การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
10927 29.07.2014  บ.ออโรร่า เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก.  โครงข่ายสะพาน กลุ่ม 4 ส.14/57 216,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10926 29.07.2014  บ.อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก.  โครงข่ายสะพาน กลุ่ม 4 ส.14/57 756,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10925 29.07.2014  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.  ถ.ราชพฤกษ์ ระยะ 2 ง.20 4/2555 290,080.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10924 29.07.2014  บ.เอพซิลอน จก.  ถ.ราชพฤกษ์ ระยะ 2 ง.20 4/2555 301,920.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10923 29.07.2014  หจก.พี.ที.ที.  สพ.ข้ามลำห้วยกุดเชียงสา 7,480,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10922 29.07.2014  หจก.สามเพชร  สพ.ข้ามแม่น้ำยมจ.สุโขทัย 5,227,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10921 29.07.2014  หจก.สยามซีวิลซัพพลาย  สพ.ข้ามลำน้ำพวยจ.หนองบัวลำภู 5,479,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10920 29.07.2014  บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด  สะพานข้ามคลองหนังโขน 122/2557 2,700,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10919 29.07.2014  บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด  พัฒนาระบบคลังข้อมูล ง.4 61/57 3,060,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10918 28.07.2014  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 145/2557 2,500,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10917 28.07.2014  บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด  ซ่อมบำรุงทางหลวง 81/2557 1,868,100.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10916 28.07.2014  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  สะพานข้ามทางรถไฟ 142/2554 41,138,821.61 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10915 28.07.2014  หจก.นภาก่อสร้าง  ถ.สายเชื่อมจ.3 170/2556 27,007,212.23 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10914 28.07.2014  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ถ.สายง.กระทุ่มแบน งวด 19 102,060.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10913 28.07.2014  บริษัท วิชชากร จำกัด  ถ.สายง.กระทุ่มแบน งวด 19 255,150.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10912 28.07.2014  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ถ.สายง.กระทุ่มแบน งวด 19 663,390.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10911 28.07.2014  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ถ.สายง.กระทุ่มแบน งวด 18 102,060.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10910 28.07.2014  บริษัท วิชชากร จำกัด  ถ.สายง.กระทุ่มแบน งวด 18 255,150.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10909 28.07.2014  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ถ.สายง.กระทุ่มแบน งวด 18 663,390.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10908 28.07.2014  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ส.เกาะลันตาน้อย กระบี่ 4/2553 72,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10907 28.07.2014  บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ส.เกาะลันตาน้อย กระบี่ 4/2553 291,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10906 25.07.2014  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ถ.สายจ.3 งวด 9 41/2556 675,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10905 25.07.2014  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ถ.สายจ.3 งวด 8 41/2556 675,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10904 25.07.2014  หจก.ฉัตรชัยการโยธา  ถ.สายบ้านใต้ 82/2556 16,475,110.33 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10903 25.07.2014  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ถ.สายปท.3010 155/2557 62,985,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10902 25.07.2014  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  สารสนเทศภูมิศาสตร์ ง.4 44/2557 1,080,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10901 25.07.2014  บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด  พัฒนาระบบเครือข่าย ง.4 62/2557 3,960,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10900 25.07.2014  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สารสนเทศประจำกรม ง.4 54/2557 380,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10899 25.07.2014  บริษัท เทสโก้ จำกัด  สะพานข้ามแม่นำเจ้าพระยา55/2557 607,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
10898 25.07.2014  บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด  สะพานข้ามแม่นำเจ้าพระยา55/2557 742,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 |