การเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ สัญญาที่ ผู้รับจ้าง รายการ จำนวนเงิน
(ค่า K)
ดำเนินการ จำนวนเงินที่
อนุมัติ
การเบิกจ่าย
3676 05.09.2011  19/2554  บริษัท สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด  เสริมผิวลาดยางACสายสฎ4015แยกทล.4035-บ.ทับใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี 4,377.00 อนุมัติ 4,377.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3675 05.09.2011  34/2554  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบบริบาล  เสริมผิวลาดยาง AC สายพล.4027แยกทล1104-บ.คลองตะเข้ จ.พิษณุโลก 55,662.00 อนุมัติ 55,662.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3674 02.09.2011  ทชจ.ปน/022/  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาติการโยธา  ก่อสร้างถนนสายบ.จะแบปะ-บ.เกาะหวาย จ.ปัตตานี 26,942.00 อนุมัติ 26,942.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3673 05.08.2011  266 / 2553  บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด  สะพานข้ามทางแยกที่ กม.6+900 ถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี 456,248.00 อนุมัติ 456,248.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3672 08.08.2011  272 / 2553  บริษัท บุญชัยพาณิชย์(1979) จำกัด  ก่อสร้างถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา 220,507.00 อนุมัติ 220,507.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3671 15.08.2011  272 / 2553  บริษัท บุญชัยพาณิชย์(1979) จำกัด  ก่อสร้างถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา 357,993.00 อนุมัติ 357,993.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3670 04.08.2011  297 / 2548  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา  ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเบตง จังหวัดยะลา 3,704,468.00 อนุมัติ 3,704,468.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3669 23.08.2011  ทชจ.ชร.59/54  บ.นันทชัยเอ็นจิเนียริ่ง จก.  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายแยก ทล.1020-บ.เกี๋ยงเหนือ จ.เชียงราย 27,981.00 อนุมัติ 27,981.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3668 23.08.2011  สทช.17/05/54  หจก.พัฒนานุภาพก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายแยก ทล.1- บ.ด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 70,529.00 อนุมัติ 70,529.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3667 24.08.2011  30/2554  หจก.บุรีรัมย์พนาสิทธิ์  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.24 - บ.หนองน้ำขุ่น อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 47,417.00 อนุมัติ 47,417.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3666 23.08.2011  5/2554  บริษัท นิลเพาเวอร์ จำกัด  ก่อสร้างลาดยางผิวทาง AC สายแยกทล.212-บ.โนนจำปาทอง จ.หนองคาย 19,771.00 อนุมัติ 19,771.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3665 23.08.2011  สทชที่15/2/  บริษัท สุมิตรอุดรก่อสร้าง 1979 จำกัด  ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ACสายบ.ตาด-บ.อินทร์แปลง จ.อุดรธานี 72,876.00 อนุมัติ 72,876.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3664 31.08.2011  ทชจ.ปท.02/54  บริษัท ไมล์สโตน คอนสตรัคชั่น จำกัด  เสริมผิวลาดยาง ปท.3010 แยกทล.305-บ.คลองห้า จ.ปทุมธานี 32,405.00 อนุมัติ 32,405.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3663 17.08.2011  187/2552  หจก.น้ำก่ำก่อสร้าง  ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำอูน อ.นาหว้า จ.นครพนม 154,837.00 อนุมัติ 154,837.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3662 08.08.2011  สทช.10/7/54  บ.ศิลาสินลำปาง (2522) จก.  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.11 - บ.จู๊ด อ.เกาะคา จ.ลำปาง 11,503.00 อนุมัติ 11,503.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3661 23.09.2011  49/2553  บ.อี.แอนด์.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จก.  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4057 - บ.ตอแล อ.แว้ง จ.นราธิวาส 495,700.00 อนุมัติ 495,700.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3660 23.09.2011  180/2553  หจก.น้อยเจริญก่อสร้าง  ก่อสร้างสะพานข้ามคลองเขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 255,636.00 อนุมัติ 155,636.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3659 08.08.2011  สทช.ที่10/14  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น  ก่อสร้างถนนสาย ทล.1141-บ.ท่าวังพร้าว จงเชียงใหม่ 48,276.00 อนุมัติ 48,276.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3658 08.08.2011  สทช.ที่3/05/  ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรนารถก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนสาย แยกทล.3377-หนองกะพ้อ จ.ระยอง 82,883.00 อนุมัติ 82,883.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3657 23.08.2011  ทชจปน/051/  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรปรีชาก่อสร้าง  ปรับปรุงบริเวณคอขวด สาย ปน 2003แยกทล.43-บ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 44,520.00 อนุมัติ 44,520.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3656 23.08.2011  20/2554  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวรยะลาก่อสร้าง  ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายบ.สวนครูเล่ง-บ.จะกว๊ะ จ.ยะลา 42,290.00 อนุมัติ 42,290.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3655 15.08.2011  สทช.6/012/54  หจก.ลัทธนนต์คอนสตรัคชั่น  ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.2136-บ.หนองฟ้า จ.ร้อยเอ็ด 37,949.00 อนุมัติ 37,949.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3654 08.08.2011  สทช.6/004/54  หจก.อึ้งแซเฮง  ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.23 - บ.โนนสีดา จ.ร้อยเอ็ด 74,113.00 อนุมัติ 74,113.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3653 04.08.2011  31/2554  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกวิทศิริกุล บริการ  เสริมผิวลาดยาง AC สายนค.3015แยก ทล.211-บ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 25,693.00 อนุมัติ 25,693.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3652 04.08.2011  12/2554  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกวิทศิริกุล บริการ  เสริมผิวลาดยาง AC สาย นค.3012แยกทล.212-บ.ภูเสด็จ จ.หนองคาย 66,148.00 อนุมัติ 66,148.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3651 01.08.2011  250/2553  บริษัท จรรโลง (1991) จำกัด  ก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่ามะนาว จ.สุพรรณบุรี 241,570.00 อนุมัติ 241,570.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3650 26.07.2011  102/2551  บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด  ก่อสร้างสะพานข้ามคลองสุนัขหอน จ.สมุทรสาคร 497,709.00 อนุมัติ 497,709.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3649 05.08.2011  0706อย/13/54  บริษัท ไทยสเลอรี่ซิล จำกัด  ซ่อมสร้าง สาย อย 3005 แยกทล.329-บ.ดาบ อ.บ้านดาบ จ.อยุธยา 10,209.00 อนุมัติ 10,209.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3648 01.07.2011  260 / 2553  บริษัท กรุงเทพคอนกรีต(1989) จำกัด  ถนนเลียบทะเลระยอง จันทบุรี ตราด ช่วงบ.เกาะแมว จ.จันทบุรี 509,883.00 อนุมัติ 509,883.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3647 01.07.2011  158 / 2553  บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด  ถนนเลียบทะเลระยอง จันทบุรี ตราด ช่วงบ.เขาช่องโกรน จ.จันทบุรี 396,984.00 อนุมัติ 396,984.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

    หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |