การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
11974 26.03.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 577,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11973 26.03.2015  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 1,232,640.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11972 26.03.2015  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 1,848,960.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11971 26.03.2015  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 41/2558 1,260,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11970 26.03.2015  หจก.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง  แก้ไขจุดเสี่ยง 32/2558 12,295,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11969 25.03.2015  บริษัท นวคุณนวกิจ จำกัด  แก้ไขจุดเสี่ยง 35/2558 15,210,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11968 25.03.2015  กิจการร่วมค้า ITD-SMCC Joint Venture  สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 33,059,561.73 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11966 25.03.2015  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 4/2554 1,120,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11965 25.03.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 4/2554 1,680,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11964 25.03.2015  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 4/2554 8,400,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11963 25.03.2015  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2558 231,428.57 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11962 25.03.2015  บริษัท ศิริไพบูลย์พัฒนาการ จำกัด  ถ.สายสค.5031 130/2558 55,950,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11961 23.03.2015  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 522,208.08 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11960 25.03.2015  บริษัท ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำน่าน 125/2557 8,731,372.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11959 25.03.2015  บริษัท พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จำกัด  ซ่อมแซมบำรุงรักษา 59/2558 ง.2 515,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11958 25.03.2015  หจก.เซ่งฮวดโพนทอง  สะพานข้ามแม่น้ำชี 104/2556 16,369,953.06 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11957 25.03.2015  หจก.สยามซีวิลซัพพลาย  สะพานข้ามลำน้ำพวย 83/2557 11,858,000.28 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11956 25.03.2015  หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ  สะพานข้ามห้วยขะยูง จ.ศรีสะเกษ 4,933,895.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11955 25.03.2015  บริษัท มงคลลาภก่อสร้าง จำกัด  สะพานข้ามคลองเขาพระอินทร์ 6,068,892.55 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11954 24.03.2015  บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 67/2555 202,136.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11953 24.03.2015  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 67/2555 202,136.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11952 24.03.2015  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 67/2555 404,272.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11951 24.03.2015  บริษัท ทิพากร จำกัด  ถ.สายฉ.ผังเมืองรวม 207/2557 28,054,028.44 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11950 23.03.2015  บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 28/2558 342,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11949 23.03.2015  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 28/2558 1,938,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11948 23.03.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 39/2558 1,135,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11947 23.03.2015  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 487,394.21 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11946 23.03.2015  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 731,091.31 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11945 23.03.2015  บ.เซนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก.  ค่าจ้างที่ปรึกษา ส.11/2558 535,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11944 23.03.2015  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.  ค่าจ้างที่ปรึกษา ส.11/2558 604,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |