การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
9411 16.07.2013  หจก.อึ้งทงกี่  ถ.สายปท.3026เลียบคลองสิบสาม 16,142,146.08 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9410 15.07.2013  บ.แม๊พ แอนด์ แพล๊น จก.  ถ.สาย ทล.11 จ.ลำปาง 90,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9409 15.07.2013  บ.แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จก.  ถ.สาย ทล.11 จ.ลำปาง 630,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9408 15.07.2013  บ.พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก.  ถ.สาย ทล.11 จ.ลำปาง 1,080,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9407 15.07.2013  บ.อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จก.  ถ.สาย ค3 เชื่อม ข9 จ.พังงา 673,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9406 15.07.2013  บ.บุญปัญญา เทคโนโลยี จก.  ถ.สาย จ2 และค พะเยา 695,250.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9405 15.07.2013  บ.เซนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก.  ถ.สาย จ2 และค พะเยา 1,622,250.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9404 15.07.2013  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โครงข่ายทางช่วงเกิดเหตุอุทกภัย 600,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9403 15.07.2013  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เงินค่าจ้างล่วงหน้าระบบปฏิบัติ 2,500,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9402 15.07.2013  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คลังข้อมูลทางหลวงท้องถิ่น ง.1 1,100,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9401 12.07.2013  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  แผนพัฒนาโครงข่ายสายรอง ง.3 1,750,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9400 12.07.2013  กิจการร่วมค้า ITD-SMCC Joint Venture  สพ.ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 27,137,016.21 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9399 12.07.2013  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ตรวจสอบสภาพจราจร 588,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9398 12.07.2013  บ.ชุมพรแอสฟัลท์ จก.  ถ.เลียบชายฝั่งตะวันตก ชุมพร 7,165,650.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9397 12.07.2013  บ.ไทยวัฒน์วิศวการทาง จก.  ปรับระดับแอสฟัลติกคอนกรีต 8,222,050.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9396 11.07.2013  บ.บุญชัยพาณิชย์ (1979)จก.  ถ.เลียบคลองระพีพัฒน์ 19,757,651.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9395 11.07.2013  บ.ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.  ถ.สายทล.7จ.ชลบุรี ง.22สุดท้าย 145,468.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9394 11.07.2013  บ.เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จก.  ถ.สายทล.7จ.ชลบุรี ง.22สุดท้าย 203,656.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9393 11.07.2013  บ.เอพซิลอน จก.  ถ.สายทล.7จ.ชลบุรี ง.22สุดท้าย 232,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9392 09.07.2013  บ.เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จก.  สพ.ข้ามทางรถไฟสายนฐ.3004 488,571.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9391 09.07.2013  หจก.สินพัฒนากาญจน์  ถ.สาย กจ.4002 จ.กาญจนบุรี 14,394,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9390 09.07.2013  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สารสนเทศประจำกรม ง.2 380,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9389 09.07.2013  บ.ดอนเมืองการช่าง จก.  ถ.สาย สบ.1045สระบุรี 150,301,990.66 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9388 09.07.2013  บ.บีทีแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จก.  พัฒนาระบบ server งวด 3 1,170,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9387 09.07.2013  บ.พงศกรกลการ จก.  ถ.นครอินทร์ตัดกับกาญจนาภิเษก 1,940,000.00 ตรวจสอบ -
9386 09.07.2013  บ.บีทามส์ โซลูชั่น จก.  ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ง.2 1,755,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9385 09.07.2013  บ.แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จก.  ถ.เลียบชายฝั่งตะวันตกเพชรบุรี 100,224.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9384 09.07.2013  บ.วิชชากร จก.  ถ.เลียบชายฝั่งตะวันตกเพชรบุรี 212,976.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9383 09.07.2013  หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป  ถ.สาย ทล.118 จ.เชียงราย 11,320,238.36 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9382 09.07.2013  บจก.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น  ถ.สาย นบ.1001 จ.นนทบุรี 15,347,461.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |