สหกรณ์ฯ เปิดบริการรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

27 August 2012 - 14.03

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จำกัด จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมทางหลวงชนบท ฝากเงินในรูปแบบออมทรัพย์พิเศษ ภายใต้สิทธิประโยชน์ดังนี้...

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการงินกู้สามัญ

1 August 2012 - 09.47

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ปิดให้บริการเงินกู้สามัญ สหกรณ์ฯ ขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป

สหกรณ์ฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์และชำระค่าหุ้นมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 1 งวด  สามารถใช้สิทธิกู้เงินประเภทเงินกู้สามัญ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ เปิดรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

29 June 2012 - 09.49

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท เปิดรับโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น....

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวทั้งหมด....

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ประธานกรรมการกรมทางหลวงชนบท จำกัด