การเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ สัญญาที่ ผู้รับจ้าง รายการ จำนวนเงิน
(ค่า K)
ดำเนินการ จำนวนเงินที่
อนุมัติ
การเบิกจ่าย
3603 24.05.2011  21/2550  บ.ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จก.  ซ่อมสร้างสะพานที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัยประจำปี 2550 จ.สุโขทัย 144,969.00 อนุมัติ 144,969.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3602 21.04.2011  272 / 2553  บริษัท บุญชัยพาณิชย์(1979) จำกัด  ก่อสร้างถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา 383,629.00 อนุมัติ 383,629.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3601 19.05.2011  222/2552  บริษัท จตุรมาศ จำกัด  ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 902,167.00 อนุมัติ 902,167.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3600 24.05.2011  132/2553  หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ  ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยขะยุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 14,481.00 อนุมัติ 14,481.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3599 20.04.2011  281 / 2552  ห้างหุ้นส่วนจำำักัด จันทบูรณ์พัฒนกิจ  ถนนเลียบชายฝั่งทะเลจ.ระยอง จันทบุรี ตราด ช่วงเขาเจ้าหลาว 2,759,257.00 อนุมัติ 2,759,257.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3598 27.04.2011  สป.1/2552  บริษัท สุวลี จำกัด  ซ่อมสร้างผิวทาง สป.1011 แยกทล.3-บ.บางปลา จ.สมุทรปราการ 42,846.00 อนุมัติ 42,846.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3597 22.04.2011  สป.14/2552  บริษัท สุวลี จำกัด  ถนนสาย บ.บางด้วน-สุขกร อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 44,403.00 อนุมัติ 44,403.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3596 30.03.2011  258 / 2552  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด  ก่อสร้างทางคู่ขนาน ถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 1 616,858.00 อนุมัติ 616,858.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3595 27.04.2011  61/2553  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวรยะลาก่อสร้าง  ซ่อมสร้างผิวทางA พร้อมรางระบายน้ำ สายยล.3004 แยกทล.410-บ.ปิยะมิตร1อ.เบตงจ.ยะลา 3,557.00 อนุมัติ 3,557.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3594 27.04.2011  143/2553  ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาริชก่อสร้าง  ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำพุง อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 13,122.00 อนุมัติ 13,122.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3593 27.04.2011  223/2552  หจก.แสงสว่างเกษตร  ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 462,000.00 อนุมัติ 462,000.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3592 27.04.2011  117/2553  หจก.แสงสว่างเกษตร  ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยกุดขวาง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 24,880.00 อนุมัติ 24,880.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3591 07.03.2011  258 / 2552  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ก่อสร้างทางคู่ขนาน ถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 1 1,514,392.00 อนุมัติ 1,514,392.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3590 21.03.2011  116 / 2553  บริษัท ดอนเมืองการช่าง จำกัด  บำรุงทางสายหลัก ปท.4001 แยกทล.3241-บ.คลองห้า จ.ปทุมธานี 180,157.00 อนุมัติ 180,157.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3589 23.03.2011  148 / 2551  บริษัท บุญชัยพาณิชย์(1979) จำกัด  ถนนสาย นบ.1002 แยกทล.9-บ.หนองเพรางาย จ.นนทบุรี 273,626.00 อนุมัติ 273,626.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3588 10.03.2011  148 / 2553  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต  บำรุงทางสายหลัก สาย ขก.2009 แยกทล.12-บ.สำราญ จ.ขอนแก่น 379,193.00 อนุมัติ 379,193.00 รอเงินเหลือจ่าย
3587 11.03.2011  282 / 2552  บริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด  ถนนสายแยกทางหลวง 3067-บ.โนน อ.อรัญประเทศ,วัฒนานคร จ.สระแก้ว 8,057,172.00 อนุมัติ 8,057,172.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3586 29.03.2011  111/2553  บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.2094 - บ.ดงปลาปาก ต.โพนงาม จ.สกลนคร 62,358.00 อนุมัติ 62,358.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3585 09.03.2011  283 / 2552  บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด  ถนนเลียบชายฝั่งทะเลระยอง จันทบุรี ตราด ช่วงปากน้ำพังราด 7,126,530.00 อนุมัติ 7,126,530.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3584 10.02.2011  256 / 2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไผ่ธนทรัพย์  ถนนสาย กส.4036 แยกทางหลวง 2009-บ.หนองสามขา จ.กาฬสินธุ์ 3,296,148.00 อนุมัติ 3,296,148.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3583 24.03.2011  39/2553  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพันธุ์ก่อสร้าง  เสริมผิวลาดยาง AC สาย ยล.3003 แยก ทล.409-บ.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 1,155.00 อนุมัติ 1,155.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3582 29.03.2011  136/2553  บริษัท ดี รีไซคลิ่ง จำกัด  ก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบำรุงทาง ฉช.3005แยกทล.314จ.ฉะเชิงเทรา 327,677.00 อนุมัติ 327,677.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3581 29.03.2011  366 / 2553  บริษัท ปทุมโคลด์ รีไซเคิ้ล จำกัด  ซ่อมสร้างผิวทาง สายปท.3007 แยกทล.305-บ.อินอนุสร จ.ปทุมธานี 499,587.00 อนุมัติ 499,587.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3580 23.03.2011  149 / 2553  บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด  บำรุงทางสายหลัก สาย ปท.3009 แยกทล.305-บ.ปากคลองหกวา จ.ปทุมธา 330,768.00 อนุมัติ 330,768.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3579 17.03.2011  174/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนลาดยาง ACสาย อด.1054 แยกทล.2- จ.อุดรธานี 17,430.00 อนุมัติ 17,430.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3578 17.03.2011  173/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนลาดยาง ACสาย อด.1065แยกทล.2-บ.นาเหล่า จ.อุดรธานี 30,463.00 อนุมัติ 30,463.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3577 21.03.2011  238/2553  บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด  ซ่อมสร้างผิวทาง AC สาย นค.3015แยกทล.211-บ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 301,298.00 อนุมัติ 301,298.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3576 23.03.2011  215/2553  หจก.พี.ที.ที.  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย มค.2005 จ.มหาสารคาม 314,645.00 อนุมัติ 314,645.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3575 23.03.2011  232/2553  หจก.จั่วเซ้งค้าไม้  ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย รอ.4026 จ.ร้อยเอ็ด 300,710.00 อนุมัติ 300,710.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3574 21.03.2011  247/2553  หจก.ท่าซุงสยามคอนสตรัคชั่น  ซ่อมสร้างผืวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย อน.5017 จ.อุทัยธานี 91,337.00 อนุมัติ 91,337.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

    หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |