การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
14491 17.08.2016  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 47/2559 1,900,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14490 17.08.2016  บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด  ถ.สายนบ.1020 23/2559 9,728,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14489 17.08.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 77/2558 51,051.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14488 17.08.2016  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 59/2559 653,400.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14487 16.08.2016  บริษัท กรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 142/2559 373,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14486 16.08.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 142/2559 1,296,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14485 16.08.2016  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 41/2556 907,501.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14484 16.08.2016  บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 41/2556 675,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14483 16.08.2016  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ที่ปรึกษาโครงการ 156/2559 ง.5 760,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14482 16.08.2016  บริษัท แอมเพิล คอนซัลแทนท์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 132/2559 ง.5 90,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14481 16.08.2016  บริษัท เออีซี อินพราคอนเนค จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 132/2559 ง.5 450,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14480 16.08.2016  บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 132/2559 ง.5 810,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14479 16.08.2016  บริษัท เทสโก้ จำกัด  เงินประกันผลงาน 12/2558 งวด1-6 420,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14478 15.08.2016  บริษัท สุวลี จำกัด  ถ.รย.5050 แยกสายนิคม 170/2558 18,641,284.71 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14477 15.08.2016  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 199/2557 506,286.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14476 15.08.2016  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 199/2557 506,286.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14475 15.08.2016  บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 199/2557 506,286.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14474 15.08.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 72/2558 150,444.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14473 15.08.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 72/2558 360,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14472 15.08.2016  บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  สะพานข้ามทางรถไฟ 165/2558 12,785,438.64 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14471 29.07.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 172/2559 315,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14470 29.07.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 172/2559 472,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14469 29.07.2016  บริษัท วิชชากร จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 172/2559 472,500.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14468 11.08.2016  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 60/2559 585,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14467 11.08.2016  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 60/2559 585,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14466 11.08.2016  บริษัท อริยสิน จำกัด  ก่อสร้างถนนเพื่อทดลอง 102/2559 9,330,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14465 11.08.2016  บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด  ที่ปรึกษาโครงการ 53/2559 1,425,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14464 10.08.2016  หจก.รัตนานุพัชร  ถ.สายแยกทล.108 177/2557 5,558,670.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14463 10.08.2016  หจก.ประชาพัฒน์  ถ.สายกส.3011 139/2558 9,460,027.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
14462 10.08.2016  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เงินประกันผลงาน ง.1-4 ส.200/58 107,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 |