การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
11346 22.10.2014  บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด  สะพานข้ามแม่น้ำน่าน 202/2557 5,296,125.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11345 22.10.2014  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ปรึกษาโครงการ 31/2557 768,750.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11344 21.10.2014  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 103/2557 1,246,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11343 21.10.2014  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 97/2557 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11342 21.10.2014  บริษัท พีเอ คอร์เปอร์เรชั่น ซิสเต็ม จำกัด  ซ่อมแซมบำรุงรักษา 56/57 ง.7 799,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11341 20.10.2014  หจก.พัฒนานุภาพก่อสร้าง  สะพานข้ามแม่น้ำตื่น 200/2557 9,567,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11340 20.10.2014  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแต้นท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2557 ง.6 297,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11339 20.10.2014  บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2557 ง.6 445,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11338 20.10.2014  สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษาโครงการ 64/2557 988,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11337 20.10.2014  ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริการวิชาการ 53/2557 1,225,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11336 17.10.2014  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  อุทกภัยเร่งด่วน 165/2555 2,643,174.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11335 17.10.2014  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  อุทกภัยเร่งด่วน 165/2555 2,643,174.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11334 17.10.2014  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  อุทกภัยเร่งด่วน 165/2555 2,643,174.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11333 17.10.2014  บริษัท เอพชิลอน จำกัด  อุทกภัยเร่งด่วน 165/2555 2,643,174.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11332 17.10.2014  หจก.ยงยุทธกาฬสินธุ์  สะพานข้ามลำน้ำปาว 59/2557 300,595.29 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11331 17.10.2014  หจก.ป.รุ่งเรืองคอนกรีต  สะพานข้ามลำน้ำพอง 110/2557 419,820.93 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11330 17.10.2014  หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง  สะพานข้ามแม่น้ำสงคราม108/2556 761,462.40 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11329 17.10.2014  หจก.พัฒนานุภาพก่อสร้าง  สะพานข้ามแม่น้ำน่าน 185/2556 3,968,039.34 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11328 17.10.2014  หจก.นายโค้งก่อสร้าง  สะพานข้ามแม่น้ำนครนายก139/2556 595,065.46 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11327 17.10.2014  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สารสนเทศประจำกรม ง.7 54/2557 380,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11326 17.10.2014  บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ซ่อมแซมบำรุงรักษา 24/57 ง.8 392,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11325 17.10.2014  บริษัท อัลฟา อินโฟ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 45/2557 1,080,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11324 16.10.2014  หจก.นภาก่อสร้าง  ทางลดระดับ 203/2557 125,616,150.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11323 16.10.2014  บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด  ถ.สายทช.ชน.5023 201/2557 4,872,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11322 16.10.2014  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 145/2557 360,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11321 16.10.2014  หจก.วาริชก่อสร้าง  สะพานข้ามห้วยหลวง 116/2557 837,546.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11320 16.10.2014  กิจการร่วมค้า วาริชก่อสร้างร่วมค้า  สะพานข้ามลำน้ำอูน 89/2556 850,878.28 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11319 16.10.2014  หจก.เซ่งฮวดโพนทอง  สะพานข้ามลำห้วยกุดจับ 78/2557 8,629.58 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11318 15.10.2014  หจก.โชคชัยการโยธา  สพ.ข้ามลำพระเพลิงจ.นครราชสีมา 9,529,835.78 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
11317 15.10.2014  บ.รัชตินทร์ จก.  สพ.ข้ามคลองยันจ.สุราษฎร์ฯ 254,532.51 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 |