การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
16340 23.05.2017  บริษัท รัชรส จำกัด  ถ.สายนบ.1020 24/2560 4,800,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16339 23.05.2017  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 142/2559 ง.5 373,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16338 23.05.2017  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 142/2559 ง.5 1,296,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16337 23.05.2017  บริษัท ฤดีประยงค์ จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำตรัง 164/2559 9,142,513.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16336 23.05.2017  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 144/2559 ง.10 331,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16335 23.05.2017  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 144/2559 ง.10 1,262,700.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16334 23.05.2017  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 144/2559 ง.9 331,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16333 23.05.2017  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 144/2559 ง.9 1,262,700.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16332 23.05.2017  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ปรึกษาโครงการ 144/2560 ง.1 294,900.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16331 22.05.2017  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ที่ปรึกษาโครงการ 154/2560 ง.1 950,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16330 24.05.2017  บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด  ถ.สายปท.3026 165/2560 3,114,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16329 24.05.2017  หจก.โชคชัยการโยธา  ถ.สายฉ.ผังเมืองนครราชสีมา 129,029,366.65 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16328 22.05.2017  กิจการร่วมค้า ยูเอ  ถ.ราชพฤกษ์ 211/2559 ง.11 34,604,459.81 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16327 22.05.2017  กิจการร่วมค้า ยูเอ  ถ.ราชพฤกษ์ 210/2559 ง.11 28,002,088.94 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16326 22.05.2017  บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน)  ถ.สายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง ง.5 25,074,345.20 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16325 23.05.2017  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 47/2559 ง.7,8 2,660,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16324 21.05.2017  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 12/2560 ง.5 810,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16323 21.05.2017  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 7/2560 ง.5 243,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16322 21.05.2017  กิจการร่วมค้า ทีพี  ที่ปรึกษาโครงการ 167/2560 148,334,069.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16321 21.05.2017  บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง ( 1979 ) จำกัด  จุดตัดทางรถไฟ 164/2560 33,613,650.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16320 21.05.2017  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2560 1,019,700.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16319 21.05.2017  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2560 4,078,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16318 21.05.2017  กิจการร่วมค้า ยูเอ  ถ.ราชพฤกษ์ 208/2559 ง.11 32,939,474.37 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16317 21.05.2017  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 72/2559 475,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16316 21.05.2017  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ที่ปรึกษาโครงการ 119/2560 ง.3 3,000,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16315 20.05.2017  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 8/2560 ง.5 296,250.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16314 20.05.2017  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2560 ง.4 1,020,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16313 20.05.2017  บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2560 ง.5 356,250.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16312 19.05.2017  บริษัท ซีวิล แอนด์ ดีไซน์  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2560 ง.5 405,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
16311 19.05.2017  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2560 ง.5 405,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 |