การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
14990 18.10.2016  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 19/2559 ง.4 1,797,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14989 18.10.2016  บริษัท บัญชากิจ จำกัด  ถ.สายแยกทล.1098 212/2559 ง.1 5,279,835.32 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14988 18.10.2016  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ถ.สายปท.3010 155/2557 ง.9 39,250.90 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14987 17.10.2016  บริษัท สระหลวงก่อสร้าง  ถ.สายง.ไสวประชาราษฎร์ 127/2557 293,802.52 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14986 17.10.2016  บริษัท ทิพากร จำกัด  ถ.สายฉ.ผังเมืองนครราชสีมา ง.9 79,048.13 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14985 17.10.2016  บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด  ถ.สายสค.5031 130/2558 ง.4 6,301,610.72 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14984 17.10.2016  บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 94/2559 ง.4 31,808.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14983 17.10.2016  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 94/2559 ง.4 127,232.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14982 17.10.2016  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 94/2559 ง.4 159,040.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14981 17.10.2016  บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 94/2559 ง.5 31,808.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14980 17.10.2016  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 94/2559 ง.5 127,232.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14979 17.10.2016  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 94/2559 ง.5 159,040.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14978 17.10.2016  บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด  ถ.สายง1ง2ง4และง5 131/2558 ง.8 2,832,138.66 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14977 17.10.2016  บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด  ถ.สายลบ.4132 196/2559 ง.1 3,155,958.95 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14976 13.10.2016  บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด  ถ.สายท้องศาลา 107/2559 ง.1 118,868.77 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14975 13.10.2016  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  เงินประกันผลงาน 61/2559 573,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14974 13.10.2016  บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด  ถ.สายแยกทล.3201 105/2559 ง.1 9,732,139.85 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14973 13.10.2016  หจก.อึ้งแซเฮง  ถ.สายบ้านคลองโคน 149/2559 ง.2 5,956,201.33 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14972 12.10.2016  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 4/2553 ง.31 71,440.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14971 12.10.2016  บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 4/2553 ง.31 285,760.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14970 11.10.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 22/2559 ง.1 621,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14969 11.10.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 2/2559 ง.1-7 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14968 11.10.2016  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 2/2559 ง.1-7 840,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14967 11.10.2016  บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 20/2559 ง.3 337,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14966 11.10.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 20/2559 ง.3 303,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14965 11.10.2016  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 199/2557 ง.22 506,286.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14964 11.10.2016  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 199/2557 ง.21 257,292.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14963 11.10.2016  หจก.อึ้งแซเฮง  ถ.สายรย.1012 118/2559 ง.1 657,720.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14962 11.10.2016  หจก.ธนะวงศ์ กรุ๊ป  ถ.สายแยกทล.118 138/2558 ง.4 1,891,090.16 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14961 11.10.2016  บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด  ถ.สายแยกทล.108 115/2559 ง.1 574,875.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 |