การเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ สัญญาที่ ผู้รับจ้าง รายการ จำนวนเงิน
(ค่า K)
ดำเนินการ จำนวนเงินที่
อนุมัติ
การเบิกจ่าย
3447 02.06.2010  225 / 2552  บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด  ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำเชิญ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 1,643,309.00 อนุมัติ 1,643,309.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3446 26.05.2010  132 / 2551  บริษัท แสงชัยโชค จำกัด  ถนนสายแยกทางหลวง 3310-อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 2,793,083.00 อนุมัติ 2,793,083.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3445 16.06.2010  238/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอนันต์ตะพานหิน  ก่อสร้างถนนสาย ข3 ผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 91,776.00 อนุมัติ 91,776.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3444 14.06.2010  อท.19/2552  บริษัท เดอะซี.อี.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด  ซ่อมสร้างถนน AC อท 4012 แยกทล.3501-บ.ไผ่ดำ จ.อ่างทอง 116,057.00 อนุมัติ 116,057.00 รอเงินเหลือจ่าย
3443 15.06.2010  207/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย  ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยโน๊ต อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 1,931,610.00 อนุมัติ 1,931,610.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3442 14.06.2010  43/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวรยะลาก่อสร้าง  ซ่อมสร้างทางลาดยาง AC และก่อสร้างทางระบายน้ำสายยล3004 จ.ยะลา 127,473.00 อนุมัติ 127,473.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3441 14.06.2010  สทช.ที่10/15  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แควการโยธา  ก่อสร้างถ.สายทล.1089-ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ 192,989.00 อนุมัติ 192,989.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3440 14.06.2010  234/2553  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลสถาปัตย์  ซ่อมสร้างผิว AC ถ.สาย ปข.1019 แยกทล.4 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 568,377.00 อนุมัติ 568,377.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3439 24.05.2010  130 / 2549  บริษัท ทิพากร จำกัด  สะพาน คสล.ข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1,650,235.00 อนุมัติ 1,650,235.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3438 10.05.2010  170 / 2550  บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด  ถนนสาย ก ข และ จ ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก 2,606,020.00 อนุมัติ 2,606,020.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3437 25.05.2010  123/2550  หจก.อุบลมนตรีก่อสร้าง  ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำชี อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 491,505.00 อนุมัติ 491,505.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3436 08.06.2010  141/2552  บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด  สร้างถ.สายบ.ท้องศาลา-บ.โฉลกหลำ (ตอนที่ 2) จ.สุราษฎร์ธานี 177,553.00 อนุมัติ 177,553.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3435 07.06.2010  10/25/2552  บริษัท สระบุรีเทคนิค จำกัด  สร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน 9,220.00 อนุมัติ 9,220.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3434 31.05.2010  9/004/2553  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง  สร้างถ.ไร้ฝุ่น แยกทล.2215-บ.ห้วยสวิง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 68,035.00 อนุมัติ 68,035.00 รอเงินเหลือจ่าย
3433 31.05.2010  นธ/จ.87/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง  ก่อสร้างถ.ผิวจราจรคสล.สายบ.บาตูตางอ ม.8 อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 12,648.00 อนุมัติ 12,648.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3432 31.05.2010  39/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวรยะลาก่อสร้าง  สร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.4 แห่ง สาย ยล.3006 อ.เบตง,ธารโต จ.ยะลา 45,631.00 อนุมัติ 45,631.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3431 31.05.2010  21/2553  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพันธุ์ก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4113-บ.ลาแล อ.กาบัง จ.ยะลา 87,478.00 อนุมัติ 87,478.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3430 26.05.2010  103/2552  บริษัท เชียงรายแลนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด  สร้างถนนสายเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง จ.เชียงราย 498,911.00 อนุมัติ 498,911.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3429 24.05.2010  191/2552  บริษัท สหไทยพัฒนาก่อสร้าง จำกัด  ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยสวย อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 356,480.00 อนุมัติ 356,480.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3428 12.05.2010  ทชจ.สน/80/52  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกสกลนครก่อสร้าง  สร้างถนนลาดยาง สน.3022-บ.สามแยกขันอาสา อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 21,933.00 อนุมัติ 21,933.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3427 04.05.2010  058/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาเกตุวัฒนา  สร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.สาย ปน3054-บ.แลแว๊ะ จ.ปัตตานี 8,665.00 อนุมัติ 8,665.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3426 05.04.2010  271 / 2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริไพบูลย์พัฒนาการ  ถนนสาย นบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 9-บ.หนองเพรางาย (ตอนที่ 2) 89,579.00 อนุมัติ 89,579.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3425 30.04.2010  นว.81/2552  บ.ชัยชนาพร จก.  ปรับปรุงโครงสร้างทางลาดยาง AC สาย นว.3102 จ.นครสวรรค์ 96,969.00 อนุมัติ 96,969.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3424 30.04.2010  สทช.6/ปจ.018  หจก.พี.ที.ที  บูรณะผิวทางลาดยาง สาย มค.2036 แยก ทล.23 จ.มหาสารคาม 119,101.00 อนุมัติ 119,101.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3423 04.05.2010  99/2551  บ.พระจันทร์คอนสตรัคชั่น จก.  ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยม อ.โพทะเล จ.พิจิตร 1,047,536.00 อนุมัติ 1,047,536.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3422 09.04.2010  94/2551  บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด  สร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเล จ.ระยองจันทบุรี ตราด อ.แกลง จ.ระยอง 6,506.00 อนุมัติ 6,506.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3421 09.04.2010  สทช.7/30/50  หจก.สุริยาขนส่งอุล  ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยจิกเปา ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 210,654.00 อนุมัติ 210,654.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3420 18.03.2010  039/2551  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พัชรพิพัฒน์  ปรับปรุงย่านชุมชนสายพช.4043 แยกทล.2271-บ.ป่าม่วง จ.เพชรบูรณ์ 201,508.00 อนุมัติ 201,508.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3419 18.03.2010  148 / 2551  บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด  ถนนสาย นบ.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 9-บ.หนองเพรางาย จ.นนทบุรี 1,300,597.00 อนุมัติ 1,300,597.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3418 05.04.2010  สฎ.34/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาปีแทรคเตอร์  สร้างถ.ลาดยาง แยกทล.401-บ.ด่านขุนเดช อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 75,933.00 อนุมัติ 75,933.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

    หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |