การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
13257 16.12.2015  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 487,394.21 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13256 16.12.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 731,091.31 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13255 16.12.2015  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 522,208.08 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13254 16.12.2015  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 487,394.21 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13253 16.12.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 731,091.31 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13252 16.12.2015  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 522,208.08 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13251 16.12.2015  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 487,394.21 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13250 16.12.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 190/2557 731,091.31 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13249 16.12.2015  บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด  พัฒนาระบบบริหาร 220/2558 9,811,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13248 16.12.2015  บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด  พัฒนาระบบบริหาร 219/2558 9,779,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13247 15.12.2015  บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แมเนจเมนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 42/2556 288,014.40 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13246 15.12.2015  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 42/2556 352,017.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13245 15.12.2015  บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด  จุดตัดทางรถไฟ 186/2556 18,804,675.97 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13244 15.12.2015  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ที่ปรึกษาโครงการ 15/2558 1,353,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13243 15.12.2015  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 72,034.65 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13242 15.12.2015  บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 128,457.45 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13241 15.12.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 465,312.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13240 15.12.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 992,349.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13239 15.12.2015  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 1,476,992.70 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13238 15.12.2015  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 72,034.65 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13237 15.12.2015  บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 128,457.45 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13236 15.12.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 465,312.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13235 15.12.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 992,349.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13234 15.12.2015  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 1,476,992.70 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13233 15.12.2015  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 72,034.65 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13232 15.12.2015  บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 128,457.45 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13231 15.12.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 465,312.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13230 15.12.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 992,349.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13229 15.12.2015  บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 206/2557 1,476,992.70 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13228 15.12.2015  บริษัท แสงชัยโชค จำกัด  ถ.สายนฐ.4006 142/2556 34,157,368.06 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 |