ข่าวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท
 
 
 
   
   
   
 

 

ประมวลภาพ “โครงการเข้าวัดวันธรรมสวนะ ไหว้พระสวดมนต์”

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท ได้จัดกิจกรรม “หนึ่งหน่วยงาน หนึ่งกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” โดยจัดเป็นโครงการ เข้าวัด วันธรรมสวนะ ไหว้พระสวดมนต์ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ นำทีมโดย นางสาวญาสุมินค์ ศิริเขต ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ และคณะข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทางหลวงชนบท จำนวน ๘๗ คน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคล ๘๔ พรรษา และเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้กับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้นำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและการดำเนินชีวิตประจำวันให้ตระหนักในความดีกอปรด้วยศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

 

 

 

 

 

 
 
ลิงค์ภายในกรม