ขั้นตอนการคัดเลือก และตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
   
 
สาขางานทาง งานสะพาน งานอุโมงค์
    ขั้นตอนตาม Flow Chart
ผังขั้นตอนขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
สาขางานบำรุงทาง
    ขั้นตอนตาม Flow Chart
ผังขั้นตอนขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง

สาขางานอำนวยความปลอดภัย

    ขั้นตอนตาม Flow Chart
ผังขั้นตอนขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง