ้งเวียนหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะฯ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนหนังสือ ก.พ..pdf1
08.01.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2.pdf1
08.01.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2551/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2551.pdf1
06.01.2015  คำสั้งกระทรวงคมนาคม ที่ 239/2557 ้เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงฯ ที่239.pdf1
05.01.2015  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2550/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2550.pdf1
26.12.2014  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งฯ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • การแต่งตั้งข้าราชการฯ.pdf1
26.12.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่2539/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่2539.pdf1
26.12.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่2534/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่2534.pdf1
24.12.2014  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี.pdf1
24.12.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่2530/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2530.pdf1
22.12.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2510/2557 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2510.pdf1
18.12.2014  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมทางหลวงชนบท  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศฯ หลักเกณฑ์ประเมินรอบที่1.pdf1
18.12.2014  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 5/2557  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศ ครั้งที่ 5 2557.pdf1
18.12.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2490/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2490.pdf1
18.12.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2489/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2489.pdf1
18.12.2014  คำสั่งกรมทสงหลวงชนบท ที่ 2488/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2488.pdf1
17.12.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2470/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2470.pdf1
15.12.2014  คำสั่งกรมทางหลสงชนบทที่ 2461/2557 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2461.pdf1
11.12.2014  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่216/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 216.pdf1
11.12.2014  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 215/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 215.pdf1
03.12.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2410/2557 เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2410.pdf1
02.12.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2388/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2388.pdf1
28.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2364/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2364.pdf1
28.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2383/2557 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสมัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2383.pdf1
28.11.2014  ประกาศกรมทงหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งฯ ครั้งที่ 7/2557  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่7.pdf1
26.11.2014  คำสั่งกรมทงหลวงชนบท ที่ 2335/2557 เรื่อง เลื่อข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯที่2335.pdf1
26.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่2327/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯที่2327.pdf1
21.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2300/2557 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ2300.pdf1
21.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2275/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ2275.pdf1
21.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2274/2557 เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ2274.pdf1
21.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 204/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ204.pdf1
21.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่่ 2257/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ2257.pdf1
21.11.2014  คำสั่งกรมทงหลวงชนบท ที่ 2253/2557 เรื่ิิอง มอบหมายให้ข้าราชการฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ2253.pdf1
14.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2199/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ2199.pdf1
11.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2188/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2188.pdf1
11.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2171/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2171.pdf1
11.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2170/2557 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2170.pdf1
07.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2147/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2147.pdf1
07.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2146/2557 เรื่อง แก่ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2146.pdf1
07.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2144/2557 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2144.pdf1
06.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวชนบท ที่ 2149/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2149.pdf1
06.11.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2125/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2125.pdf1
30.10.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2044/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั้งกรมฯ ที่ 2044.pdf1
29.10.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2018/2557 เรื่องให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2018.pdf1
29.10.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2017/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 2017.pdf1
28.10.2014  ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศสำนักงาน ก.พ. ปีงบประมาณ 2558.pdf1
28.10.2014  คำสั่่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1995/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 1995.pdf1
28.10.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1994/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ ที่ 1994.pdf1
20.10.2014  คำสั่งกรททางหลวงชนบท ที่ 1968/2557 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ1968.pdf1
20.10.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่1967/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯ1967.pdf1
17.10.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่1949/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่1949.pdf1
17.10.2014  คำสั่งกรมททางหลวงชนบท ที่ 1948/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่1948.pdf1
15.10.2014  ประกาศกรมทางหลวงชนบทครั้งที่6/2557 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศกรมทางหลวลชนบท.pdf1
15.10.2014  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่159/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่159.pdf1
15.10.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่1917/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่1917.pdf1
07.10.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่1859/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯที่1859.pdf1
06.10.2014  ประกาศกรมทางหลวงชนบทที่5/2557 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งฯ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ปรกาศกรมที่5.2557.pdf1
06.10.2014  ประกาศกรมทางหลวงชนบทครั้งที่2/2557 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งฯ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศกรมที่2.pdf1
06.10.2014  ประกาศกรมทางหลวงชนบทครั้งที่1/2557 เรื่อง ประกาศราชชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งฯ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศกรมที่1.pdf1
06.10.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่1848/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ที่ 1848.pdf1
06.10.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่1774/2557 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1774.pdf1
06.10.2014  คำสั่งกรมาทงหลวงชนบทที่1773/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1773.pdf1
29.09.2014  ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศ.pdf1
29.09.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1709/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ที่ 1709.pdf1
18.09.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1686/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ที่ 1686.pdf1
18.09.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1659/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ที่ 1659.pdf1
18.09.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1655/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1655.pdf1
18.09.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1641/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ที่ 1641.pdf1
18.09.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1628/2557 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ที่ 1628.pdf1
18.09.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1609/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ที่ 1609.pdf1
18.09.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1607/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ที่ 1607.pdf1
18.09.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1604/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1604.pdf1
10.09.2014  ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการญ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศกรม.pdf1
01.09.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1471/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1471.pdf1
01.09.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1436/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง ที่1436.pdf1
01.09.2014  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศกรมฯ.pdf1
29.08.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่1472/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ที่ 1472.pdf1
28.08.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1414/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1414.pdf1
28.08.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1413/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯที่ 1413.pdf1
28.08.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1435/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนและให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ (เฉพาะราย)  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1435.pdf1
28.08.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่1434/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมฯที่ 1434.pdf1
28.08.2014  คู่มือการดำเนินงานระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศ.pdf1
28.08.2014  คู่มือการดำเนินงานระบบข้าราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • คู่มือการดำเนินงานระบบข้าราชการ.pdf1
26.08.2014  ประกาศฯรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศกรมฯ.pdf1
15.08.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1335/2557เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1335.pdf1
13.08.2014  ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน.pdf1
13.08.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1318/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง ที่ 1318.pdf1
22.07.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1221/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1221.pdf1
22.07.2014  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • 5025.pdf1
22.07.2014  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  ข่าวสารเผยแพร่  • 5025.pdf1
08.07.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1164/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1164.pdf1
08.07.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1162/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1162.pdf1
07.07.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1165/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1165.pdf1
27.06.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1083/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1083.pdf1
26.06.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1068/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1068.pdf1
26.06.2014  ประกาศ อ.ก.พ.กรมฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร พ.ต.ก  ข่าวสารเผยแพร่  • 4501.pdf1
20.06.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1016/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1016.pdf1
20.06.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1054/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1054.pdf1
18.06.2014  ที่ คค ๐๗๐๑.๖/ว.๔๒๓๐ ลว.๑๘ มิ.ย.๕๗ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสู  ข่าวสารเผยแพร่  • 4230.pdf1
12.06.2014  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงฯ กระทรวงคมนาคม  ข่าวสารเผยแพร่  • 4088.pdf1
12.06.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 991/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 991.pdf1
12.06.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 990/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 990.pdf1
12.06.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 987/2557 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 987.pdf1
11.06.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 966/2557 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 966.pdf1
10.06.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 986/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 986.pdf1
09.06.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 965/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 965.pdf1
09.06.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 964/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 964.pdf1
09.06.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 963/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 963.pdf1
09.06.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 962/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 962.pdf1
09.06.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 961/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราาชการตามต้นสังกัด  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 961.pdf1
09.06.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 960/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราาชการตามต้นสังกัด  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 960.pdf1
09.06.2014  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่๓/๕๗  ข่าวการประเมินผลงาน  • 32557.pdf1
05.06.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 946/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 946.pdf1
05.06.2014  ประกาศฯรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินฯประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • 35.pdf1
04.06.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 935/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 935.pdf1
02.06.2014  ที่ คค 0701.6/ว.3726 ลว. 2 มิ.ย. 57 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  ข่าวการประเมินผลงาน  • 3726.pdf1
30.05.2014  ประกาศกรมทาางหลวงชนบทเรื่องลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์(ครบเกษียณอายุ)เมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2557  ข่าวสารเผยแพร่  • 8.pdf1
30.05.2014  ประกาศกรมทาางหลวงชนบท เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์(ครบเกษียณอายุ)เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ข่าวสารเผยแพร่  • 9.pdf1
30.05.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 884/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 884.pdf1
30.05.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 881/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 881.pdf1
30.05.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 880/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 880.pdf1
29.05.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 902/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 902.pdf1
22.05.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่๘๕๐/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 850.pdf1
22.05.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่๘๔๙/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 849.pdf1
22.05.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่๘๔๘/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 848.pdf1
20.05.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่๘๓๗/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 837.pdf1
20.05.2014  ที่ คค ๐๗๐๑.๖/ว.๓๔๑๑ ลว. ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ สำหรับการประเมินรอบที่๒  ข่าวสารเผยแพร่  • 3411.pdf1
16.05.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 808/2557 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • 808.pdf1
16.05.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 805/2557 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 805.pdf1
14.05.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 789/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 789.pdf1
14.05.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 779/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 779.pdf1
14.05.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 778/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 778.pdf1
12.05.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 788/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 788.pdf1
02.05.2014  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่๒/๕๗  ข่าวการประเมินผลงาน  • 55.pdf1
02.05.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 728/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 728.pdf1
01.05.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 752/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราาชการตามต้นสังกัด  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 752.pdf1
01.05.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 753/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 753.pdf1
30.04.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 727/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 727.pdf1
24.04.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 703/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 703.pdf1
24.04.2014  แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ข่าวสารเผยแพร่  • 57.pdf1
24.04.2014  ที่ คค 0701.6/ว.2670 ลว. 24 เม.ย. 57 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  ข่าวสารเผยแพร่  • 2670.1.pdf1
24.04.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 692/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 692.pdf1
24.04.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 687/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 687.pdf1
22.04.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 681/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 681.pdf1
22.04.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 680/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 680.pdf1
22.04.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 679/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 679.pdf1
22.04.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 678/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 678.pdf1
22.04.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 663/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 663.pdf1
22.04.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 662/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 662.pdf1
22.04.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 661/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 661.pdf1
22.04.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 598/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 598.pdf1
22.04.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 597/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 597.pdf1
21.04.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 699/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 669.pdf1
21.04.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 664/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 664.pdf1
21.04.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 670/2557 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 670.pdf1
17.04.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 649/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 694.pdf1
08.04.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 571/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 571.pdf1
08.04.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 570/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 570.pdf1
08.04.2014  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ครั้งที่๒/๕๗  ข่าวการประเมินผลงาน  • 2.pdf1
01.04.2014  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่๑/๕๗  ข่าวการประเมินผลงาน  • 2557.pdf1
24.03.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 506/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 506.pdf1
18.03.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 487/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 487.pdf1
18.03.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 486/2557 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 486.pdf1
17.03.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 481/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 481.pdf1
05.03.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 405/2557 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 405.pdf1
03.03.2014  ประกาศฯเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อคัดเลือกเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • HR10032014.pdf1
25.02.2014  ที่ คค 0701.6/ว.1282 ลว. 25 ก.พ. 57 เรื่อง การประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศเก๋.pdf1
21.02.2014  ด่วนที่สุด ที่คค0701.6/1173ลว.20ก.พ.57 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ครั้งที่ 1 (ณ วันที่ 1 เม.ย. 57)  ข่าวสารเผยแพร่  • 1173.pdf1
20.02.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 282/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 282.pdf1
20.02.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 281/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 281.pdf1
20.02.2014  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง กำหนดจำนวนวันลา จำนวนครั้งในการลา หรือการมาทำงานสายของพนักงานราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศ พนักงานราชการ.pdf1
20.02.2014  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งในการลาหรือการมาทำงานสายของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศ ข้าราชการ.pdf1
18.02.2014  ที่ คค ๐๗๐๑.๖/ว.๑๐๖๖ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ สำหรับการประเมินรอบที่๑  ข่าวสารเผยแพร่  • 1066.pdf1
13.02.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 246/2557 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 246.pdf1
13.02.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 217/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 217.pdf1
13.02.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 216/2557 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 217.pdf1
13.02.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 214/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 214.pdf1
13.02.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 213/2557 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 213.pdf1
11.02.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 186/2557 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 186.pdf1
11.02.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 224/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 224.pdf1
11.02.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 218/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราาชการตามต้นสังกัด  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 218.pdf1
10.02.2014  ที่ คค 0701.6/ว 785 ลว. 6 ก.พ. 57  ข่าวสารเผยแพร่  • โครงการปัจฉิม.pdf1
27.01.2014  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ครั้งที่๑/๕๗  ข่าวการประเมินผลงาน  • 1.pdf1
27.01.2014  ที่ คค 0701.6/ว.10946 ลว. 20 ธ.ค. 55 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการให้ข้าราชการภายในสังกัดช่วยราชการในสังกัด  ข่าวสารเผยแพร่  • แนวทาง.pdf1
23.01.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 134/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 134.pdf1
23.01.2014  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 133/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 133.pdf1
26.12.2013  ประกาศฯรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๑๓/๕๖  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศ 13.pdf1
26.12.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2519/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2519.pdf1
13.12.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2371/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2371.pdf1
13.12.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2370/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2370.pdf1
13.12.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2369/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2369.pdf1
13.12.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2368/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2368.pdf1
06.12.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2362/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2362.pdf1
06.12.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2361/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2361.pdf1
06.12.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2360/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2360.pdf1
02.12.2013  คำสังกรมทางหลวงชนบท ที่ 2330/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2330.pdf1
28.11.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2228/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2228.pdf1
28.11.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2227/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2227.pdf1
27.11.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2245/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2245.pdf1
15.11.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2162/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2162.pdf1
15.11.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2156/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2156.pdf1
15.11.2013  คำสังกรมทางหลวงชนบท ที่ 2139/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2139.pdf1
15.11.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2138/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2138.pdf1
15.11.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2137/2556 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2137.pdf1
12.11.2013  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการครั้งที่ ๑๒/๕๖  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศ 12.pdf1
11.11.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2086/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2086.pdf1
08.11.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2080/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2080.pdf1
08.11.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2064/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2064.pdf1
08.11.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2063/2556 เรื่อง รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2063.pdf1
01.11.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2024/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2024.pdf1
01.11.2013  ประกาศฯรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๑๑/๕๖  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศ 11.pdf1
24.10.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2003/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2003.pdf1
22.10.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2002/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2002.pdf1
18.10.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1979/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1979.pdf1
18.10.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1978/2556 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1978.pdf1
18.10.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1967/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1967.pdf1
17.10.2013  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 267/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 267.1.pdf1
17.10.2013  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงฯ กระทรวงคมนาคม  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศ ลว.11 ต.ค. 56.pdf1
16.10.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1975/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1975.pdf1
16.10.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1974/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1974.pdf1
11.10.2013  ที่ คค0701.6/ว.8531 ลว.11ต.ค 56 เรื่อง การบรรจุผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • 8531.pdf1
11.10.2013  ที่ คค 0701.6/ว.8528 ลว. 11 ต.ค. 56 เรื่อง นโยบายการดำเนินการของการรับสิทธิบำเหน็จรายเดือนของกรมบัญชีกลาง  ข่าวสารเผยแพร่  • 8528.pdf1
10.10.2013  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 255/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 255.pdf1
08.10.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1962/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1962.pdf1
08.10.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1961/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1961.pdf1
08.10.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1943/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 143.pdf1
08.10.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1920/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1920.pdf1
01.10.2013  ประกาศฯรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานฯตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ๑/๕๖ ลว. ๑ ต.ค. ๕๖  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศ2.pdf1
25.09.2013  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 230/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 230.pdf1
25.09.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1828/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1828.pdf1
19.09.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1818/2556 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1818.pdf1
19.09.2013  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงฯ กระทรวงคมนาคม  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศ oym.pdf1
16.09.2013  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เครื่องแบบการแต่งกายแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัดกรมทางหลวงชนบท  ข่าวสารเผยแพร่  • เครื่องแบบ พร..pdf1
13.09.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1799/2556 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1799.pdf1
13.09.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1789/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1798.pdf1
13.09.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1797/2556 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1797.pdf1
13.09.2013  การรับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • 7614.pdf1
12.09.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1789/2556 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1789.1.pdf1
12.09.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1785/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1785.pdf1
11.09.2013  ประกาศฯรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 3/2556  ข่าวการประเมินผลงาน  • ปรกาศ 3.1.pdf1
11.09.2013  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ครั้งที่๑๐/๕๖  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศ 10.pdf1
11.09.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1756/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1756.pdf1
11.09.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1733/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1733.pdf1
10.09.2013  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 206/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 206.pdf1
10.09.2013  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 208/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 208.1.pdf1
10.09.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1650/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1650.pdf1
10.09.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1649/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1649.pdf1
27.08.2013  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๙/๕๖  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศ 9.pdf1
26.08.2013  คำสังกรมทางหลวงชนบท ที่ 1593/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1593.pdf1
26.08.2013  คำสังกรมทางหลวงชนบท ที่ 1592/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1592.pdf1
26.08.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1591/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1591.pdf1
26.08.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1587/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1587.pdf1
26.08.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1586/2556 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1586.pdf1
26.08.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1585/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1585.pdf1
26.08.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1584/2556 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1584.pdf1
23.08.2013  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๘/๕๖  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศ 8.pdf1
20.08.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1529/2556 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1529.pdf1
20.08.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1503/2556 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1503.pdf1
13.08.2013  ที่ คค 0701.6/ว.6526 ลว. 9 สส.ค. 56 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ และคุ่มือการปฏิบัติงานฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • ว 6526.pdf1
13.08.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1477/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1477.pdf1
13.08.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1471/2556 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1471.pdf1
07.08.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1452/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1452.pdf1
07.08.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1451/2556 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1451.pdf1
07.08.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1450/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1450.pdf1
07.08.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1449/2556 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1449.pdf1
01.08.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1419/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1419.pdf1
01.08.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1418/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1418.pdf1
25.07.2013  ที่ คค 0701.6/ว.5948 ลว. 25 ก.ค. 56 เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556  ข่าวสารเผยแพร่  • ส่งรายชื่อ.pdf1
19.07.2013  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • การคัดเลือก.pdf1
19.07.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1388/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1388.pdf1
19.07.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1387/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1387.pdf1
19.07.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1386/2556 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1386.pdf1
19.07.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1381/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1381.pdf1
19.07.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1380/2556 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1380.pdf1
18.07.2013  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๗/๕๖  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศ 7.pdf1
17.07.2013  ประกาศฯรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 6/2556  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศ 3.pdf1
01.07.2013  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๕/๕๖  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศ 5.pdf1
04.06.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1105/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1105.pdf1
04.06.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1104/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1104.pdf1
03.06.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1076/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1076.pdf1
31.05.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1074/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1074.pdf1
28.05.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1048/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1048.pdf1
28.05.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1046/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1046.pdf1
28.05.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1045/2556 เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1045.pdf1
28.05.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1034/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1034.pdf1
28.05.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1019/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1019.pdf1
23.05.2013  รายงานการรับมอบหมายเป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัด  ข่าวสารเผยแพร่  • 444.pdf1
21.05.2013   คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 982/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 982.pdf1
21.05.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 977/2556 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 977.pdf1
17.05.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 942/2556 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 942.pdf1
14.05.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 927/2556 เรื่องให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 927..pdf1
14.05.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 936/2556 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 936.pdf1
10.05.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 906/2556 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 906.pdf1
10.05.2013   คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 903/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 903.pdf1
10.05.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 860/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 860.pdf1
07.05.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 777/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 888.pdf1
07.05.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 861/2556 เรื่องให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 861.pdf1
07.05.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 856/2556 เรื่องให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 856.pdf1
02.05.2013  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๓/๕๖  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศนัท.pdf1
02.05.2013  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • xitdkLloeoy.pdf1
26.04.2013   คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 787/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 787.pdf1
26.04.2013   คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 786/2556 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 786.pdf1
26.04.2013   คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 785/2556 เรื่อง อนุญาตให้ข้ารชการลาออกจากราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • 765.pdf1
26.04.2013   คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 764/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 764.pdf1
26.04.2013   คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 763/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 763.pdf1
24.04.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 748/2556 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • 748.pdf1
17.04.2013  คำสังกรมทางหลวงชนบท ที่ 725/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 725.pdf1
09.04.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 710/2556เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 710.pdf1
09.04.2013   คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 709/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (เฉพาะราย)  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 709.pdf1
09.04.2013   คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 708/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 708.pdf1
09.04.2013  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๒/๕๖  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศโอ๊ะ.pdf1
04.04.2013   คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 697/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 697.pdf1
04.04.2013   คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 693/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 693.pdf1
04.04.2013   คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 679/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 679.pdf1
03.04.2013  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๙๐/๒๕๕๖ เรื่งอ ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 90.pdf1
03.04.2013  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาชีวิตบุคลากรกรมทางหลวงชนบท (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙)  ข่าวสารเผยแพร่  • แผนยุทธ.pdf1
03.04.2013  แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ข่าวสารเผยแพร่  • แผนการ.pdf1
01.04.2013  คำสังกรมทางหลวงชนบท ที่ 647/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 647.pdf1
01.04.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 557/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 557.pdf1
01.04.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 556/2556 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 556.pdf1
01.04.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 552/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 552.pdf1
01.04.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 533/2556 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 433.pdf1
01.04.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 498/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 498.pdf1
01.04.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 471/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 471.pdf1
01.04.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 455/52556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 455.pdf1
28.03.2013   คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 643/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 643.pdf1
28.03.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 640/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 640.pdf1
27.03.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 592/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 592.pdf1
27.03.2013  ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลงานในสายงานวิศกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับชำนาญการพิเศษ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศ 3.pdf1
27.03.2013  แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • แบบพิจารณา.pdf1
27.03.2013  แบบรายการประกอบคำขอประเมินบุคคลและผลงาน  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • แบบรายงาน.pdf1
27.03.2013  ประกาศฯรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินฯประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศ 2.pdf1
27.03.2013  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 81/2256 เรื่องย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 81 กระทรวง.pdf1
28.02.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 421/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 421.pdf1
28.02.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 407/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 407.pdf1
28.02.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 406/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 406.pdf1
28.02.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 405/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 405.pdf1
28.02.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 404/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 404.pdf1
28.02.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 403/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 403.pdf1
27.02.2013  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศเก๋.pdf1
26.02.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 306/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 306.pdf1
26.02.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 393/2556 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 393.pdf1
22.02.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 368/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 368.pdf1
22.02.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 367/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 367.pdf1
22.02.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 365/2556 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 365.pdf1
19.02.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 347/2556 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 347.pdf1
19.02.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 305/2556 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 305.pdf1
19.02.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 301/2556/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 301.pdf1
19.02.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 300/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปกิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 300.pdf1
08.02.2013  ที่ นร 0508/1528 ลว. 17 ม.ค.56 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • สำนัก.pdf1
08.02.2013  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมทางหลวงชนบท  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท.pdf1
04.02.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 216/2556 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 216.pdf1
04.02.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 213/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 213.pdf1
04.02.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 212/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 212.pdf1
30.01.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 179/2556 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 179179.1.pdf1
23.01.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 157/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • 157.pdf1
22.01.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 101/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 101.pdf1
22.01.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 100/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 100.pdf1
22.01.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 90/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 90.pdf1
22.01.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 89/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 89.pdf1
22.01.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 88/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 88.pdf1
22.01.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 87/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 87.pdf1
22.01.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 86/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 86.pdf1
18.01.2013  ข้อเสนอแนะแนวทางการดูแลความปลอดภัยครูฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • ขอเสนอแนวทางฯ.pdf1
10.01.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 58/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • 58.pdf1
08.01.2013  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 7/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 7.pdf1
08.01.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 52/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 52.pdf1
08.01.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 51/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 51.pdf1
08.01.2013  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 50/2556 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 50.pdf1
07.01.2013  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • มาตรา.pdf1
07.01.2013  ที่ นร 10008/ ว 11 ลว. 11 ส.ค. 55 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • การปรับปรุงฯ.pdf1
07.01.2013  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศฯ.pdf1
07.01.2013  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ข่าวสารเผยแพร่  • มาตรา.pdf1
07.01.2013  ที่ นร 10008/ ว 11 ลว. 11 ส.ค. 55 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง  ข่าวสารเผยแพร่  • การปรับปรุงฯ.pdf1
07.01.2013  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศฯ.pdf1
27.12.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2124/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2124.pdf1
27.12.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2119/2555 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2119.pdf1
26.12.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2113/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2113.pdf1
25.12.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2066/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • 2066.pdf1
25.12.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2070/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2070.pdf1
24.12.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2057/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2057.pdf1
24.12.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2056/2555 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2056.pdf1
24.12.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 2036/2555 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 2036.pdf1
13.12.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1989/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • 1989.pdf1
04.12.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1910/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1910.pdf1
04.12.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1914/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1914.pdf1
21.11.2012  ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต.นายช่างโยธาอาวุโส,ต.นายช่างเครื่องกลอาวุโส และต.เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศขึ้นบัญชีอาวุโส ปี 2555.pdf1
24.10.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1630/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • 1630.pdf1
24.10.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1629/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1629.pdf1
18.10.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1635/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • 1635.pdf1
18.10.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1634/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1634.pdf1
18.10.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1633/2555 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1633.pdf1
18.10.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1612/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • 1612.pdf1
18.10.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1611/2555 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1611.pdf1
18.10.2012  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๖/๕๕  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศฯ1.pdf1
15.10.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1610/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1610.pdf1
09.10.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1579/2555 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1579.pdf1
04.10.2012  ด่วนที่สุด ที่ คค 0701.6/ว.8925 ลว. 4 ตุลาคม 2555 เรื่อง การพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • 8925.pdf1
03.10.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1560/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1560.pdf1
03.10.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1559/2555 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1559.pdf1
03.10.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1524/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • 1524.pdf1
03.10.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1523/2555 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1553.pdf1
02.10.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1549/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • 1549.pdf1
02.10.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1440/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1440.pdf1
27.09.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1509/2555 เรื่อง เลือนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1509.pdf1
19.09.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1467/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1467.pdf1
19.09.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1465/2555 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1465.pdf1
18.09.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1400/2555 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1400.pdf1
14.09.2012  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ไดรับเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิแบบช่วง  ข่าวสารเผยแพร่  • ปัจจัย.pdf1
14.09.2012  ชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบท  ข่าวสารเผยแพร่  • การกำหนดฯ.pdf1
11.09.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1372/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชขการ  ข่าวสารเผยแพร่  • 1372.pdf1
11.09.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1363/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1363.pdf1
11.09.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1362/2555 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1362.pdf1
11.09.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1370/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • 1370.pdf1
06.09.2012  ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศพี่พู่ (หลักเกณฑ์พนักงานราชการ).pdf1
06.09.2012  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๕/๕๕  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศ.pdf1
04.09.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนที่ ๑๓๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1331.pdf1
04.09.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนที่ ๑๓๓๐/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1330.pdf1
03.09.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1325/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1325.pdf1
03.09.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1324/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1324.pdf1
03.09.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1323/2555 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1323.pdf1
31.08.2012  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ข้าราชการระดับอาวุโส  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศวัน เวลา และสถานที่ สัมภาษณ์.pdf1
30.08.2012  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับอาวุโส  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านอาวุโส.pdf1
29.08.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1274/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1274.pdf1
28.08.2012  การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง  ข่าวสารเผยแพร่  • การปรับปรุง.pdf1
28.08.2012  คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 263/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • เลื่อนข้าราชการ.pdf1
28.08.2012  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศอุ๋ม.pdf1
27.08.2012  คำสังกรมทางหลวงชนบท ที่ 1232/2555 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1232.pdf1
27.08.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1231/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1231.pdf1
27.08.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1230/2555 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1230.pdf1
22.08.2012  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 25555  ข่าวสารเผยแพร่  • ว7062.pdf1
21.08.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1194/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1194-55.pdf1
21.08.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1193/2555 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1193-55.pdf1
21.08.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1192/2555 แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1192-55.pdf1
21.08.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1188/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1188-55.pdf1
21.08.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1187/2555 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบและแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1187-55.pdf1
17.08.2012  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการรัดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/2555  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท.pdf1
10.08.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1173/2555 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในชั้นงานที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1173-55.pdf1
31.07.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1135/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1135-55.pdf1
26.07.2012  แบบแสดงรายการข้อมูลบุคคลพื้นฐานประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง  ข่าวสารเผยแพร่  • แบบแสดงรายการฯ.pdf1
24.07.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1049/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรม1049.pdf1
23.07.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 223/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมที่223ฯ.pdf1
20.07.2012  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้าเขียนเพื่อคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาอวุโสฯ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบอาวุโส.pdf1
20.07.2012  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงฯ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกฯ.pdf1
16.07.2012  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลงานในสายงานวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับชำนาญการพิเศษ  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศหลักเกณฑ์ฯ.pdf1
16.07.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1040-1041/2555 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1041-1041.pdf1
16.07.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1021/2555 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1021.pdf1
10.07.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 978/2555 ลงวันที่ 5 ก.ค. 55 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 978.pdf1
10.07.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 979/2555 ลงวันที่ 5 ก.ค. 55 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 979.pdf1
10.07.2012  ประกาศคณะกรรมการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 25 มิ.ย. 55 เรื่อง การขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • การขยายระยะเวลา.pdf1
09.07.2012  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ.pdf1
06.07.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 973/2555 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกรมทางหลวงที่973.pdf1
04.07.2012  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 มิ.ย.55 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง  ข่าวสารเผยแพร่  • การพ้นจากตำแหน่ง.pdf1
04.07.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 961/2555 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง961.pdf1
03.07.2012  การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2552  ข่าวสารเผยแพร่  • การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตำกว่าสายสะพายฯ.pdf1
03.07.2012  ประกาศหลักเกณฑ์และรับสมัครข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)ปี พ.ศ.2556  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศหลักเกณฑ์และรับสมัครฯ.pdf1
27.06.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 924/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 924-55.pdf1
27.06.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 923/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 923-55.pdf1
25.06.2012   คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 920/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 920.pdf1
25.06.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 919/2555 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบและแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 919.pdf1
25.06.2012  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศแต่งตั้ง วิศวกรใหญ่.pdf1
21.06.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 907/2555 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 907.pdf1
21.06.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 867/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 867.pdf1
21.06.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 866/2555 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบและแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 866.pdf1
21.06.2012  ใบสมัคสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ใบสมัครสอบข้าราชการระดับ อาวุโส.pdf1
21.06.2012  รับสมัคสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโสฯ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประะกาศรับสมัครข้าราชการระดับอาวุโส.pdf1
20.06.2012  การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีราบชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ.  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • การเสนอชื่อฯ.pdf1
11.06.2012   คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 802/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 802-55.pdf1
11.06.2012   คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 807/2555 แก้ไขคำสั่งให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 807-2555.pdf1
11.06.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 801/2555 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 801-2555.pdf1
08.06.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 805/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 805-2555.pdf1
08.06.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 804/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 804-2555.pdf1
08.06.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 803/2555 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 803-2555.pdf1
07.06.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 819/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 819-2555.pdf1
07.06.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 818/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 818-2555.pdf1
29.05.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 796/2555 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินตอบแทนพิเศ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 796-2555.pdf1
29.05.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 795/2555 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในชั้นงานที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 795-2555.pdf1
28.05.2012  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  ข่าวการประเมินผลงาน  • การคัดเลือกฯ.pdf1
28.05.2012  แจ้งเวียนการอนุมัติให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • แจ้งเวียนฯ.pdf1
24.05.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 758/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 758-2555.pdf1
24.05.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 755/2555 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 755-2555.pdf1
22.05.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 736/2555 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 736-2555.pdf1
14.05.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 678/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 678-2555.pdf1
14.05.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 683/2555 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นงานที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 683-2555.pdf1
11.05.2012  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงกระทรวงคมนาคม  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการฯ บริหารระดับสูง.pdf1
10.05.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 660/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 660-55.pdf1
10.05.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 655/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 655-55.pdf1
10.05.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 651/2555 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 651-55.pdf1
10.05.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 648/2555 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 648-55.pdf1
10.05.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 646/2555 แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 646-55.pdf1
10.05.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 645/2555 แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 645-55.pdf1
01.05.2012  การประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • การประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ.pdf1
27.04.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 608/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 608-55.pdf1
27.04.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 138/2555 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 138-55.pdf1
24.04.2012  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ครั้งที่ 2/55  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศฯ 1.pdf1
24.04.2012  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ครั้งที่ 2/55  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศฯ.pdf1
24.04.2012   คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 543/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 543-55.pdf1
24.04.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 541/2555 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 541-55.pdf1
24.04.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 516/2555 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 516-55.pdf1
24.04.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 504/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 504-55.pdf1
18.04.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ ๔๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ว 2741.pdf1
17.04.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 453/2555 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 453-55.pdf1
17.04.2012  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา และอเมริการกลาง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี.pdf1
28.03.2012  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1/55  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1-2555.pdf1
12.03.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 284/2555 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 284-2555.pdf1
08.03.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 244/2555 การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นงานที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 244-55.pdf1
02.03.2012  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1581-1.pdf1
29.02.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 214/2555 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 214-55.pdf1
29.02.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 213/2555 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 213-55.pdf1
29.02.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 208/2555 แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 208-55.pdf1
29.02.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 224/2555 การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นงานที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 224-55.pdf1
27.02.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 215/2555 การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นงานที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 215-55.pdf1
24.02.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 197/2555 การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นงานที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 197-55.pdf1
22.02.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 161/2555 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 161-55.pdf1
20.02.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 152/2555 รับโอนพนักงานเทศบาล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 152-55.pdf1
20.02.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่146/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 146-55.pdf1
20.02.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 145/2555 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 145-55.pdf1
17.02.2012  ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2555  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรมฯ.pdf1
13.02.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท เรื่องแก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แก้ไขคำสั่งรับโอนฯ.pdf1
13.02.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 20120213161228689.pdf1
01.02.2012  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียน.pdf1
26.01.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๔๗/๒๕๕๕ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 47.pdf1
26.01.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๓๗/๒๕๕๕ เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 37.pdf1
25.01.2012  ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ว 268.pdf1
20.01.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 45/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 45-55.pdf1
20.01.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 46/2555 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 46-55.pdf1
18.01.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๔๒๖/๒๕๕๔ เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1426.pdf1
18.01.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๔๓๑ เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1431.pdf1
18.01.2012  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๔๒๐/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1420.pdf1
27.12.2011  การรับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมพัฒนาชุมชน  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • การรับสมัคสอบฯ0001.pdf1
27.12.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๔๑๓/๒๕๕๔ เรื่อง รับโอนข้ารากชารพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • 1413.pdf1
27.12.2011  การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสำนักฝึกอบรมฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งที่ 1412.pdf1
27.12.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๓๐๑/๒๕๕๔ เรื่อง ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งที่ 1402.pdf1
27.12.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๓๙๒/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1392.pdf1
27.12.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๓๖๗/๒๕๕๔แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1367.pdf1
27.12.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๓๕๙/๒๕๕๔ อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งที่ 1359.pdf1
27.12.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๓๙๒/๒๕๕๔ แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1329.pdf1
02.12.2011  คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ ๓๑๐/๒๕๕๔ แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 310.pdf1
02.12.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๓๓๑/๒๕๕๔ ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1331.pdf1
02.12.2011  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินบุคคลฯ ระดับชำนาญการพิเศษครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรมฯ.pdf1
02.12.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๓๖๐/๒๕๕๔ การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ ๑๓๖๐.pdf1
02.12.2011  การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง  ข่าวสารเผยแพร่  • การคัดเลือกข้าราชการฯ.pdf1
02.12.2011  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศหลักเกณฑ์ฯ.pdf1
21.11.2011  คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ ๒๗๑/๒๕๕๔ ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งกระทรวงฯ.pdf1
26.10.2011  ขอเชิญชวนเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น วิศวกรเกียรติคุณ  ข่าวสารเผยแพร่  • ขอเชิญฯ.pdf1
26.10.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๙๖/๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ ๑๒๙๖.pdf1
19.10.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๙๕/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ ๑๒๙๕.pdf1
19.10.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๙๔/๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ ๑๒๙๔.pdf1
19.10.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๘๙/๒๕๕๔ เรื่องให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติตามต้นสังกัด  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ ๑๒๘๙.pdf1
19.10.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๙๓/๒๕๕๔ เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ ๑๒๙๓.pdf1
14.10.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๗๐/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ ๑๒๗๐.pdf1
14.10.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๖๖/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1266.pdf1
14.10.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๕๗/๒๕๕๔ เรื่อง รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1257.pdf1
12.10.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๗๔/๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ ๑๒๗๔.pdf1
11.10.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๖๙/๒๕๕๔ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งที่1269.pdf1
11.10.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๓๖/๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1236.pdf1
10.10.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1235.pdf1
07.10.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๔๒/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1242.pdf1
07.10.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๓๓/๒๕๕๔ เรื่อง รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1233.pdf1
07.10.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๓๒/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1232.pdf1
03.10.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๒๘/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ ๑๒๒๘.pdf1
03.10.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๒๖/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1226.pdf1
03.10.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๐๘/๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1208.pdf1
03.10.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๐๗/๒๕๕๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บำรุงทางหลวงเป็นหน่วยงานภายใน(เพิ่มเติม)  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งที่ 1207.pdf1
28.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๒๒/๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1222.pdf1
28.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๒๐/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1220.pdf1
28.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๑๘/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1218.pdf1
28.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๒๑๕/๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง 1215.pdf1
28.09.2011  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินบุคคลฯครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรมฯ7-2554.pdf1
27.09.2011  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินบุคคลฯครั้งที่ ๖/๒๕๕๔  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรมฯ6-2554.pdf1
27.09.2011  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินบุคคลฯครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรมฯ.pdf1
27.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๑๘๕/๒๕๕๔ เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่ง ที่ 1185.pdf1
20.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๑๙๓/๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 93.pdf1
20.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๑๗๖/๒๕๕๔ เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1176.pdf1
15.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๑๕๐/๒๕๕๔ เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1150.pdf1
15.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๑๔๙/๒๕๕๔ เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1149.pdf1
09.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๑๔๘/๒๕๕๔ เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1148.pdf1
09.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๑๔๓/๒๕๕๔ เรื่อง รับโอนพนักงานเส่วนตำบล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1143.pdf1
09.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๑๔๑/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1141.pdf1
09.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๑๔๐/๒๕๕๔ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1140.pdf1
09.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๑๓๖/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1136.pdf1
09.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๑๓๒/๒๕๕๔ เรื่อง ห้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1132.pdf1
09.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๑๓๑/๒๕๕๔ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1131.pdf1
09.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๑๒๘/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการตามต้นสังกัด  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1128.pdf1
09.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๑๑๐/๒๕๕๔ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1110.pdf1
09.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๑๐๙/๒๕๕๔ เรื่อง รับโอนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1109.pdf1
09.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๑๐๘/๒๕๕๔ เรื่อง รับโอนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1108.pdf1
09.09.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๑๐๓/๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1103.pdf1
01.09.2011  โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ  ข่าวสารเผยแพร่  • โครงการ-.pdf1
25.08.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๐๗๗/๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1077.pdf1
25.08.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๐๗๕/๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1075.pdf1
25.08.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๐๖๘/๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1068.pdf1
25.08.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๐๖๕/๒๕๕๔ เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1065.pdf1
25.08.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๐๖๔/๒๕๕๔ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้สอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1064.pdf1
25.08.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๐๖๐/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวสารเผยแพร่  • คำสั่งที่1060.pdf1
25.08.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๐๕๘/๒๕๕๔ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผูสอบแข่งขันได้  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่1058.pdf1
16.08.2011  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินบุคคลฯ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • ประกาศฯ.pdf1
15.08.2011  ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์การที่มีผลงานดีเด่นฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • ว 18.pdf1
09.08.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๐๑๗/๒๕๕๔ มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1017.pdf1
09.08.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๐๑๖/๒๕๕๔ เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1016.pdf1
09.08.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๐๑๐/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1010.pdf1
09.08.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๐๐๖/๒๕๕๔ เรื่อง ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1006.pdf1
09.08.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๐๐๓/๒๕๕๔ เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 1003.pdf1
04.08.2011  การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่๒ฯ(เอกสาร๓  ข่าวสารเผยแพร่  • เอกสารหมายเลข 3.pdf1
04.08.2011  การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่๒ฯ(เอกสาร๒  ข่าวสารเผยแพร่  • เอกสารหมายเลข 2.pdf1
04.08.2011  การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่๒ฯ(เอกสาร๑  ข่าวสารเผยแพร่  • เอกสารหมายเลข 1.pdf1
04.08.2011  การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้ง ที่ ๒ฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • การประเมินผลการฯ.pdf1
02.08.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๙๘๐/๒๕๕๔ เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คคำสั่ง980.pdf1
02.08.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๙๗๙/๒๕๕๔ เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คคำสั่ง979.pdf1
02.08.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๙๗๘/๒๕๕๔ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คคำสั่ง978.pdf1
28.07.2011  แบบสำรวจข้อมูลการใช้กำลังคนในส่วนราชการระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย  ข่าวสารเผยแพร่  • แบบสำรวจฯ.pdf1
27.07.2011  แจ้งกำหนดการประเมินสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์  ข่าวสารเผยแพร่  • การประเมินสมรรถนะ.pdf1
27.07.2011  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • ประกาศหลักเกณฑ์ฯ.pdf1
27.07.2011  การรับสมัคคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชการระดับชำนาญการพิเศษ  ข่าวการสอบ/ประกาศรับสมัคร  • การสมัครับคัดเลือกฯ.pdf1
27.07.2011  ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ได้รับเงินตามคุณวุฒิแบบช่วง  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศหลักเกณฑ์เงินเดือนขร.บรรจุใหม่.pdf1
25.07.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๙๕๘/๒๕๕๔ เรื่อง รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่958.pdf1
25.07.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๙๒๙/๒๕๕๔ เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่929.pdf1
25.07.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๙๑๘/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่918.pdf1
20.07.2011  การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ข่าวสารเผยแพร่  • การดำเนินการตามบทฯ.pdf1
20.07.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๙๕๐/๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คคำสั่งที่ 950.pdf1
11.07.2011  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • ซ้อมความเข้าใจฯ.pdf1
08.07.2011  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 3/2554  ข่าวการประเมินผลงาน  • รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานฯ.pdf1
07.07.2011  ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศกรมฯ.pdf1
07.07.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๙๐๘/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 908.pdf1
07.07.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๙๐๖/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 906.pdf1
07.07.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๙๐๗/๒๕๕๔ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 907.pdf1
07.07.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๙๐๓/๒๕๕๔ เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 903.pdf1
07.07.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๙๐๒/๒๕๕๔ เรื่อง ย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 902.pdf1
07.07.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๘๘๘/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 888.pdf1
07.07.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๘๘๔/๒๕๕๔ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 884.pdf1
05.07.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๘๗๙/๒๕๕๔ เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 879.pdf1
05.07.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๘๗๘/๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 878.pdf1
05.07.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๘๗๗/๒๕๕๔ เรื่อง รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 877.pdf1
30.06.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๘๔๘/๒๕๕๔ เรื่องย้ายข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 848.pdf1
30.06.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๘๖๒/๒๕๕๔ เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 862.pdf1
30.06.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๘๕๗/๒๕๕๔ เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 857.pdf1
30.06.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๘๕๖/๒๕๕๔ เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 856.pdf1
30.06.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๘๕๐/๒๕๕๔ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 850.pdf1
28.06.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๘๓๗/๒๕๕๔ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 837.pdf1
28.06.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๘๓๑/๒๕๕๔ เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิม  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 831.pdf1
27.06.2011  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินบุคคลฯ  ข่าวการประเมินผลงาน  • ประกาศฯ.pdf1
23.06.2011  คำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ ๑๔๐/๒๕๕๔ เรื่องเลื่อนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 140.pdf1
22.06.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๘๑๖/๒๕๕๔ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 816.pdf1
22.06.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๘๑๕/๒๕๕๔ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 815.pdf1
17.06.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๘๐๘/๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 808.pdf1
17.06.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๘๐๗/๒๕๕๔ เรื่อง ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 807.pdf1
17.06.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๘๐๒/๒๕๕๔ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 802.pdf1
17.06.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๗๘๕/๒๕๕๔ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 785.pdf1
17.06.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๗๗๑/๒๕๕๔ เรื่องรับโอนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 771.pdf1
17.06.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๗๗๐/๒๕๕๔ เรื่องรับโอนข้าราชการ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 770.pdf1
17.06.2011  แจ้งเวียนประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน  ข่าวสารเผยแพร่  • แจ้งเวียนประกาศฯ.pdf1
14.06.2011  การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ  ข่าวสารเผยแพร่  • การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ.pdf1
13.06.2011  แจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง จำนวน 5 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่ง 5 คำสั่ง.pdf1
13.06.2011  แจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง จำนวน 2 คำสั่ง  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • แจ้งเวียนคำสั่ง 2 คำสั่ง.pdf1
13.06.2011  แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔  ข่าวสารเผยแพร่  • แจ้งเวียนประกาศ.pdf1
09.06.2011  ประกาศคณะกรรมการจัดทำกรอบคำสั่งสมประสบการณ์ฯ  ข่าวสารเผยแพร่  • ประกาศ.pdf1
08.06.2011  คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 709/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ  ข่าวบรรจุแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลื่อนระดับ  • คำสั่งที่ 709-2554.pdf1