การเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ สัญญาที่ ผู้รับจ้าง รายการ จำนวนเงิน
(ค่า K)
ดำเนินการ จำนวนเงินที่
อนุมัติ
การเบิกจ่าย
3555 25.01.2011  357 / 2552  บริษัท สินเขาแก้ว จำกัด  ก่อสร้างถนนสาย ค1 และ ค9 ผังเมืองรวมเมืองนครนายก จ.นครนายก 536,212.00 อนุมัติ 536,212.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3552 17.11.2010  134/2552  บริษัท สยามวุฒิพันธุ์ จำกัด  ก่อสร้าง ถ.แยกทล.4015-บ.ท่าใหญ่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 679,985.00 อนุมัติ 679,985.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3551 26.01.2011  206/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย  ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำพอง อ.ศรีบุญเรื่อง จ.หนองบัวลำภู 853,601.00 อนุมัติ 853,601.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3549 11.01.2011  0706/07/2551  บริษัท พรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด  ถนนสายแยกทล.305-เลียบคลองสิบฝั่งตะวันตก(ช่วงที่2) จ.ปทุมธานี 387,732.00 อนุมัติ 387,732.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3548 07.01.2011  255 / 2554  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี  ถนนสายแยกทล.3159-บ.ตรอกมะนาว(ตอนที่ 1) จังหวัดตราด 1,230,751.00 อนุมัติ 1,230,751.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3547 20.01.2011  199/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง  ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทวย อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 1,809,309.00 อนุมัติ 1,809,309.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3546 20.01.2011  235/2552  หจก.พรสวัสดิ์ก่อสร้าง  ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 200,185.00 อนุมัติ 200,185.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3545 07.01.2011  100 / 2550  บริษัท แสงชัยโชค จำกัด  ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวง 41-บ.วังใหม่ จ.ชุมพร 2,159,850.00 อนุมัติ 2,159,850.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3544 21.12.2010  258 / 2552  บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ก่อสร้างทางคู่ขนาน ถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 1 51,474.00 อนุมัติ 51,474.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3543 09.12.2010  270 / 2552  บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด  ถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก ทล.3178-หาดเ้จ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 66,107.00 อนุมัติ 66,107.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3542 30.11.2010  278 / 2552  บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท แเอนยิเนียริ่ง(1964) จำกัด  ถนนสายแยกทล.4145-แยกทล.4135 อ.สะเดา,คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 3,274,016.00 อนุมัติ 3,274,016.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3541 11.01.2010  143/2552  หจก.ช.ศิริชัยคีรีก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.304-บ.คลองสะท้อน จ.นครราชสีมา 537,074.00 อนุมัติ 537,074.00 รอเงินเหลือจ่าย
3540 29.12.2009  125/2552  หจก.ศิริศักดิ์การโยธา  ก่อสร้างถนนสายบ.โนนหญ้าคา-บ.โคกสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 589,992.00 อนุมัติ 589,992.00 รอเงินเหลือจ่าย
3539 22.12.2009  91/2548  หจก.สุริยาขนส่งอุบล  ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.น้ำยืน-ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี 1,121,683.00 อนุมัติ 1,121,683.00 รอเงินเหลือจ่าย
3538 11.01.2010  81/2552  หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.2152-บ.ตอกเกี้ย อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 983,969.00 อนุมัติ 983,969.00 รอเงินเหลือจ่าย
3537 22.12.2009  90/2551  บ.สมบูรณ์สุข จก  ก่อสร้างสะพานข้ามลำมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 129,295.00 อนุมัติ 129,295.00 รอเงินเหลือจ่าย
3535 29.11.2010  สทช.6/ปจ013/  หจก.ขจรกิจแมชชีนเนอรี่  ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเลย อ.เมือง จ.เลย 189,888.00 อนุมัติ 189,888.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3534 04.11.2010  47 / 2550  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.วี.คอนสตรั๊คชั่น  ก่อสร้างอาคารสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 843,664.00 อนุมัติ 843,664.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3533 08.12.2010  281 / 2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบูรณ์พัฒนกิจ  ถนนเลียบชายฝั่งทะเลจ.ระยอง จันทบุรี ตราด ช่วงเจาเจ้าหลาว 1,711,001.00 อนุมัติ 1,711,001.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3532 08.11.2010  148 / 2551  บริษัีท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด  ถนนสาย นบ.1002 แยกทล.9-บ.หนองเพรางาย จ.นนทบุรี 1,059,934.00 อนุมัติ 1,059,934.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3531 03.11.2010  258 / 2552  บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  ก่อสร้างทางคู่ขนาน ถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 1 5,260.00 อนุมัติ 5,260.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3530 16.11.2010  195/2552  หจก.เซ่งฮวดโพนทอง  ก่อสร้างสะพานข้ามคลองกุดแสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 223,628.00 อนุมัติ 223,628.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3529 02.11.2010  297 / 2548  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา  ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเบตง จ.ยะลา 9,804,372.00 อนุมัติ 9,804,372.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3528 02.11.2010  270 / 2552  บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด  ถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกแยกทล.3178-หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี 3,642,773.00 อนุมัติ 3,642,773.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3527 02.11.2010  100 / 2550  บริษัท แสงชัยโชค จำกัด  ก่อสร้างถนนสายแยกทล.41-บ.วังใหม่ จ.ชุมพร 14,695,834.00 อนุมัติ 10,811,804.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3526 22.10.2010  249 / 2552  บริษัท เอกชัยอุบล(2523) จำกัด  ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำชี อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 453,874.00 อนุมัติ 453,874.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3525 10.11.2010  198/2552  หจก.โชคชัยการโยธา  ก่อสร้างสะพานข้ามลำมาศ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 1,636,675.00 อนุมัติ 1,636,675.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3524 01.11.2010  191/2552  บริษัท สหไทยพัฒนาก่อสร้าง จำกัด  ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยสวย อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 796,878.00 อนุมัติ 796,878.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3523 20.10.2010  357 / 2552  บริษัท สินเขาแก้ว จำกัด  ถนนสาย ค1 และ ค9 ผังเมืองรวมเมืองนครนายก จ.นครนายก 1,822,772.00 อนุมัติ 1,822,772.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3522 20.10.2010  255 / 2552  ห้างหุ้นส่วนจำกีด ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี  ถนนสายแยกทล.3159-บ.ตรอกมะนาว(ตอนที่ 1) จ.ตราด 2,417,033.00 อนุมัติ 2,417,033.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

    หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |