Photo by: Missy S Link: http://www.flickr.com/photos/listenmissy/5087404401/ Photo by: Daniel Parks Link: http://www.flickr.com/photos/parksdh/5227623068/
 
Gardeners Supply
เริ่มนับ 20 มิถุนายน 2555
 
   
 
  ข่าวสารทั่วไป  
   
การตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564<07.10.2021>
การตัดโอนสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบในระบบ GFMIS<23.07.2021>
ตารางตรวจสอบค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วย<02.06.2021>
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ<30.03.2021>
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน<22.02.2020>
การจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<15.10.2020>
การปิดงวดบัญชี การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง และการจัดส่งเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<28.09.2020>
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ<08.06.2020>
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ<29.05.2020>
แบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)<20.01.2020>
ที่ คค 0701.4/0259 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 หนังสือแจ้งการปิดบัญชี ปรับปรุงบัญชี และส่งเอกสาร ณ สิ้นปีงบประมาณ<04.10.2019>
เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี 2562<28.08.2019>
คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวง สำหรับทางหลวงชนบท<19.08.2019>
แบบฟอร์มบันทึกหนังสือรับรอง สำหรับกรมทางหลวงชนบท<19.08.2019>
แบบประเมินพนักงานราชการ กรมทางหลวงชนบท<25.03.2019>
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลรายงานที่ส่วนภูมิภาคต้องการปรับลดรายงาน<11.03.2019>
รายงานสินทรัพย์คงเหลือบัญชีครุภัณฑ์(ส่วนกลาง) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561<25.01.2019>
ประมาณการจัดซื้อกระดาษ 2562 และตัวอย่างแบบรายงานผล<25.01.2019>
การเผยแพร่งบทดลองงวด 1-12 ปีงบประมาณ 2561 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800700001 สบก.<13.11.2018>
รายงานผลการลดใช้กระดาษ-มาตรา 44 ประจำปี พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)<21.08.2018>
การร้องเรียนเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผ่านศุนย์ระฆัง (หรือสายด่วน 1146 ตู้ ปณศ.1146 และรายการวิทยุหมอทาง)<24.07.2018>
การป้องกันการละเมิดสิทธิมนูษยชน<24.07.2018>
การบรรยาย การปฏิบัติงาน EDC<03.05.2018>
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561<20.03.2018>
EDC<18.01.2018>
คู่มือการลดใช้กระดาษ<04.12.2017>
แบบฟอร์มบันทึกวันลา<01.11.2017>
แผนกลยุทธ์การบริการทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563<03.05.2017>
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560<03.05.2017>
KTB Universal Data Entry v.2.02.00<03.05.2017>
KTB_Corperate_Online_GFMIS<03.05.2017>
ตารางปันส่วนค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปี 2559 - ส่วนภูมิภาค<24.02.2017>
ตารางปันส่วนค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปี 2559 - ส่วนกลาง<22.02.2017>
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 <09.02.2017>
คู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชี สำหรับหน่วยเบิกจ่ายในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559<30.03.2016>
การสำรวจข้อมูลปริมาณเพื่อประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง <25.03.2016>
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์ม รายงานแผน action plan
แบบฟอร์มรายงานผลแผนปราบปรามทุจริต 2558
องค์ความรู้ 5 วิธีดูแลสุขภาพในการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์
องค์ความรู้ คลื่นมือถือ...อันตรายต่อสมอง?
องค์ความรู้ 5 วิธีการประหยัดน้ำประปา
องค์ความรู้ สารระน่ารู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
องค์ความรู้ คู่มือปฏิบัติงาน ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2554 (ฉบับย่อ)
คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
นโยบาย 11 ข้อ นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ความคุ้มครองผู้ร้งอเรียนและผู้ถูกร้องเรียน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2558
แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
ตารางตรวจสอบค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2557
แบบแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการ
แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม
แบบฟอร์มประวัติ_การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรในสังกัดกรมทางหลวงชนบท
ตัวอย่างการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ปปช
เครื่องแบบการแต่งกายแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมทางหลวงชนบท(เพิ่มเติม)
สำนักบริหารกลาง แสดงความยินดีแด่ท่านวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมทางหลวงชนบท 2557-2560
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนปราบปรามทุจริต 57
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กรมทางหลวงชนบท
แบบฟอร์ม ป.ป.ท. 001-005
รายงานต้นทุนผลผลิต และรายงานผลการเปรียบเทียบ ตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2557
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อคัดเลือกและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการงินและบัญชี ประเภท ประเภท อาวุโส
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการกรมทางหลวงชนบทผู้มีคุณธรรมและจริยะธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2557
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2557 (หนังสือเวียน)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ สำหรับการประเมินผลรอบที่ 1
ข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558
การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เครื่องแบบการแต่งกายแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมทางหลวงชนบท
การตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย ปี 2555
แผนผังทิศทางองค์กร
Downlond เพลง จำขึ้นใจ
   
 
   
   
   
 
 
 

 

. • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ <09 มิ.ย. 2565>
• การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. <29 เม.ย. 2564>
• ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น กระทรวงคมนาคม <29 เม.ย. 2564>
• ประกาศ สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 <17 ต.ค. 2560>

 
 

ตุลาคม 2022
อา
พฤ
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


 

 
 
  • ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2566 <20 ก.ย. 2565>
• ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องแก้ไขประกาศข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสีบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 <20 ก.ย. 2565>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1681/2565 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสำนักฝึกอบรม <16 ก.ย. 2565>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1679/2565 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสำนักก่อสร้างทาง <16 ก.ย. 2565>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1607/2565 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของสำนักกฏหมาย <09 ก.ย. 2565>
 
  • ประกาศคณะกรรมการประเมินผลงานฯ กระทรวงคมนาคม <30 ส.ค. 2565>
• ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ <19 ส.ค. 2565>
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ชำนาญการ <09 ส.ค. 2565>
• รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ <20 มิ.ย. 2565>
• ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ <24 พ.ค. 2565>

  • คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1937/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ <30 ก.ย. 2565>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1969/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ <30 ก.ย. 2565>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1968/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน <30 ก.ย. 2565>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1967/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน <30 ก.ย. 2565>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบทที่ 1966/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ อีกหน้าที่หนึ่งเป็นการชั่วคราว <30 ก.ย. 2565>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1819/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ <30 ก.ย. 2565>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1883/2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ <30 ก.ย. 2565>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1882/2565 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล <30 ก.ย. 2565>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1834/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ขทช.ตราด) <30 ก.ย. 2565>
• คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1833/2565 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ <30 ก.ย. 2565>