การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
13992 18.05.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็น  ที่ปรึกษาโครงการ 15/2559 1,080,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13991 18.05.2016  บริษัท ยูรีเทค กราวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ปัญหาการทรุดตัว 82/2559 4,000,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13990 17.05.2016  บริษัท อริยสิน จำกัด  ถ.สายสบ.3004 98/2559 15,970,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13989 17.05.2016  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 60/2559 1,170,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13988 16.05.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 173/2559 720,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13987 16.05.2016  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 198/2558 ง.3 937,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13986 16.05.2016  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ปรึกษาโครงการ 201/2558 107,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13985 16.05.2016  บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด  ถ.สายปท.3009 66/2559 19,150,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13984 16.05.2016  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  สะพานข้ามคลองหลังขุน 198/2559 15,042,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13983 16.05.2016  บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด  ถ.สายแยกทล.7 188/2559 44,805,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13982 13.05.2016  บ.วิชชากร จก.  ถ.ทล.หมายเลข212จ.นครพนม 742,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13981 13.05.2016  บ.เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จก.  ถ.สาย ก จังหวัดหนองคาย 573,840.00 ตรวจสอบ -
13980 13.05.2016  สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษาประเมินประสิทธิผลงวด1 432,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13979 12.05.2016  บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด  สะพานข้ามลำน้ำสนธิ 182/2558 16,087,337.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13978 12.05.2016  บริษัท นิยมชัยรวมขนส่ง จำกัด  แก้ไขจุดเสี่ยง 70/2559 22,050,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13977 11.05.2016  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 139/2559 ง.3 2,125,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13976 11.05.2016  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาโครงการ 146/2559 ง.3 3,875,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13975 11.05.2016  หจก.เซ่งฮวดโพนทอง  สะพานข้ามลำห้วยกุดจับ 78/2557 6,896,063.54 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13974 11.05.2016  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 79/2558 135,450.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13973 11.05.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 79/2558 179,550.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13972 11.05.2016  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 79/2558 135,450.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13971 11.05.2016  บริษัท สยามเยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 79/2558 179,550.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13970 11.05.2016  หจก.โชคชัยการโยธา  ถ.สายแยกทล.34 182/2557 26,108,359.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13969 11.05.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 10/2558 ง.10 368,800.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13968 11.05.2016  หจก.เติมชัยวิศวกรรมก่อสร้าง  สะพานข้ามคลองสุนัขหอน 9,594,933.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13967 11.05.2016  บริษัท เอพซิลอน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 11/2558 ง.10 307,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13966 11.05.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 8/2558 ง.10 202,230.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13965 11.05.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 5/2558 งวด 10 139,635.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13964 11.05.2016  บริษัท สแปน จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 6/2558 งวด 10 146,055.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
13963 11.05.2016  บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด  จุดตัดทางรถไฟ 151/2556 12,235,380.35 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 |