การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
12215 27.05.2015  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 16/2558 231,428.57 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12214 27.05.2015  บริษัท เทสโก้ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 12/2558 598,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12213 27.05.2015  บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 3/2558 7,530.90 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12212 27.05.2015  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 3/2558 50,399.10 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12211 27.05.2015  บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 5/2558 27,840.78 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12210 27.05.2015  บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 5/2558 78,584.22 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12209 27.05.2015  บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 4/2558 9,187.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12208 27.05.2015  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 4/2558 27,562.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12207 27.05.2015  บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2558 4,812.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12206 27.05.2015  บริษัท ล้านนา เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2558 3,743.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12205 27.05.2015  บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2558 18,716.25 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12204 27.05.2015  บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2558 26,202.75 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12203 26.05.2015  บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด  ถ.สายกส 4073 113/2556 2,247,399.64 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12202 26.05.2015  บริษัท ศิริไพบูลย์ จำกัด  ถ.สายจ.ผังเมืองรวม 87/2556 33,621,734.57 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12201 25.05.2015  บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ซ่อมแซมบำรุงรักษา 60/2558 ง.5 391,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12200 25.05.2015  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 47/2558 ง.5 500,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12199 25.05.2015  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 50/2558 ง.5 1,592,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12198 25.05.2015  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 51/ 2558 ง.5 995,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12197 25.05.2015  บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด  ถ.สายง ไสวประชาราษฎร์ 16,795,581.10 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12196 26.05.2015  บริษัท เจ เอ็ม เอส ซิสเต็มส์ เซอร์วิส จำกัด  ซ่อมฟื้นฟู 97/2558 1,181,550.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12195 22.05.2015  สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษาโครงการ 167/2558 882,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12194 22.05.2015  บริษัท ไทย เอ็มเอ็ม จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 13/2558 756,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12193 22.05.2015  บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด  จุดตัดทางรถไฟ 186/2556 4,519,087.04 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12192 22.05.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 39/2558 756,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12191 22.05.2015  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 44/2558 896,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12190 21.05.2015  บริษัท แสงชัยโชค จำกัด  ถ.สายนฐ.4006 142/2556 22,517,995.30 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12189 21.05.2015  บริษัท ศิริไพบูลย์ จำกัด  ถ.สายนฐ.3004 185/2557 9,855,889.80 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12188 21.05.2015  บริษัท รัชตินทร์ จำกัด  ถ.ยกระดับสายคลองเกาะผี 15,471,895.74 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12187 21.05.2015  บริษัท โกศลสถาปัตย์ จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำปราณบุรี40/2557 11,923,176.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
12186 21.05.2015  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 40/2558 742,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |