การเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ สัญญาที่ ผู้รับจ้าง รายการ จำนวนเงิน
(ค่า K)
ดำเนินการ จำนวนเงินที่
อนุมัติ
การเบิกจ่าย
3238 13.11.2009  221/2552  บ.หาดใหญ่ พี.เอส.เอ็ม.ก่อสร้าง จำกัด  ก่อสร้างถนนสาย ก1และก2 ผังเมืองรวมชุมชนจุฬาภรณ์ จ.นครศรีฯ 79,871.00 อนุมัติ 79,871.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3237 10.11.2009  อต/27/2552  หจก.ธาราวุฒิเอ็นจิเนียริ่ง 1989  ก่อสร้างถนนสาย อต.4012 แยกทล.1255 บ.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ 110,221.00 อนุมัติ 110,221.00 รอเงินเหลือจ่าย
3236 11.11.2009  ลพ./37/2552  หจก.สหมิตรอินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.11-บ.ป่าเหียง อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 700,461.00 อนุมัติ 700,461.00 รอเงินเหลือจ่าย
3235 06.11.2009  ปน/046/2552  หจก.มะซาสัมพันธ์  ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต สายบ้านเทียรยา-บ้านภูมี จ.ปัตตานี 5,688.00 อนุมัติ 5,688.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3234 12.11.2009  3/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.325 - บ.พิกุลทอง จ.ราชบุรี 227,711.00 อนุมัติ 227,711.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3233 06.11.2009  94/2551  บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด  ก่อสร้างถนนเลียบชายฝังทะเล จ.ระยอง จันทบุรี ตราด จ.ระยอง 8,780.00 อนุมัติ 8,780.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3232 20.11.2009  ปน/047/2552  หจก.มะซาสัมพันธ์  ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต สายบ้านนิสสัน-บ้านควน จ.ปัตตานี 4,195.00 อนุมัติ 4,195.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3231 03.11.2009  64/2551  บริษัท ศิลาเพชร จำกัด  ก่อสร้างถนนสายพัฒนาเส้นทางเข้า ม.ราชภัฎกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 33,543.00 อนุมัติ 33,543.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3230 10.11.2009  คค0708ตร018  ห้างหุ้นส่านจำกัด ตราดคอนกรีต  ก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมสาย ซ.แหลมอวน -สองห้อง จ.ตราด 5,092.00 อนุมัติ 5,092.00 รอเงินเหลือจ่าย
3229 19.11.2009  ทชจ.ชร.133  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นริศราก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนสายทาง ชร.4027 - บ.เกี๋ยงเหนือ จ.เชียงราย 7,529.00 อนุมัติ 7,529.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3228 17.11.2009  ทชจ.จบ./39  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี  โครงการถนนลาดยางเส้นทางสายเมนต์ลาย ม.4,5,8 ต.ปะตง จ.จันทบุรี 115,819.00 อนุมัติ 115,819.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3227 17.11.2009  ทชจ.พย/23  ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนานุพัชร  ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.ผักหม - บ.ทุ่งแต ต.งิม จ.พะเยา 376,234.00 อนุมัติ 376,234.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3226 16.11.2009  39/2552  บริษัท ประไพกิจก่อสร้าง จำกัด  ก่อสร้างถนนลาดยาง สายหนองกระทิง -หัวกุญแจ ต.หนองชาก จ.ชลบุรี 56,000.00 อนุมัติ 56,000.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3225 12.11.2009  197/2552  บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด  ซ่อมสร้างผิวทางACถ.สายรบ.5103แยกทลรบ.4002-บ.หนองโก จ.ราชบุรี 104,465.00 อนุมัติ 104,465.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3224 19.11.2009  สป.10/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นชัยปากน้ำ  ถนนสายวัดสวนส้ม ต.บางล้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 11,770.00 อนุมัติ 11,770.00 รอเงินเหลือจ่าย
3223 18.11.2009  อย/17/2552  บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด  ถนนสาย อย 3027-ม.10 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 79,139.00 อนุมัติ 79,139.00 รอเงินเหลือจ่าย
3222 04.11.2009  สทช.ที่ 15/1  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายแยกทล.2146-ช่องชาด จ.หนองบัวลำภู 515,944.00 อนุมัติ 515,944.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3221 04.11.2009  สทช.ที่14/11  บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด  ก่อสร้างถนนสายแยกทล.3440-บ.กระถินแดง 322,372.00 อนุมัติ 322,372.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3220 12.11.2009  31/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสถาพรขนส่ง  ซ่อมสร้างผิว AC ถนนสาย กจ.3001แยกทล.324 จ.กาญจนบุรี 34,494.00 อนุมัติ 34,494.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3219 05.11.2009  23/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาไฮเวย์  ก่อสร้างถนนสาย ทล.4272 - บ.คลองปุด จ.ยะลา 291,518.00 อนุมัติ 291,518.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3218 04.11.2009  21/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวรยะลาก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงชนบท ยล 6024 จ.ยะลา 212,454.00 อนุมัติ 212,454.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3217 22.10.2009  สทช.6/ปจ.002  บ.ศิลาเพชร จก.  ก่อสร้างถนนสาย แยก ทช.ขก.3010-บ.โคกสูง อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 372,517.00 อนุมัติ 372,517.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3216 06.11.2009  205/2552  หจก.วิโรจน์ก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ.ใหม่สันติ ม.3-บ.โคกสว่าง จ.นครราชสีมา 51,205.00 อนุมัติ 51,205.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3215 05.11.2009  คค0712/อบ078  บ.สุริยาศิริกิจรุ่งเรือง จก.  ก่อสร้างถนนสาย บ.ผักแว่น อ.เขื่องใน จ.อุลบราชธานี 2,783.00 อนุมัติ 2,783.00 รอเงินเหลือจ่าย
3214 04.11.2009  คค0712/อบ077  บ.สุรินาศิริกิจรุ่งเรือง จก.  ก่อสร้างถนนสาย บ.หนองห้าง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 2,247.00 อนุมัติ 2,247.00 รอเงินเหลือจ่าย
3213 15.10.2009  65/2552  หจก.ณัฐพลการโยธา  ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด Cape Seal สาย ม.17 จ.กำแพงเพชร 9,275.00 อนุมัติ 9,275.00 รอเงินเหลือจ่าย
3212 26.11.2009  10/29/2551  บริษัท ชินทรัพย์วัฒนา จำกัด  ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 449,861.00 อนุมัติ 449,861.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3211 12.11.2009  29/2552  บริษัท วีแอล เน็ตเวอร์ค 1996 จำกัด  ก่อสร้างถนนลาดยาง สายโรงไฟฟ้าย่อย - ทล.332 จ.ชลบุรี 40,386.00 อนุมัติ 40,386.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3210 13.11.2009  ทชจ.ชร.116  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวงศ์ก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.ห้วยไคร้เหนือ ม.21อ.เทิง จ.เชียงราย 23,843.00 อนุมัติ 23,843.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3209 13.11.2009  ทชจ.ชร.115  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวงศ์ก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ.ร่องขุ่น บ.ป่าตาลใต้ จ.เชียงราย 33,643.00 อนุมัติ 33,643.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

    หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |