การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
13831 12.04.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2559 1,184,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13830 12.04.2016  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 62/2559 733,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13829 12.04.2016  บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)  ถ.สายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง 60,442,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13828 12.04.2016  หจก.ล.พานิชเขื่องในก่อสร้าง  ถ.สายทล.304 130/2559 22,950,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13827 11.04.2016  บริษัท จรรโลง (1991) จำกัด  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 87/2558 6,039,093.52 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13826 11.04.2016  หจก.สามเพชร  สะพานข้ามแม่น้ำยม 120/2557 10,023,510.54 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13825 11.04.2016  บริษัท ซีวิล สเตทส์ จำกัด  ซ่อมฟื้นฟูทางหลวง 89/2558 4,083,349.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13824 08.04.2016  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ที่ปรึกษาโครงการ 145/2559 ง.2 1,636,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13823 08.04.2016  สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษาโครงการ 132/2558 ง.6 1,890,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13822 08.04.2016  บริษัท ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำปิง 100/2558 7,834,689.72 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13821 08.04.2016  หจก.เพชรพลัง  แก้ไขจุดเสี่ยง 29/2559 14,880,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13820 07.04.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 1/2559 1,485,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13819 07.04.2016  บริษัท สุวลี จำกัด  ถ.สายรย.5050 170/2558 25,104,144.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13818 07.04.2016  บริษัท สุขุมการโยธา จำกัด  ถ.สายแยกทล.227 160/2557 10,192,904.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13817 07.04.2016  บริษัท นวคุณนวกิจ จำกัด  แก้ไขจุดเสี่ยง 34/2559 25,150,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13816 05.04.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 80/2558 387,100.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13815 05.04.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 80/2558 387,100.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13814 05.04.2016  บริษัท ศิลาเพชร จำกัด  ถ.สายรย.2024 179/2558 8,938,658.53 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13813 04.04.2016  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่ปรึกษาโครงการ 200/2558 ง.3 481,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13812 04.04.2016  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 17/2559 405,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13811 01.04.2016  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ถ.สายปท.3010 155/2557 19,010,049.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13810 01.04.2016  บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด  ถ.สายนฐ.3004 185/2557 27,347,361.92 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13809 01.04.2016  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 73/2558 118,440.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13808 01.04.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 73/2558 276,360.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13807 01.04.2016  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 73/2558 118,440.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13806 01.04.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 73/2558 276,360.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13805 01.04.2016  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 งวด 9 293,778.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13804 01.04.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 งวด 9 479,322.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13803 01.04.2016  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 งวด 8 293,778.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13802 01.04.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 82/2558 งวด 8 479,322.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 |