การเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
 ผู้ดูแลระบบ
ลำดับที่ วันที่รับ สัญญาที่ ผู้รับจ้าง รายการ จำนวนเงิน
(ค่า K)
ดำเนินการ จำนวนเงินที่
อนุมัติ
การเบิกจ่าย
3322 28.01.2010  11/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง  สร้างถนนสายบ.กูแว-บ.ละอาร์ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 251,394.00 อนุมัติ 251,394.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3321 28.01.2010  04/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรแก้วก่อสร้าง  สร้างถนนสายแยกทล.หมายเลข 42-บ.ยะรัง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 279,066.00 อนุมัติ 279,066.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3320 21.01.2010  35/2551  ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา  สร้างสะพานข้ามคลองอู่ตะเภา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 501,533.00 อนุมัติ 501,533.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3319 21.12.2009  สนง.ทช.สส/11  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริไพบูลย์พัฒนาการ  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายบางวันทองใน ม.8 จ.สมุทรสงคราม 11,855.00 อนุมัติ 11,855.00 รอเงินเหลือจ่าย
3318 14.12.2009  นว.39/2552  หจก.วพิตา  ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ.ฝาถัง ม.23 อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 16,963.00 อนุมัติ 16,963.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3317 14.12.2009  นว.37/2552  หจก.วพิตา  ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ.เขาแหลม อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 43,241.00 อนุมัติ 43,241.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3316 23.12.2009  สทช.6/ปจ.015  หจก.สินทวีขนส่ง (1994)  ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ.เม็ง-บ.เหมือดแอ่ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 23,810.00 อนุมัติ 23,810.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3315 09.12.2009  สทช.6/ปจ.014  หจก.สยามซีวิลซัพพลาย  ก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยก ทล.208 อ.เมืองจ.ขอนแก่น 57,747.00 อนุมัติ 57,747.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3314 09.12.2009  สทช.6/ปจ.012  บ.เจนจิราสถาปัตย์ จก.  ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยบังบาตร อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 51,516.00 อนุมัติ 51,516.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3313 15.12.2009  9/2552  หจก.สุวรรณกิจกำแพงก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนสาย บ.สามัคคีธรรม-บ.กระเหรี่ยงน้ำตก จ.กำแพงเพชร 218,599.00 อนุมัติ 218,599.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3312 15.12.2009  8/2552  หจก.กิจเจริญแทรคเตอร์การก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.11-บ.บางไผ่ อ.ทับคล้อ,ตะพานหิน จ.พิจิตร 240,216.00 อนุมัติ 240,216.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3311 15.12.2009  7/2552  หจก.นว.เมืองทองสถาปัตย์  ก่อสร้างถนนสายแยกทล.1119-บ.สายลำโพงเหนืออ.ท่าตะโกจ.นครสวรรค์ 338,067.00 อนุมัติ 338,067.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3310 15.12.2009  6/2552  หจก.พรสวัสดิ์ก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1-บ.ทุ่งทอง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 497,448.00 อนุมัติ 497,448.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3309 15.12.2009  5/2552  หจก.เทพบรรเจิด  ก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.1069 - บ.ป่าเรไร อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 350,600.00 อนุมัติ 350,600.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3308 21.12.2009  10/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรปรีชาก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนสายแยกทล.42-บ.กาเยาะมาตี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 117,178.00 อนุมัติ 117,178.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3307 30.12.2009  13/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพันธุ์ก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีลสายบ.สะแตเซ็ง อ.รามัน จ.ยะลา 111,777.00 อนุมัติ 111,777.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3306 11.12.2009  140/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อี.ซี.(1993)  ก่อสร้างถนนสายแยกทล.2350-บ.โนนม่วง อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 1,359,066.00 อนุมัติ 1,359,066.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3305 16.12.2009  104/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย นค.3008แยกทล.211บ.เทวี จ.หนองคาย 20,999.00 อนุมัติ 20,999.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3304 16.12.2009  17/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสวัสดิ์ศรีมหาโพธิ์  ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอัยตรายสาย ปจ.2020 จ.ปราจีนบุรี 5,283.00 อนุมัติ 5,283.00 รอเงินเหลือจ่าย
3303 08.12.2009  15/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสวัสดิ์ศรีมหาโพธิ์  ปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอัยตรายสาย ปจ.4019 จ.ปราจีนบุรี 12,857.00 อนุมัติ 12,857.00 รอเงินเหลือจ่าย
3302 16.12.2009  14/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุยบุรีบริการ  บูรณะผิวลาดยางสาย ปข.1014 แยกทล.4-บ.สำโหรง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 161,155.00 อนุมัติ 161,155.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3301 17.12.2009  107/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินพัฒนกาญจน์  ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายหนองต้นไทร-ห้วยลาดปลาเค้า จ.ราชบุรี 10,200.00 อนุมัติ 10,200.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3300 09.12.2009  103/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธาวัฒน์  ก่อสร้างถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริม ซ.ศาลเจ้าพ่อเขางู จ.ราชบุรี 1,473.00 อนุมัติ 1,473.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3299 20.11.2009  167 / 2550  บริษัท ส.เชียงรายคอนสตรัคชั่น จำกัด  ถนนสาย ค 3 ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย จ.เชียงราย 170,935.00 อนุมัติ 170,935.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3298 14.12.2009  254/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร  ซ่อมสร้างผิวทาง AC ถนนสายนย.3001แยกทล.305 จ.นครนายก 48,555.00 อนุมัติ 48,555.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3297 14.12.2009  150/2552  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยเจริญก่อสร้าง  ซ่อมสร้างผิวทาง AC ถนนสายนฐ.4031แยกทล.3233 จ.นครปฐม 275,025.00 อนุมัติ 275,025.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3296 14.12.2009  214/2552  บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด  ซ่อมสร้างผิวทาง AC ถนนสายอด.1005แยกทล.2 จ.อุดรธานี 330,765.00 อนุมัติ 330,765.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3295 15.12.2009  65/2552  บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด  ซ่อมสร้างผิว AC ถนนสายพบ.4002แยกทล.3175 จ.เพชรบุรี 50,552.00 อนุมัติ 50,552.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3294 15.12.2009  274 / 2552  บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด  ซ่อมสร้างผิวทาง ถนนสาย สบ.4035 แยกทล.3222-บ.บุใหญ่ จ.สระบุรี 43,819.00 อนุมัติ 43,819.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว
3293 15.12.2009  242 / 2552  บริษัท ดอนเมืองการช่าง จำกัด  ซ่อมสร้างผิวทาง ถนนสาย อย.4006 แยกทล.3425-บ.ไม้ตรา จ.อยุธยา 99,168.00 อนุมัติ 99,168.00 โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว

    หน้าที่ :  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |