Photo by: Missy S Link: http://www.flickr.com/photos/listenmissy/5087404401/ Photo by: Daniel Parks Link: http://www.flickr.com/photos/parksdh/5227623068/ Photo by: Mike Ranweiler Link: http://www.flickr.com/photos/27874907@N04/4833059991/ Photo by: Stuart SeegerLink: http://www.flickr.com/photos/stuseeger/97577796/
 
Gardeners Supply
เริ่มนับ 20 มิถุนายน 2555
 
   
 
  ข่าวสารทั่วไป  
   
คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
นโยบาย 11 ข้อ นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ความคุ้มครองผู้ร้งอเรียนและผู้ถูกร้องเรียน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2558
แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
ตารางตรวจสอบค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2557
แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการ
แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม
แบบฟอร์มประวัติ_การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในสังกัดกรมทางหลวงชนบท
ตัวอย่างการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ปปช
เครื่องแบบการแต่งกายแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมทางหลวงชนบท(เพิ่มเติม)
สำนักบริหารกลาง แสดงความยินดีแด่ท่านวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมทางหลวงชนบท 2557-2560
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนปราบปรามทุจริต 57
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กรมทางหลวงชนบท
แบบฟอร์ม ป.ป.ท. 001-005
รายงานต้นทุนผลผลิต และรายงานผลการเปรียบเทียบ ตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2557
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อคัดเลือกและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการงินและบัญชี ประเภท ประเภท อาวุโส
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการกรมทางหลวงชนบทผู้มีคุณธรรมและจริยะธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2557
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2557 (หนังสือเวียน)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ สำหรับการประเมินผลรอบที่ 1
ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558
ตารางปันส่วนค่าใช้จ่ายต้นทุนผลผลิตปี 56 ตัวชี้วัด 57 ส่วนกลาง
ตารางปันส่วนค่าใช้จ่ายต้นทุนผลผลิตปี 56 ตัวชี้วัด 57 ส่วนภูมิภาค
แบบฟอร์มบันทึกหนังสือรับรองเงินเดือน
การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เครื่องแบบการแต่งกายแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมทางหลวงชนบท
การตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ปี 2555
แผนผังทิศทางองค์กร
Downlond เพลง จำขึ้นใจ
   
 
   
   
   
 
 

04.06.2009:: นโยบายและมาตรการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมทางหลวงชนบท

 
  รายละเอียด...
 
 

07.03.2007:: สรุปสาระสำคัญของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

 
  รายละเอียด...
 
 

06.03.2007:: สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2550

 
  รายละเอียด...
 
 
 

 

. • การประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ <20 ก.พ. 2558>
• ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถ <28 ต.ค. 2557>
• ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการญ <10 ก.ย. 2557>
• ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่องแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ <01 ก.ย. 2557>
• ประกาศฯรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ <26 ส.ค. 2557>
• การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง <22 ก.ค. 2557>
• ประกาศฯรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินฯประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ <05 มิ.ย. 2557>
• ประกาศฯเรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อคัดเลือกเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส <03 มี.ค. 2557>

 
 

พฤษภาคม 2015
อา
พฤ
     
1
2
3
4
5
6
8
9
10
13
15
16
17
19
23
24
26
27
28
29
30
31


 

 
 
  • คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 940/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง <22 พ.ค. 2558>
• ขอชะลอการจ้างพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางหรือขนาดหนัก <18 พ.ค. 2558>
• แนวทางปฏิบัติในการเรียกชื่อตำแหน่งเพื่อการปฏิบัติราชการ <14 พ.ค. 2558>
• ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ <14 พ.ค. 2558>
• ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง กำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1-15 <24 เม.ย. 2558>
 
  • การตรวจสอบข้อมูลข้าราชการเพื่อการประเมินสมรรถนะประจำปีงบประมาณ 2558 รอบการประเมินที่ 1 <24 ก.พ. 2558>
• ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 5/2557 <18 ธ.ค. 2557>
• ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่๓/๕๗ <09 มิ.ย. 2557>
• ที่ คค 0701.6/ว.3726 ลว. 2 มิ.ย. 57 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ <02 มิ.ย. 2557>
• ประกาศฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานการประเมินเพื่อขอรับเงินตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่๒/๕๗ <02 พ.ค. 2557>

  • คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 939/2555 <22 พ.ค. 2558>
• แจ้งเวียนคำสั่งกรมทางหลวงชนบท จำนวน 4 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ <22 พ.ค. 2558>
• การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงคมนาคม <20 พ.ค. 2558>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 875/2558 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ <20 พ.ค. 2558>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 886/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ <18 พ.ค. 2558>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 885/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน <18 พ.ค. 2558>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 884/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ <18 พ.ค. 2558>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 832/2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน <14 พ.ค. 2558>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 831/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ <14 พ.ค. 2558>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 715/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ <14 พ.ค. 2558>