การเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ สัญญาที่ ผู้รับจ้าง รายการ จำนวนเงิน
(ค่า K)
ดำเนินการ จำนวนเงินที่
อนุมัติ
การเบิกจ่าย
3254 24.11.2009  สทช.13/3/  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสวัสดิ์ศรีมหาโพธิ์  ก่อสร้างถนนลาดยางสายแยกทล.3347-บ.บางแตน จ.ปราจีนบุรี 129,166.00 อนุมัติ 129,166.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3253 13.11.2009  85/2552  หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ  ก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.225-บ.ห้วยคณฑา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 382,270.00 อนุมัติ 382,270.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3252 12.11.2009  159/2552  บ.ปทุมโคลด์ รีไซเคิ้ล จก.  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ตก.4001 จ.ตาก 72,134.00 อนุมัติ 72,134.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3251 12.11.2009  152/2552  หจก.โชคชัยการโยธา  ขยายทางผิวลาดยาง ถนนสาย นม1016 แยกทล.2-บ.กุดคล้าจ.นครราชสีมา 624,921.00 อนุมัติ 624,921.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3250 23.11.2009  นว.27/2552  บ.ชัยชนาพร จก.  ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ.หนองตะโก-บ.วัดไทรย์อ.เมืองจ.นครสวรรค์ 203,497.00 อนุมัติ 203,497.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3249 19.11.2009  สทช.5/28/51  หจก.นายโค้งก่อสร้าง  ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 659,510.00 อนุมัติ 659,510.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3248 17.11.2009  สนง.ทชจ.มค31  หจก.ปรมินทร์ก่อสร้างมหาสารคาม  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย มค.2021 แยก ทล.23 จ.มหาสารคาม 60,023.00 อนุมัติ 60,023.00 รอเงินเหลือจ่าย
3247 20.11.2009  สนงทชจ.ตง/94  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรังรุ่งกิจการก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนสายทุ่งรวงทอง - ย่านตาขาว ต.ทุ่งกระบือ จ.ตรัง 65,354.00 อนุมัติ 65,354.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3246 23.11.2009  สนงทชจ.ตง/27  บริษัท แอล.ซี.ทรานสปอร์ตและการพาณิชย์ จำกัด  ก่อสร้างถนน สายบ้านสะพานไทร - บ.ทุ่งหวัง ต.ควนปริง จ.ตรัง 27,967.00 อนุมัติ 27,967.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3245 20.11.2009  ทชจ.ชร.141  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูนทรัพย์วัสดุก่อสร้าง  ก่อสร้าถนน คสล.สาย บ.หลู้ ม.1 - บ.ม่วง ม.3 จ.เชียงราย 23,200.00 อนุมัติ 23,200.00 รอเงินเหลือจ่าย
3244 20.11.2009  ทชจ.ชร.140  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูนทรัพย์วัสดุก่อสร้าง  ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ.แม่คำฝั่งหมิ่น - บ.ป่ากุ๊ก จ.เชียงราย 23,750.00 อนุมัติ 23,750.00 รอเงินเหลือจ่าย
3243 23.11.2009  สทช.ที่18/13  บริษัท เขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด  ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเขาดิน ม.4- บ.เขาวัวพลัด ม.8จ.กระบี่ 19,648.00 อนุมัติ 19,648.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3242 23.11.2009  สทช.ที่18/03  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัษฎาก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4046 - บ.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง 266,355.00 อนุมัติ 266,355.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3241 16.11.2009  15/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อลงกตวัสดุภัณฑ์  ก่อสร้างถนนสายเลียบชายฝั่งทะเล กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบฯ 273,623.00 อนุมัติ 273,623.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3240 20.11.2009  9/017/2552  บ.พรหมนิมิต คอนสตรัคชั่น (1993) จำกัด  ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 97,100.00 อนุมัติ 97,100.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3239 19.11.2009  12/2552  หจก.ท่าแซะค้าไม้  ก่อสร้างถนนสายพัฒนาภาคใต้ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 469,560.00 อนุมัติ 469,560.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3238 13.11.2009  221/2552  บ.หาดใหญ่ พี.เอส.เอ็ม.ก่อสร้าง จำกัด  ก่อสร้างถนนสาย ก1และก2 ผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ์ จ.นครศรีฯ 79,871.00 อนุมัติ 79,871.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3237 10.11.2009  อต/27/2552  หจก.ธาราวุฒิเอ็นจิเนียริ่ง 1989  ก่อสร้างถนนสาย อต.4012 แยกทล.1255 บ.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ 110,221.00 อนุมัติ 110,221.00 รอเงินเหลือจ่าย
3236 11.11.2009  ลพ./37/2552  หจก.สหมิตรอินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.11-บ.ป่าเหียง อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 700,461.00 อนุมัติ 700,461.00 รอเงินเหลือจ่าย
3235 06.11.2009  ปน/046/2552  หจก.มะซาสัมพันธ์  ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต สายบ้านเทียรยา-บ้านภูมี จ.ปัตตานี 5,688.00 อนุมัติ 5,688.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3234 12.11.2009  3/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.325 - บ.พิกุลทอง จ.ราชบุรี 227,711.00 อนุมัติ 227,711.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3233 06.11.2009  94/2551  บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด  ก่อสร้างถนนเลียบชายฝังทะเล จ.ระยอง จันทบุรี ตราด จ.ระยอง 8,780.00 อนุมัติ 8,780.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3232 20.11.2009  ปน/047/2552  หจก.มะซาสัมพันธ์  ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต สายบ้านนิสสัน-บ้านควน จ.ปัตตานี 4,195.00 อนุมัติ 4,195.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3231 03.11.2009  64/2551  บริษัท ศิลาเพชร จำกัด  ก่อสร้างถนนสายพัฒนาเส้นทางเข้า ม.ราชภัฎกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 33,543.00 อนุมัติ 33,543.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3230 10.11.2009  คค0708ตร018  ห้างหุ้นส่านจำกัด ตราดคอนกรีต  ก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมสาย ซ.แหลมอวน -สองห้อง จ.ตราด 5,092.00 อนุมัติ 5,092.00 รอเงินเหลือจ่าย
3229 19.11.2009  ทชจ.ชร.133  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นริศราก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนสายทาง ชร.4027 - บ.เกี๋ยงเหนือ จ.เชียงราย 7,529.00 อนุมัติ 7,529.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3228 17.11.2009  ทชจ.จบ./39  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี  โครงการถนนลาดยางเส้นทางสายเมนต์ลาย ม.4,5,8 ต.ปะตง จ.จันทบุรี 115,819.00 อนุมัติ 115,819.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3227 17.11.2009  ทชจ.พย/23  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนานุพัชร  ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.ผักหม - บ.ทุ่งแต ต.งิม จ.พะเยา 376,234.00 อนุมัติ 376,234.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3226 16.11.2009  39/2552  บริษัท ประไพกิจก่อสร้าง จำกัด  ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหนองกระทิง -หัวกุญแจ ต.หนองชาก จ.ชลบุรี 56,000.00 อนุมัติ 56,000.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3225 12.11.2009  197/2552  บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด  ซ่อมสร้างผิวทางACถ.สายรบ.5103แยกทลรบ.4002-บ.หนองโก จ.ราชบุรี 104,465.00 อนุมัติ 104,465.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

    หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |