การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
12122 30.04.2015  บริษัท เทสโก้ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 12/2558 598,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12121 30.04.2015  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 7/2558 1,140,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12120 30.04.2015  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 700,560.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12119 30.04.2015  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 630,504.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12118 30.04.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 69/2558 420,336.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12117 30.04.2015  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 38/2558 337,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12116 30.04.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 150/2557 589,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12115 30.04.2015  บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 3/2557 201,420.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12114 30.04.2015  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 189/2557 243,173.88 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12113 30.04.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 189/2557 567,405.72 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12112 30.04.2015  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 189/2557 243,173.88 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12111 30.04.2015  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 189/2557 567,405.72 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12110 29.04.2015  กิจการร่วมค้า ซี พี  ถ.สายจ.3 ตอนที่ 4 218/2555 25,757,307.86 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12109 29.04.2015  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2558 231,428.57 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12108 28.04.2015  บริษัท รัชรส จำกัด  ปรับปรุงระบบระบายน้ำ 154/2558 1,467,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12107 28.04.2015  บริษัท รัชรส จำกัด  ปรับปรุงเชิงลาดสะพาน 155/2558 1,417,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12106 28.04.2015  บริษัท รัชรส จำกัด  ปรับปรุงระบบระบายน้ำ 156/2558 1,206,975.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12105 28.04.2015  บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 8/2558 570,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12104 28.04.2015  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 8/2558 570,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12103 28.04.2015  บริษัท ชัยนันทร์ค้าวัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด  ถ.ราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 201/2555 36,993,464.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12102 28.04.2015  บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชัน จำกัด  ถ.สายแยกทล.33 163/2558 135,000,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12101 28.04.2015  หจก.สามเพชร  สะพานข้ามแม่น้ำปิง 134/2558 10,485,450.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12100 28.04.2015  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตัคชั่น จำกัด  สะพานข้ามทางรถไฟ 165/2558 22,378,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12099 27.04.2015  บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 48/2558 ง.4 2,149,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12098 27.04.2015  บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อม จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 1/2558 4,875.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12097 27.04.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 1/2558 55,125.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12096 27.04.2015  บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 3/2558 52,716.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12095 27.04.2015  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 3/2558 352,793.70 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12094 27.04.2015  บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด  ซ่อมฟื้นฟูบำรุงทางหลวง 81/2557 10,585,900.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12093 24.04.2015  บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 28/2558 ง.4 342,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |