การเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ เจ้าหนี้ รายการ จำนวนเงิน ดำเนินการ การเบิกจ่าย
9291 14.06.2013  บ.บีทีแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จก.  พัฒนาระบบแม่ข่าย server ง. 2 1,170,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9290 14.06.2013  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สารสนเทศประจำกรม งวด 1 570,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9289 14.06.2013  บ.ไอเอ็มเอ็มเอส จก.  ประเมินสภาพสะพาน งวด 4 1,387,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9288 14.06.2013  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่ปรึกษาการขนส่งสินค้า 1,996,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9287 13.06.2013  หจก.ศิริไพบูลย์พัฒนาการ  ถ.สาย จ และ ฉ 35,139,150.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9286 13.06.2013  หจก.ประชาพัฒน์  ถ.สาย กส 4035 จ.กาฬสินธุ์ 55,630,640.15 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9285 13.06.2013  บ.เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จก.  สพ.เชื่อมบ้านแหลมลื่น สุราษฎร์ 179,792.10 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9284 13.06.2013  บ.เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จก.  สพ.ข้ามแม่น้ำประแสร์ ระยอง 268,740.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9283 13.06.2013  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปป.กายภาพทางหลวงท้องถิ่น 550,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9282 12.06.2013  บ.เอเซี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จก.  ถ.สายเลี่ยงเมืองบ.ทุ่งเสี้ยว 395,410.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9281 12.06.2013  บจก.วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง  ถ.สายเลี่ยงเมืองบ.ทุ่งเสี้ยว 201,186.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9280 12.06.2013  บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์  ถ.สายเลี่ยงเมืองบ.ทุ่งเสี้ยว 50,296.50 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9279 12.06.2013  บ.พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก.  ถ.สายเลี่ยงเมืองบ.ทุ่งเสี้ยว 359,037.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9278 12.06.2013  บ.ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก. (มหาชน)  ปป.พิพิธภัณฑ์วงแหวนอุตสาหกรรม 32,367,354.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9277 11.06.2013  บ.บีทามส์ โซลูชั่น จก.  ที่ปรึกษาระบบสำนักงานอัตโนมัติ 1,170,000.00 อนุมัติ วางฎีกา
9276 11.06.2013  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทางหลวง 1,960,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9275 11.06.2013  บ.วิชชากร จก.  ถ.เลียบชายฝั่งตะวันตก 212,976.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9274 11.06.2013  บ.แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จก.  ถ.เลียบชายฝั่งตะวันตก 100,224.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9273 11.06.2013  หจก.น้องเล็กสถาปัตย์  ถ.สาย รบ.4123 จ.ราชบุรี 24,930,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9272 11.06.2013  กิจการร่วมค้า ITD-SMCC Joint Venture  สพ.ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 19,747,428.73 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9270 18.06.2013  บ.แม๊พ แอนด์ แพล๊น จก.  ถ.สาย ทล.11 จ.ลำปาง 90,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9269 10.06.2013  บ.แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จก.  ถ.สาย ทล.11 จ.ลำปาง 630,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9268 10.06.2013  บ.พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จก.  ถ.สาย ทล.11 จ.ลำปาง 1,080,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9267 10.06.2013  บจก.สยามพันธุ์วัฒนา  ถ.สาย ก จ.ภูเก็ต 5,608,038.01 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9266 07.06.2013  บ.วิชชากร จก.  สพ.ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 463,440.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9265 07.06.2013  บ.ปัญญา คอนซัลแตนท์ จก.  สพ.ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 308,960.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9264 07.06.2013  บ.เอพซิลอน จก.  สพ.ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 2,317,200.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9263 07.06.2013  บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก.  ถ.สาย นฐ.5053 จ.นครปฐม 31,895,551.10 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9262 07.06.2013  หจก.สระบุรี วณิชชากร  ถ.สาย อย.3013จ.อยุธยา 9,817,893.60 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
9261 07.06.2013  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ที่ปรึกษาของพื้นผิวแบบอัตโนมัต 420,000.00 อนุมัติ โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

  หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |