ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
   
   
   
   
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
   
   
ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการใช้รถราชการ
   
   
   
   
   
   
ตัวอย่างหล้กเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid)
   
แบบ บก.021
   
ตัวอย่างขั้นตอนการจัดทำ TOR
   
   
   
   
   
ตัวอย่างขั้นตอนการประกวดราคา
   
   
   
   
   
   
   
     
    Ges กิจกรรมการสอนงาน (coaching)
    ฟอร์มบันทึกข้อความ
    ฟอร์มหนังสือประทับตรา
    ฟอร์มหนังสือภายนอก_10